بسمه تعالی

تصویب نامه شماره 80/76450 مورخ 1399/05/29

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در نوزدهمین نشست خود که در تاریخ 1399/2/8 برگزار شد، به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شاخص های اجرایی سنجش میزان تحقق اهداف اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم موضوع تصویب نامه شماره 63/1/110908 مورخ 1398/5/19 را به شرح ذیل اصلاح نمود:

۱ . فهرست شاخص های اجرایی موضوع بند (۵) ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.

۲ . به منظور محاسبه شاخص های پیوست، دستگاهای ذیربط مکلفند اطلاعات مربوط به شاخص ها را رأساً در چارچوب استانداردهای شورای عالی آمار تهیه نمایند.

۳. دستگاه های تعیین شده در جدول پیوست مکلف­اند نسبت به تهیه عملکرد شاخص های مربوطه برای دوره زمانی سال۱۳۸۷ (سال ابلاغ قانون) تا سال ابلاغ این تصویب­نامه و به روزرسانی سالانه آن حداکثر تا پایان شهریور سال های بعد و ارائه به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اقدام نمایند.

۴ . سازمان خصوصی سازی موظف است برای ارائه شاخص های مربوط به عملکرد شرکت های دولتی واگذار شده، میانگین تغییرات عملکردی را برای دوره زمانی سه سال پس از واگذاری نسبت به دوره زمانی سه سال قبل از واگذاری محاسبه نماید. درخصوص شرکت هایی که کمتر از ۳ سال از زمان واگذاری آنها می گذرد، شاخص های مربوطه می باید برای دوره زمانی سه سال قبل و تعداد سال های پس از واگذاری محاسبه شود.

۵ . مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام نماید.

۶ . اطلاعات عملکردی شاخص­های مرتبط با حساب های ملی، مطابق با تواتر زمانی انتشار این اطلاعات، ارائه خواهد شد.

۷. دبیرخانه شورا مکلف است با دریافت عملکرد شاخص ها از دستگاه ها گزارش تحلیلی سالانه آن را به شورای  عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید.

۸. این تصویب نامه جایگزین ابلاغیه شماره 63/1/110908 مورخ 1389/5/19 شورا می شود.

 

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

 

 

 

شاخص­های اجرایی سنجش میزان تحقق اهداف اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی

ردیف

اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

زیر شاخص ها

متولی ارایه شاخص

ماهیت شاخص

1

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی

1-1-سهم بخش خصوصی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

مرکز آمار ایران

غیر مستقیم

2-1- سهم کل صادرات غیر نفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کالا و خدمات به کل صادرات کالایی گمرک

بانک مرکزی

غیر مستقیم

3-1- نوسانات درآمدهای نفتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

غیر مستقیم

4-1- نوسانات نرخ ارز حقیقی غیر رسمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

غیر مستقیم

5-1- درصد تحقق منابع بودجه عمومی دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

غیر مستقیم

6-1- نااطمینانی نرخ تورم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

غیر مستقیم

7-1- اندازه دولت (نسبت مجموع هزینه های مصرفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی)

مرکز آمار ایران

مستقیم*

8-1- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

مرکز آمار ایران

غیر مستقیم**

9-1- سهم منابع اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی به بخش غیر دولتی (مصوب/عملکرد)

بانک مرکزی

غیر مستقیم

2

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی

1-2-نسبت ارزش سهام واگذار شده از طریق بورس به کل واگذاری ها

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

2-2- نسبت شرکت های واگذار شده توسط دولت در هر سال به کل شرکت های پذیرفته شده در همان سال

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

3-2- نسبت ارزش روز سهام عدالت واگذار شده به ارزش اولیه این سهام

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

4-2- نسبت ارزش سهام پذیرش شده در بورس در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به ارزش کل بازار سهام

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

3

ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری

1-3-متوسط تغییرات بهره وری کل در شرکت های واگذار شده به صورت کنترلی در دوران پس از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

2-3- نرخ رشد بهره وری کل (TFP)

سازمان ملی بهره وری ایران

غیر مستقیم

3-3- متوسط تغییرات سود خالص به مجموع فروش در شرکت های واگذار شده کنترلی

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

4-3- نرخ رشد بهره وری سرمایه

سازمان ملی بهره وری ایران

غیر مستقیم

5-3- نرخ رشد بهره وری سرمایه

سازمان ملی بهره وری ایران

غیر مستقیم

6-3- امتیاز ایران در شاخص نوآوری جهانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مستقیم

4

افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

1-4- امتیاز ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مستقیم

2-4- تعداد تشخیص رویه های ضد رقابتی توسط شورای رقابت

شورای رقابت

مستقیم

3-4- تعداد نهادهای تنظیم گر تأسیس شده

شورای رقابت

مستقیم

4-4- شاخص بهبود فضای کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مستقیم

5

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

1-5-نسبت شاغلان بخش عمومی به کل شاغلان

مرکز آمار ایران

مستقیم

2-5- نسبت عملکرد بودجه عمومی دولت به بودجه کل کشور

سازمان برنامه و بودجه

مستقیم

3-5- رشد بدهی  بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

غیر مستقیم

4-5- تسهیلات دریافتی شرکت های دولتی از شبکه بانکی (صندوق توسعه ملی)

بانک مرکزی

غیر مستقیم

5-5- نسبت بودجه شرکت های دولتی واگذار شده به کل بودجه شرکت های مشمول واگذاری

سازمان خصوصی سازی

مستقیم

6

افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

1-6- درصد تحقق اعتبارات اختصاص یافته نسبت به منابع پیش بینی شده، برای شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها

سازمان برنامه و بودجه

مستقیم

2-6- درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری نسبت به منابع پیش بینی شده، به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های فراگیر ملی

سازمان برنامه و بودجه

مستقیم

3-6- درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری نسبت به منابع پیش بینی شده، به منظور اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها

سازمان برنامه و بودجه

مستقیم

4-6- نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی

مرکز آمار ایران

مستقیم

5-6- نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعاونی به کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور به تفکیک هر بخش

بانک مرکزی

مستقیم

6-6- نسبت تعداد تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شده به تفکیک استان ها

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

7-6- نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور

 

 

7

افزایش سطح عمومی اشتغال

1-7-نرخ رشد مشارکت اقتصادی نیروی کار

مرکز آمار ایران

غیر مستقیم

2-7- نرخ بیکاری

مرکز آمار ایران

غیر مستقیم

8

تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری

1-8-نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی

مرکز آمار ایران

مستقیم

2-8- نسبت پس انداز خالص بخش خصوصی به درآمد ملی

مرکز آمار ایران

غیرمستقیم

3-8- درصد جمعیت زیر فقر (مطلق و نسبی) به کل جمعیت

مرکز آمار ایران

غیرمستقیم

*  شاخص­های مستقیم: بیانگر شاخص­­ها و عوامل متأثر از اجرای قانون و سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی می­باشند.

** شاخص­های غیر­مستقیم: بیانگر عوامل و شاخص­های خارج از سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون آن می­باشد.

چندرسانه‌ای