«سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در راستای دستیابی به اهداف و وظایف محوله، نسبت به انجام مطالعات کاربردی پژوهشی از طریق برون سپاری اقدام نماید. لذا از محققان، دانشجویان و تمامی نهادهای پژوهشی تقاضا دارد در صورت تمایل به همکاری، طرحنامه‌های پژوهشی خود را پیرامون عناوین زیر، از طریق پست الکترونیکی سازمان به نشانی research@ipo.ir و یا سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به نشانی http://sate.atf.gov.ir  ارسال نمایند.»

ردیف

عنوان طرح

درخواست برای ارائه طرح‌نامه پژوهشی

Request for Proposal (RFP(

1

بررسی نحوه شناسایی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری؛ و تعیین و تفکیک وظایف مذکور برای شرکتهای نمونه

RFP

 

شایان ذکر است RFP مربوط به عناوین اولویتهای پژوهشی به شرح پیوست برای لینک به عبارت RFP طرح پژوهشی مربوطه ارسال می‌گردد.

فایل ها