دستور العمل و چارچوب نحوه انجام كار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

در اجرای بند (3-4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب "موضوع تصویب‌نامه شماره 63/2/196514/210676 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دستورالعمل و چارچوب" نحوه انجام كار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری" به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

ماده 1 : واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی مشروح زیر به کار برده می‌شود:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

ب) سازمان: سازمان خصوصی ­سازی.

پ)آیین‌نامه قیمت گذاری: آیین‌نامه اجرایی"شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها ونحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب " مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

ت) بنگاه مشمول واگذاری: بنگاه، سهام و فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1) و(2) ماده (2) قانون که نام آن برای واگذاری به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است.

ث)گزارش قیمت‌گذاری سهام: گزارشی است که بر مبنای اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی بنگاه مشمول واگذاری  توسط کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه تهیه و مطابق مندرجات این دستورالعمل به سازمان ارائه می‌شود.

 ج)کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مصوبه موضوع بند(2-4) ماده (4) آیین‌نامه قیمت‌گذاری، توسط سازمان از بین کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه، موسسات حسابرسی عضو  جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر اشخاص ذی صلاح انتخاب می‌شود تا گزارش قیمت‌گذاری سهام را تهیه نماید.

 چ) کارشناس فنی قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مصوبه موضوع بند (2-4) ماده (4) آیین‌نامه قیمت‌گذاری، توسط سازمان از بین کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه در رشته‌های راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن، وسایط نقلیه و سایر رشته‌های مورد نیاز انتخاب می‌شود تا نسبت به قیمت‌گذاری دارایی‌های ثابت یا جاری غیر پولی بنگاه مشمول واگذاری و ارایه آن به کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه مبادرت کند.

ماده 2- چارچوب قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری مطابق سرفصل‌های كلی نمونه پیوست این دستورالعمل تعیین می‌شود. سازمان مکلف است همواره نسخه‌ای از آخرین نمونه تفصیلی گزارش‌دهی مذکور را با اعمال اصلاحات یا تغییرات احتمالی، بر اساس سرفصل‌های كلی ضمیمه این دستورالعمل دراختیار کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌­ها قرار دهد .

ماده3- رعایت نحوه انجام کار و مبانی قیمت‌گذاری مطابق بندهای زیر از سوی کارشناسان موضوع این دستورالعمل ضروری است:

 1. کارشناسان موضوع این دستورالعمل باید بلافاصله پس از انتخاب از سوی سازمان، ارزیابی بنگاه را آغاز و حسب لزوم و نیاز سازمان، جدول زمانبندی انجام کار خود را به سازمان ارائه کنند. اگر بنا به دلایلی نظیر عدم همکاری مدیران بنگاه مشمول واگذاری یا عدم ارایه اطلاعات و اسناد لازم، قیمت‌گذاری و تهیه گزارش آن ممکن نباشد، کارشناس مربوط باید بلافاصله موانع انجام کار را گزارش دهد تا سازمان نسبت به رفع آن اقدام نماید .
 2. کارشناسان فنی قیمت‌گذاری باید حداکثر ظرف یک ماه پس از انتخاب، موارد مربوط به خود را قطعی نموده و گزارش لازم را به کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه تحویل دهند. کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت گزارش تمامی کارشناسان فنی قیمت‌گذاری، گزارش نهایی قیمت‌گذاری بنگاه مشمول واگذاری را تکمیل نمود و به سازمان تحول دهد. در صورت نیاز به تعدیل زمان‌بندی ارائه گزارش به دلایلی خارج از اراده کارشناس، مراتب از سوی وی به سازمان اعلام می شود تا در صورت موافقت، زمان‌بندی جدیدی برای گزارش‌دهی تعیین شود.
 3. ارزیابی قیمت بنگاه مشمول واگذاری توسط کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری و با درج و تکمیل اطلاعات لازم در چارچوب گزارش‌دهی موضوع ماده (2) فوق انجام می‌شود. کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه باید نسبت به مهر و امضای گزارش نهایی ارزیابی اقدام و آن را در چهار نسخه واحد به صورت کتبی و الکترونیکی در قالب لوح فشرده و سه نسخه از آن را به سازمان تحویل دهد.
 4. کارشناس فنی قیمت‌گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه ارایه خدمات می‌کند و باید گزارش خود را درباره قیمت‌گذاری دارایی‌های مورد ارزیابی، به کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه ارایه نماید. کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه نیز مکلف است براساس قضاوت حرفه‌ای و تحلیل کارشناسی دقیق و علمی، و بر اساس دارایی‌های ارزیابی شده، قیمت واحدی برای سهام و بنگاه مشمول واگذاری که معرف ارزش پایه عادلانه و منصفانه سهام و بنگاه مذکور باشد، تعیین نماید.
 5. برای رفع هر گونه اشکال یا مغایرت احتمالی در ارزیابی، هماهنگی لازم باید بین کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه و کارشناسان فنی قیمت‌گذاری صورت پذیرد و کارشناس  قیمت‌گذاری بنگاه باید با بررسی دقیق گزارش هر یک از کارشناسان فنی و تطبیق آن با صورت ریز دارایی‌های بنگاه، نسبت به کامل بودن اطلاعات و مندرجات گزارش قیمت‌گذاری اطمینان حاصل نماید.
 6. بازدید، ارزیابی  و قیمت‌گذاری دارایی­های مشمول قیمت‌گذاری توسط کارشناسان فنی قیمت‌گذاری باید بر اساس فهرست اموال تایید شده بنگاه مشمول واگذاری که صورت ریز آن را از کارشناس قیمت‌گذاری یا مدیر عامل بنگاه، دریافت می‌کنند باشد و اقدامات ارزیابی نیز با هماهنگی آنان صورت گیرد و در این راستا مشاهده عینی و حضوری دارایی‌های مذکور توسط کارشناس مورد نظر الزامی است.
 7. کارشناس فنی قیمت‌گذاری و کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه حق واگذاری کار ارجاعی سازمان را به سایر اشخاص ندارند و قیمت‌گذاری باید با سرپرستی مستقیم و راساً توسط شخص آنان صورت گیرد، لذا هرگونه مسئولیت در زمینه قیمت‌گذاری متوجه کارشناس ذی ربط است.
 8. کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به در مورد قیمت‌گذاری بنگاه­های دولتی و متعلق به دولت است و باید استاندارد­های حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت نماید. در صورت تخطی از موارد مذکور و اهمال در انجام وظایف توسط کارشناسان موضوع این دستورالعمل، مراتب از سوی سازمان برای رسیدگی به مراجع صالح مربوط اعلام می‌شود.
 9. کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از رسیدگی گزارش قیمت‌گذاری از سوی سازمان و احصای هر نوع ایراد یا اشکال احتمالی در قیمت‌گذاری بنگاه یا سهام مشمول واگذاری، مراتب را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و گزارش نهایی خود را با اصلاح نكات اعلام شده مجدداً به سازمان ارائه کنند.
 10. کارشناسان موضوع این دستورالعمل باید اطلاعات خود از بنگاه مشمول واگذاری را کاملاً محرمانه تلقی نموده و در اختیار سایرین قرار ندهند. این کارشناسان موظفند حسب مورد در جلسات رسیدگی توسط سازمان خصوصی ­سازی شركت نمود و در صورت لزوم و با هماهنگی سازمان، برای ادای توضیحات در جلسات هیات واگذاری، هیات داوری یا سایر مراجع قضایی حضور یابند.
 11. چنانچه کارشناسان موضوع این دستورالعمل درتهیه گزارش قیمت‌گذاری، مقررات مربوط و چارچوب گزارش‌دهی را رعایت ننمایند و یا اقلام با اهمیت در قیمت‌گذاری را افشاء نکنند و گزارش آنان دارای ایرادات با اهمیت و اساسی به تشخیص سازمان باشد یا در مهلت مقرر تحویل نشود، سازمان می‌تواند ضمن پی­گیری در مراجع مربوط، تا پنجاه درصد از حق الزحمه آنان را نیز کسر نماید. همچنین سازمان می‌تواند در صورت عدم دریافت گزارش قیمت‌گذاری بنگاه در زمان مقرر، پس از اعلام کتبی به کارشناسان مربوط، قیمت‌گذاری را به سایر کارشناسان واجد شرایط محول کند.

ماده 4- در ارایه گزارش قیمت‌گذاری بنگاه­ها، نکات زیر باید از سوی کارشناسان مربوط رعایت شود:

 1. قیمت‌گذاری کلیه دارایی‌های ثابت یا جاری غیر پولی مورد ارزیابی باید بر مبنای ارزش جاری آنها در زمان مراجعه و یا بازدید کارشناس باشد و در وثیقه بودن، ترهین، توثیق، امانی بودن و توقیف دارایی‌های مورد قیمت‌گذاری و هرگونه اطلاعات یا نکات با اهمیت در زمینه مالکیت و بهره برداری دارایی‌های مذکور افشاء شود.
 2. در ارزیابی ساختمان‌ها، مستغلات و املاک باید نقشه‌ها و اطلاعات و مشخصات کامل آنها از جمله اطلاعات اسناد مالکیت، پلاک ثبتی، اصلاحات، عقب‌نشینی، متراژ دقیق، مزاحمت‌ها، نوع کاربری، تصرفی، ترهین، توثیق بودن، موات و ملی بودن اراضی و ... اعلام و گزارش شود. در ارزیابی وسایل نقلیه نیز باید اطلاعات لازم از جمله شماره پلاک، رنگ، مدل، اطلاعات سند، قطعیت مالکیت و احراز تعلق آن با توجه به استعلام از مراجع ذی صلاح افشاء و گزارش شود. همچنین در ارزیابی سایر دارایی­‌ها نظیر تاسیسات و ماشین آلات، باید اطلاعات کامل آن‌ها حسب مورد با ذکر مشخصات و اسناد هویتی و مالکیتی به ترتیب فوق گزارش و تعیین قیمت شود.
 3. انعکاس مبالغ دقیق بدهی‌ها و مطالبات ریالی و ارزی و مبنای نرخ آن‌ها در بنگاه مشمول واگذاری فی‌مابین شرکت مادر تخصصی ذی­ربط یا سایر دستگاه‌های اجرایی ونهادهای دولتی، خزانه‌داری كل، موسسات پولی و اعتباری و بانک‌های عامل و بانک مرکزی و سایر اشخاص بدهکار یا طلبکار و افشای مغایرت احتمالی حساب­های بنگاه با اشخاص غیر و همچنین افشاء و گزارش وثایق و تراهین و امانات بنگاه نزد سایرین، همچنین گزارش اخذ تسهیلات ارزی و ریالی و نحوه تسویه آن‌ها و افشاء و پیش‌بینی تعدیلات لازم در چارچوب مقررات آیین‌نامه قیمت‌گذاری در مورد قراردادهای مهم و اساسی و دعاوی له یا علیه بنگاه مشمول واگذاری از سوی کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه الزامی است.
 4. کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه مکلف به تعیین قیمت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و لحاظ کردن تغییرات احتمالی در وضعیت مالی بنگاه مورد قیمت‌گذاری در زمان منتهی به تاریخ قیمت‌گذاری است و می‌بایستی هرگونه رویداد تا زمان تنظیم گزارش قیمت‌گذاری را بر قیمت سهام یا بنگاه اثر می‌گذارد، در گزارش افشاء و درج نماید.