فهرست و اطلاعات بنگاه های قابل واگذاری

توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه (فیلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رسانی داشته و متقاضیان می‌بایست برای تصمیم‌گیری جهت خرید هریک از بنگاه‌ها، به بررسی‌ها‌ و ارزیابی‌های فنی و مالی خود اتکا نمایند. (جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)


فهرست موارد قابل واگذاری سال 1400 (مصوبه هیئت واگذاری)
ردیف گروه مادر تخصصی / دستگاه ذیربط  ▾ نام شرکت درصد سهام بازار عرضه موضوع فعالیت استان شهر مستندات
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G}} {{o.H}} دانلود

نکته 1: کلیه سهام خرد زیر 5 درصد مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته، در صورت شناسائی، مشمول واگذاری خواهد بود.
نکته 2: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گردیده است. چنانچه براساس اطلاعات تکمیلی، مشخص گردد که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است،کل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در این بنگاهها مشمول واگذاری خواهد بود.

فهرست موارد قابل واگذاری سال 1400 (مصوبه هیئت واگذاری)
ردیف گروه شرکت مادرتخصصی ▾ نام بنگاه/دارایی درصد واگذاری موضوع فعالیت / نوع دارایی استان شهر
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G}}

نکته: درخصوص واگذاری اموال و داراییهای متعلق به شرکت‌های پشتیبانی امور دام کشور و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مقرر شد با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی جلسه ای را با نمایندگان شرکت های مادرتخصصی و مدیران شرکت های مربوطه برگزار و صورتجلسه ای را تنظیم نموده اند بر این اساس آندسته از اموال و داراییهای مذکور که دارای اسناد و مدارک قابل قبول بوده و از هر لحاظ شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشند سازمان خصوصی سازی نسبت به ارزیابی آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری اقدام و پس از تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری توسط هیات واگذاری از طریق بورس کالا و یا هر بازار دیگری به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مربوطه عرضه و واگذارنماید. در خصوص سایر موارد پیشنهادی از قبیل خروج از فهرست موضوع در جلسه هیات واگذاری مطرح و پس از اتخاذ تصمیم، اقدامات لازم و متناسب از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد .

فهرست موارد قابل واگذاری سال 1400 (مصوبه هیئت واگذاری)
ردیف گروه مادر تخصصی / دستگاه ذیربط  ▾ نام شرکت درصد سهام موضوع فعالیت استان شهر
{{$index+1}} {{m.A}} {{m.B}} {{m.C}} {{m.D}} {{m.E}} {{m.F}} {{m.G}}

نکته 1: کلیه سهام خرد زیر 5 درصد مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته، در صورت شناسائی، مشمول واگذاری خواهد بود.
نکته 2: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گردیده است. چنانچه براساس اطلاعات تکمیلی، مشخص گردد که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است،کل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در این بنگاهها مشمول واگذاری خواهد بود.

چندرسانه‌ای