بسمه تعالی

تصویب نامه شماره 80/101207 مورخ 1399/07/07

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی در بیستمین نشست خود که در تاریخ 1399/05/13 برگزار شد، به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور، مقرر نمود:

  1. به منظور تسریع در تصویب و اجرایی شدن مصوبات هیأت مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آن دسته از مصوبات هیأت که نیاز به تصویب در هیأت محترم دولت دارند خارج از نوبت و بدون طرح در کمیسیون­ها، در دستور جلسه دولت قرار خواهند گرفت.
  2. رئیس هیأت مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مکلف است مقامات، مسئولان دستگاه­ها و نهادها و مأمورین دولتی که از اجرای مصوبات هیأت استنکاف نموده و یا با انجام اقداماتی مصوبات هیأت را بلااثر نمایند، به هیأت تخلفات اداری معرفی و موارد آن را در فواصل زمانی شش­ماهه به رییس شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی گزارش نماید.
  3. دبیرخانه هیأت مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مکلف است آیین­نامه تقویت ضمانت اجرایی مصوبات هیأت، متضمن نوع و سطح مجازات عدم اجرای مصوبات هیأت را تهیه و به شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی ارایه نماید.
  4. به منظور تبدیل مسأله توانمند­سازی بخش خصوصی به گفتمان جاری و غالب در کشور ارتقاء فرهنگ عمومی در حوزه خصوصی­سازی، کلیه دستگاه­های اجرایی مرتبط، مکلفند برنامه­های فرهنگی و تبلیغاتی در محورهای یاد­شده و همچنین سایر حوزه­های مرتبط با سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را با اختصاص بخشی از امکانات دستگاه و رعایت تصویب­نامه سازماندهی فعالیت­های فرهنگی–تبلیغاتی موضوع مصوبه شماره 63/101276 مورخ 1389/06/13 شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی تنظیم و گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.

 

 

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

چندرسانه‌ای