بخشنامه شماره 210/79791 مورخ 1387/08/12 سازمان امور مالیاتی كشور

احكام مالیاتی قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

ادارات كل امور مالیاتی

 

مخاطبین: ادارات كل امور مالیاتی

موضوع: احكام مالیاتی قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اجرای سیاست های كل اصل چهل چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

ماده 11: متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره 6: درآمد مشمول مالیات ابرازی شركت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شركت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی كه بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بنگاه هایی كه در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه هایی اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.همچنین انتقال سهام به شركت های تامین سرمایه كه ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از خصوصی سازی به شركت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شركت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شركت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شركت های سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 86: كلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شركت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب1366/06/01 و همچنین كلیه دستگاه های اجرایی، شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح آنها است، از جمله شركت ملی نفت ایران و شركت های تابعه و وابسته به آن، سایر شركت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مركز تهیه و توزیع كالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوق الذكر در شرکت های غیردولتی و شرکت هایی كه تابع قانون خاص می باشند و بانكها و موسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

چندرسانه‌ای