لیست خدمات الکترونیک

توزیع سهام عدالت
عرضه و واگذاری سهام به صورت بلوکی از طریق بورس و فرابورس
عرضه و واگذاری سهام ترجیحی
نظارت بر شرکت‌های واگذار شده
عرضه و واگذاری سهام / دارایی بنگاه‌های متعلق به دولت از طریق مزایده عمومی

چندرسانه‌ای