۱۰۰۱۱۱۷۲۰۰۰

عرضه و واگذاری سهام / دارایی بنگاه‌های متعلق به دولت از طریق مزایده عمومی

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن

۱۰۰۱۱۱۶۹۰۰۰

عرضه و واگذاری سهام به صورت بلوکی از طریق بورس و فرابورس

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن

۱۰۰۱۱۱۷۳۰۰۰

نظارت بر شرکت‌های واگذار شده

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن

۱۰۰۱۱۱۷۳۱۰۰

صدور مجوز ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره بنگاه‌های واگذار شده و در حال واگذاری

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن
 

۱۰۰۱۱۱۷۳۱۰۱

صدور مجوز اخذ هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات بانکی برای شرکت‌های واگذارشده و در حال واگذاری

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن
 

۱۰۰۱۱۱۷۳۱۰۳

صدور مجوز فروش، ترهین، توثیق و اجاره یا حق واگذاری و حق انتفاع دارایی‌های ثابت شركت‌های واگذارشده و در حال واگذاری

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن
 

۱۰۰۱۱۱۷۰۰۰۰

عرضه و واگذاری سهام ترجیحی

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن

۱۰۰۱۱۱۷۱۰۰۰

توزیع سهام عدالت

بستر الکترونیکی ایمیل تلفن