دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام كنترلی شركت‌های دولتی

دستورالعمل "نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام كنترلی شركت‌های دولتی"، موضوع ماده (25) قانون

 مصوب شماره:  223915 مورخ: 1388/01/18 هیأت واگذاری

 بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 مجلس شورای اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری – وزارت دادگستری – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

 

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1387/12/21 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی، دستورالعمل موضوع جزء (6) بند (ب) ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (25) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، دستورالعمل ماده مذكور را به شرح زیر تصویب نمود:

 دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام كنترلی شركت‌های دولتی

 فصل اول: دایره شمول

ماده 1- اشخاصی كه سهام كنترلی شركت‌های دولتی مورد واگذاری را خریداری نموده و اقدامات مندرج در این دستور العمل را پس از واگذاری انجام دهند، مجاز به استفاده از تخفیف‌های موضوع این دستور العمل می‌باشند. تخفیفات موضوع این دستورالعمل در هر مورد بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی به تصویب هیأت­ واگذاری خواهد رسید.

تبصره1- سهام كنترلی عبارت از حداقل میزان سهامی است كه دارنده آن قادر به تعیین اكثریت اعضاء هیأت مدیره شركت باشد.

تبصره 2- خریدارانی كه به واسطه خرید سهام شركت‌های دولتی از سازمان خصوصی­ سازی، با احتساب موجودی سهام قبلی در اختیار خود، به سهامدار كنترلی شركت تبدیل شوند؛ و از زمان خرید سهام از سازمان خصوصی ­سازی تا زمان برخورداری از تخفیفات نسبت به انتخاب اكثریت اعضای هیأت مدیره شركت مورد خریداری اقدام نمایند، نیز مجاز به استفاده از تخفیفات موضوع این دستورالعمل خواهند بود.

  فصل دوم: شرایط و نحوه اعطای تخفیفات

ماده 2- سازمان خصوصی سازی موظف است، حسب مورد شرایطی شامل سرمایه‌گذاری جدید در همان شركت، ارتقای كارایی و بهره‌وری شركت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فن‌آوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را در آگهی واگذاری اعلام نماید. چنانچه خریداران در زمان امضاء قرارداد واگذاری شرایط فوق را بپذیرند و طی مدت حداكثر 5 سال از زمان واگذاری اقدامات مربوط را انجام دهند، می‌توانند از تخفیفات مندرج در این دستورالعمل برخوردار گردند.

تبصره 1- هر گونه حذف شرایط مندرج در این ماده یا تعیین شرایطی علاوه برآن‌ها؛ و میزان تخفیف ما به ازای آن، حسب ضرورت و بر اساس وضعیت شركت مورد واگذاری، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی، به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

تبصره 2- تخفیفات موضوع این دستورالعمل طی مدت 5 سال بعد از زمان واگذاری، حداكثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالی عملكرد شركت بعد از زمان واگذاری، بنا به درخواست خریدار یا خریداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.

تبصره 3 - چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدی معامله از سوی خریداران سهام موضوع این دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالی شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالی عملكرد خریدار منظور خواهد شد و در غیر این صورت سال یادشده به عنوان عملكرد قبل از واگذاری شركت محسوب می‌گردد.

ماده 3- سازمان خصوصی سازی موظف است هنگام واگذاری، اندازه شركت‌های قابل واگذاری را بر اساس ارزش كل پایه سهام و یا تعداد كاركنان آن، به ترتیب زیر طبقه‌بندی و در آگهی فروش سهام مربوطه اعلام نماید.در ارزیابی اندازه شركت بر اساس معیار (الف) و (ب) ذیل، هر حالت كه شركت را در طبقه بالاتر قرار دهد معیار اندازه شركت می‌باشد.

 الف: اندازه شركت بر اساس ارزش كل پایه سهام شركت معادل قیمت پایه هر سهم ضربدر تعداد كل سهام

 

اندازه شركت

میزان ارزش كل پایه شركت

شركتهای كوچك

یكصد میلیارد ریال  ارزش كل پایه شركت

شر كتهای متوسط

پانصد میلیارد ریال  ارزش كل پایه شركت > یكصد میلیارد ریال

شركتهای بزرگ

هزار میلیارد ریال  ارزش كل پایه شركت > پانصد میلیارد ریال

شركتهای كلان

هزار میلیارد ریال > ارزش كل پایه شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان 

اندازه شركت

تعداد كاركنان

شركتهای كوچك

50 نفر یا كمتر

شركتهای متوسط

بین 51 تا 500 نفر

شركتهای بزرگ

بین 501 تا 2500 نفر

شركتهای كلان

بیشتر از 2500 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4-  مبنای سنجش سرمایه‌گذاری جدید، افزایش در دارایی‌های غیرجاری و یا سرمایه ثبت شده از محل آورده نقدی سهامداران(خریداران) شركت می‌باشد كه به ازاء هر میزان افزایش در این شاخص‌ها، بیست درصد (20%) آن به عنوان تخفیف از محل اصل قیمت معامله قابل اعطاء به خریداران خواهد بود.

تبصره - اعطای تخفیف به خریداران از محل این شاخص مشروط به آن است كه دارایی غیرجاری و سرمایه ثبت شده اضافه شده در بهبود و توسعه فرآیند تولید شركت موثر باشد؛ و افزایش در دارایی‌های غیر جاری از محل افزایش در سرمایه شركت نباشد. تشخیص این موضوع به عهده سازمان خصوصی سازی است.

ماده 5- شاخص سنجش ارتقای كارآیی و بهره‌وری، افزایش نسبت‌های فروش سرانه و برگشت سرمایه است كه ذیلا تعریف می‌شود و نسبت به اندازه شركت مطابق جدول زیر می‌باشد. 

سرانه فروش نسبت= فروش/تعداد نیروی کار

برگشت سرمایه= (سود عملیاتی/ دارایی غیرجاری)*100

 

                   

میزان تخفیف

شركتهای كلان

شركتهای بزرگ

شركتهای متوسط

شركتهای كوچك

درصد تخفیف در اصل قیمت معامله به ازای هر 10% افزایش فروش سرانه

0/35

0/30

0/25

0/20

درصد تخفیف در اصل قیمت معامله به ازای هر 10% افزایش برگشت سرمایه

0/35

0/30

0/25

0/20

 

 

 

 

 

 

 ماده 6- شاخص سنجش ارتقای سطح تولید تابعی از افزایش تولید كل بنگاه و به نسبت اندازه شركت مطابق جدول زیر می‌‌باشد؛ كه میزان تخفیف مابه ازاء آن در صورت عدم استفاده خریداران از تخفیف موضوع «افزایش فروش سرانه»، مصرح در ماده (5) این آیین‌نامه، قابل اعطاء خواهد بود.

 

میزان تخفیف

شركتهای كلان

شركتهای بزرگ

شركتهای متوسط

شركتهای كوچك

درصد تخفیف در اصل قیمت معامله به ازای هر 10% افزایش در تولید كل

0/35

0/30

0/25

0/20

 

 

 

 

 

تبصره-  در خصوص شركت‌هایی كه موضوع فعالیت آنها صرفاً ارائه خدمات است، تولید معادل فروش در نظر گرفته می‌شود.

ماده 7- میزان تخفیف در قبال افزایش سطح اشتغال تعداد كاركنان ثبت شده در سند واگذاری شركت مطابق دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع ماده (16) قانون صدرالاشاره می‌باشد.

تبصره- در صورت تثبیت سطح اشتغال میزان تخفیف صرفاً در سود فروش اقساطی مطابق جدول ذیل خواهد بود.

 

میزان تخفیف

شركتهای كلان

شركتهای بزرگ

شركتهای متوسط

شركتهای كوچك

درصد تخفیف در سود فروش اقساطی به ازای تثبیت سطح تعداد كاركنان

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

ماده 8- به منظور تعیین شاخص ارتقای سطح فن‌آوری شركت واگذار شده، سازمان خصوصی­ سازی می‌تواند با استفاده از خدمات مشاوره‌ای سطح فن‌آوری شركت را در زمان واگذاری و زمان بررسی امكان اعطای تخفیف بنا به درخواست خریدار اندازه‌گیری و مقایسه نماید. ارزیابی ناشی از این شاخص می‌بایستی به معیارهایی نظیر تغییر در فرمولاسیون محصول یا تغییر فرآیند و روش‌های تولید و یا كنترل‌های فرآیندی توجه نماید. بهبود شاخص ارتقای سطح فن‌آوری شركت واگذار شده نهایتا با پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. حداكثر میزان تخفیف از محل این شاخص 2/5 درصد اصل قیمت معامله می‌باشد.

ماده 9- در صورت انجام اقدامات مؤثر و مثبت مذكور در مواد 4 الی 8 فوق و تایید سازمان خصوصی سازی، به خریدار یا خریداران معادل حاصل جمع تخفیفات ناشی از شاخص‌های كسب شده فوق­ الذكر و حداكثر معادل 25 درصد اصل قیمت معامله سهام واگذار شده، با رعایت مفاد این دستورالعمل تخفیف اعطاء خواهد شد.

تبصره1- هرگونه تعدیل ضرایب محاسبه تخفیف موضوع مواد 4 الی 8 فوق در خصوص شركت‌های با شرایط ویژه امكان‌پذیر است. در این صورت موضوع تعدیل ضرایب به پیشنهاد سازمان خصوصی­ سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

تبصره 2- اعمال قطعی تخفیفات به حساب خریدار یا خریداران موكول به پرداخت حداقل نصف اصل قیمت معامله از سوی آنان می‌باشد.

ماده10- تخفیف‌های موضوع این دستورالعمل به خریدار یا خریداران اقساطی واجد شرایط علاوه بر تخفیف در اصل قیمت معامله، كاهش میزان سود فروش اقساطی حداكثر معادل 100 درصد سود فروش اقساطی و تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل آن حداكثر به مدت چهار سال بدون احتساب سود فروش اقساطی می‌باشد. سازمان خصوصی ‌سازی مكلف است به جای كسب هر 1 درصد تخفیف در اصل قیمت معامله، تطویل 2/5 ماه دوره بازپرداخت و یا 5 درصد كاهش در میزان سود فروش اقساطی را به خریدار یا خریداران به عنوان تخفیف معوض پیشنهاد و در صورت درخواست خریدار یا خریداران جهت برخورداری از این نوع تخفیفات، مراتب را به همین نحو به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید.

تبصره- سازمان خصوصی­ سازی مجاز است اعطای تخفیف به خریدار یا خریداران سهام اقساطی كه در طول مدت قرارداد به مفاد قرارداد پایبند بوده و به تعهدات خود ناشی از قرارداد عمل نمایند، حداكثر معادل 3% اصل قیمت معامله علاوه بر سایر تخفیفات موضوع این دستورالعمل را به هیأت واگذاری جهت تصویب پیشنهاد نماید.

ماده 11- كلیه اقلام ریالی مذكور در این آیین‌نامه، براساس شاخص بهای تولیدكننده، اعلام شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت سال واگذاری تعدیل می‌گردند.

ماده 12- مبنای اندازه‌گیری شاخص‌های موضوع مواد 4 تا 7 این دستورالعمل به قرار زیر است:

الف- فروش، سود عملیاتی و دارایی‌های غیرجاری براساس ارقام مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شركت دولتی واگذار شده در مقطع واگذاری و رشد میانگین ارقام مشابه در صورت‌های مالی حسابرسی شده در سال یا سال‌های موردنظر بعد از واگذاری نسبت به روند سه سال قبل از واگذاری می‌باشد.

ب- میزان تولید كل براساس ارقام مندرج در یادداشت‌های توضیحی منضم به صورت‌های مالی حسابرسی شده شركت دولتی واگذار شده در مقطع واگذاری و در صورت عدم ذكر میزان تولید در یادداشت‌های مزبور، گزارش‌های كتبی هیأت مدیره شركت در مقطع واگذاری كه به تایید بازرس رسیده باشد و ارقام مشابه با همین روش در سال یا سال‌های موردنظر بعد از واگذاری نسبت به روند سه سال قبل از واگذاری می‌باشد.در صورتی كه شركت چند نوع كالا تولید می‌كند میزان رشد در شاخص تولید همگن شده شركت شامل تولید كل براساس میانگین وزنی رشد كالاهای تولیدی محاسبه می‌شود.

ج- مبنای سنجش تغییرات اشتغال در شركت واگذار شده، استمرار حق بیمه پرداختی كاركنان تمام وقت مندرج در سند واگذاری در موعد درخواست و ارائه مستندات معتبر حق بیمه پرداخت شده از سوی خریدار در شرایط تثبیت اشتغال یا پرداخت مستمر حق بیمه حداقل به مدت یكسال در مورد كاركنان جدیدالاستخدام پس از واگذاری تا موعد درخواست و ارائه مستندات معتبر حق بیمه پرداخت شده از سوی خریدار یا خریداران در شرایط ارتقاء اشتغال می‌باشد.

 فصل سوم: سایر موارد

ماده 13- خریدار یا خریداران می باید متعهد گردند موجبات نظارت بر حسن ایفای تعهدات خود، در ازاء بهره مندی از تخفیفات موضوع این دستورالعمل از جمله ارائه مدارك و مستندات لازم و امكان بازدید كارشناسان یا نمایندگان سازمان خصوصی سازی از شركت واگذار شده را فراهم نمایند.

ماده 14- تخفیفات موضوع این دستورالعمل صرفاً به آن دسته از خریداران سهام شركت‌های دولتی كه قرارداد فروش سهام آنها پس از ابلاغ قانون فوق الاشاره منعقد شده است، تعلق خواهد گرفت. اعطای تخفیف به خریدارانی كه قبل از ابلاغ قانون مذكور قرارداد فروش سهام آنها منعقد شده است كماكان تابع دستورالعمل موضوع ماده (9) آیین‌نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد.

ماده 15- در صورت عدم كفایت حصه باقی‌مانده اقساط خریدار یا اصل قیمت معامله، برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت تخفیفات موضوع این دستورالعمل در فروش‌های اقساطی و یا در موارد فروش نقدی، منابع مذكور حسب مورد، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی توسط خزانه‌داری كل، از محل حساب رد وجوه درآمدهای حاصل از فروش سهام شركت‌ها، تامین و پرداخت خواهد شد.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس هیأت