موادي از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی

 

ماده 2:

شركتهاي سرمايه پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون ياد شده به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند. سازمان مذكور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذار شده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجراييات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همكاري نمايد.

 

ماده 55:

به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

 

ماده 66:

شركتهاي مشمول اصل (44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

 

چندرسانه‌ای