ارزش روز سهام عدالت به 239 هزار ميليارد تومان رسيد

ارزش روز سهام عدالت به 239 هزار ميليارد تومان رسيد

براساس اطلاعات مردادماه 1398 سايت سهام عدالت، تعداد مشمولان نهايي (به عنوان 6 دهك پايين درآمدي) در سامانه سهام عدالت 49,169,322 نفر هستند كه از اين تعداد، تنها 6 ميليون نفر به عنوان مشمولان دهك هاي اول و دوم درآمدي (مشمولاني كه براساس ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از تخفيف 50 درصدي در بهاي سهام بهره مند هستند) در نظر گرفته شده اند.

جزئيات عرضه سهام ايدرو و ايميدرو در بورس

جزئيات عرضه سهام ايدرو و ايميدرو در بورس

رييس كل سازمان خصوصي سازي در مورد عرضه سهام ايميدرو و ايدرو اظهار كرد: عرضه سهام ايدرو و ايميدرو به مصوبه هيأت وزيران نياز دارد و در صورت اخذ اين مصوبه تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده سازي براي عرضه در بورس انجام مي شود كه اميدواريم زمينه پذيرش اين مجموعه ها در نيمه نخست امسال در بازار سرمايه فراهم شود. بنابراين در صورت تصويب هيأت وزيران، سهام ايدرو و ايميدرو تا پايان شهريور عرضه مي شود. به گزارش اكوفارس، عليرضا صالح در گفت وگو با ايسنا، يكي از مشكلات واگذاري هاي دولت در سال هاي گذشته را واگذاري شركت هاي زيرمجموعه يك مجموعه دانست و اظهار كرد: اين اتفاق در برخي موارد موجب شده است كه حلقه مديريتي و زنجيره ارزش در اين مجموعه از بين برود. بر اين اساس، يكي از مواردي كه در راستاي واگذاري شركت هاي دولتي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه نبايد زنجيره مديريتي را در واگذاري ها از بين برد.

خودروسازي بايد از دست دولت رها شود
دكتر صالح

خودروسازي بايد از دست دولت رها شود

عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري سهام دولتي شركت هاي خودروسازي با بيان اينكه به طور كل امر خصوصي سازي يك ضرورت است كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها بر آن تاكيد كرده اند، گفت: هر چقدر مديريت را از دولت بگيريم و به بخش خصوصي منتقل كنيم، كارايي افزايش خواهد يافت.

چندرسانه‌ای