اساسنامه كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

فصل اول: کلیات

 تعریف اصطلاحات، مدت، تابعیت و مرکز اصلی کانون:

ماده 1- کلیه‌ی اصطلاحات و واژه­‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، با همان مفاهیم در این اساسنامه کاربرد دارد و واژه‌هـای دیگر به شرح زیر تعریف می‌شود:

 قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصـوب آذرمـاه 1384 مجلـس شورای اسلامی می‌باشد.

سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده‌ی 5 قانون بازار اوراق بهاداراست.

کانون: منظور کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است که بر طبق ایـن اساسـنامه تاسـیس و اداره می‌شود.

عضو: منظور شرکت سرمایه‌گذاری استانی موضوع ماده‌ی 6 است که طبق ماده‌ی 42 به عنـوان عضـو کـانون ثبت می‌شود.

شرکت سرمایه پذیر: شرکتی است که یک یا چند عضو کانون در آن سهام دارند.

ماده 2- نام کانون«کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» است.

ماده 3- کانون، تشکل خود انتظام به شکل غیر دولتی، غیر تجاری، غیـر انتفـاعی، غیـر سیاسـی و دارای شخصـیت حقوقی و استقلال مالی است که در اجرای ماده 53 قانون بازار اوراق بهادار و براساس دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، برای مدت نامحدود تشکیل می‌شـود و از مصـادیق کـانون‌هـای تعریف شده در بند 5 ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب میشود.

تبصره 1: منابع مالی کانون از طریق حق پذیرش، حق عضویت، سپرده‌های اعضا، کمک‌های بلاعوض، درآمـد دوره‌هـای آموزشی و فعالیت پژوهشی، درآمدهای سپرده‌ی بانکی، درآمد سرمایه‌‌گذاری در اوراق مشـارکت و گـواهی سپرده و یا منابع دیگر تامین می‌شود

تبصره 2: سال مالی کانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سیام آذرماه سال بعد پایان می‌یابد. شروع فعالیت سال اول از تاریخ تاسیس کانون خواهد بود.

ماده 4- تابعیت کانون ایرانی است.

ماده 5- مرکز اصلی کانون در شهر تهران است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی کانون به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در شهر مـورد نظر بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره‌ی کانون می‌تواند در هر موقع در داخل یـا خارج کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

اعضای کانون:

ماده 6- اعضای کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موضوع ماده ی 35 قانون اصلاح مـوادی از قـانون برنامـه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهـل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب مورخ 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اهداف و موضوع فعالیت کانون:

ماده 7- این کانون به منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعه‌ی همکاری‌های حرفه‌ای بـین اعضـاء و تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این اساسنامه به عنوان اعضای کانون پذیرفته می‌شوند، تشـکیل شـده است. برای حسن انجام وظایف، تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و انتظام بخشیدن به روابط بـین اعضـا، کـانون می‌تواند ضوابط و استانداردهای حرفه­ای و انضباطی لازم را با رعایت قانون وضـع و اجـرا کنـد. در راسـتای وصول به این اهداف، کانون فعالیت‌های زیر را دنبال می‌کند:

 1. بهبود و توسعه روابط اعضاء با یکدیگر و با سبا، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستر مناسـب بـرای تسـهیل سرمایه‌گذاری اعضا در بازار اوراق بهادار.
 2. مدیریت سهام متعلق به اعضاء و اعمال حقوق سهامداری در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر.
 3. اداره‌ی سبد دارایی اعضاء.
 4. ارائه اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در حوزه فعالیت شرکت‌های عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی.
 5. اعتلای اعتبار و وجهه‌ی اعضا نزد جامعه از طریق ترویج استانداردهای اخـلاق حرفـه‌ای و ترغیـب اعضـا بـه رعایت قوانین و مقررات.
 6. ارتقاء وتوسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش‌های حرفه‌ای، توسعه‌ی روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی.
 7. تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌هـای کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تاکید بر ارائه‌ی گزارش‌های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار.
 8. تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون‌گذاران و مراجع تصمیم‌گیری و مشارکت در تدوین قـوانین و مقـررات در جهت توسعه‌ی بازار کارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه‌گذاران.
 9. تشکیل جلسات، همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه‌ی بازار اوراق بهادار کشور.
 10. همکاری با انجمن‌ها، کانون‌ها، و نهادهای مشابه بین‌المللی و نیز نهادهای آموزشـی و پژوهشـی مـالی بـین­‌المللی در راستای توسعه‌ی حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه‌ی مالی جهانی و عضویت احتمالی در آنها.
 11. رسیدگی به اختلافات اعضا و سایر اشخاص ذیـربط ناشـی از فعالیـت حرفـه­ای آنهـا در بـازار اوراق بهـادار و میانجی‌گری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی بین اعضای کانون در اجرای مـاده‌ی 36 قـانون بـازار اوراق بهادار.
 12. تشکیل کارگروه‌ها وکمیته‌های تخصصی در کانون مانند کارگروه‌ها و کمیته­‌های حقـوقی، آموزشـی و مشـاوره در راستای ارائه‌ی خدمات کارا و موثر به اعضا.
 13. بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه‌ها، مشکلات و موانع کسب و کار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها بـه مقامات مسئول و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع.
 14. وضع و نظارت بر اجرای اصول و مبانی اخلاق حرفه‌ای و انضباطی در چارچوب قـوانین و مقـررات و نهادینـه کردن و ترویج آن بین اعضا.
 15. ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنـگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی در بین خانوارهای ایرانی.
 16. پایش تحولات و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر جهت نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار کارآمد و منصفانه.

تبصره: با عضویت هر یک از اعضا در کانون، حق رأی عضو ناشی از سهام وی در شرکت سرمایه‌پذیر، به کـانون منتقـل شده و بنابراین کانون حق دارد از جانب آن عضو در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حضـور یافتـه و رأی می‌دهد. در صورتی که موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره در مجامع عمومی شرکت‌های سـرمایه‌پـذیر طـرح گردد و یک یا چند عضو کانون برای تصدی سمت عضو هیات مدیره‌ی شرکت سرمایه‌پـذیر نـامزد شـده باشـند، کانون در اعمال این اختیار موظف است به عضو یا اعضای نامزد شده رأی دهد. در صورتی که عضو یـا اعضـای نامزد شده، به عضویت هیات مدیره‌ی شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب شوند، حق تعیـین نماینـده یـا نماینـدگان عضو یا اعضای مذکور برای شرکت در هیات مدیره‌ی شرکت‌های سرمایه‌پـذیر، صـرفاً در اختیـار کـانون اسـت. حقوق مندرج در این تبصره با عضویت عضو در کانون، از وی سلب و به کانون منتقل شـده و بـدون تغییـر ایـن اساسنامه قابل برگشت نیست.

چارچوب فعالیت

 ماده8- فعالیت کانون تحت نظارت سبا است و تمامی ارکان کانون و اعضای آن مکلفند، مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار (از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سبا) را رعایت و اجرا نمایند. رسیدگی بـه تخلفـات کـانون و ارکان آن از مقررات مذکور براساس مقررات موضوع ماده­ی 18 آیین‌نامـه­ی اجرایـی قـانون بـازار اوراق بهـادار مصـوب 1386/04/03 هیات وزیران خواهد بود.

فصل دوم : ارکان کانون

 ماده 9- ارکان کانون عبارت است از:

 • مجامع عمومی
 • هیات مدیره
 • هیات سازش و رسیدگی به تخلفات
 • بازرس/حسابرس

مجامع عمومی:

ماده 10- کانون دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق‌­العاده می‌باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون یـا نمایندگان آنها تشکیل می‌شوند.

تبصره 1: هر یک از اعضای کانون می‌تواند مدیرعامل یا یک نفر از میان اعضای هیات مدیره‌ی خود را برای شـرکت در مجمع عمومی به کانون معرفی نماید. نمایندگان اعضای کانون باید طـی نامـه‌ی رسـمی بـا امضـای مجـاز از طرف عضو مربوطه، به کانون معرفی گردند.

تبصره 2: در مجامع عمومی هیچ یک از اعضای کانون نمی‌تواند وکالت بیش از یک عضو دیگر کانون را بر عهده داشـته باشد.

ماده 11- مجامع عمومی کانون، به طور معمول به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌گردد. با این حال بازرس/ حسـابرس نیز می‌تواند در مواقعی که ضروری تشخیص می‌دهـد، مجمـع عمـومی کـانون را دعـوت نمایـد. همچنـین چنانچه تشکیل مجمع عمومی توسط حداقل یک پنجم اعضای دارای حق رأی بـا ارائـه برنامـه‌ی زمـانی و ارائه‌ی دلایلی برای آن درخواست شود، هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مـورد درخواسـت را بـا رعایت تشریفات مقرر، دعوت کند. درغیر این‌صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بـازرس/ حسابرس کانون خواستار شوند و بازرس/ حسابرس مکلف خواهد بود که با رعایـت تشـریفات مقـرر، مجمـع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید وگرنه درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً بـه دعـوت مجمع اقدام کنند، به شرط آن که کلیه‌ی تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعـوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس/حسابرس تصریح نمایند.

ماده 12- دعوت به تشکیل مجامع عمومی کانون، از طریق ارسال دعوت‌نامـه‌ی مکتـوب بـه اعضـاء (از طریـق پسـت سفارشی) و نشر آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به کانون در آن منتشر مـی‌شـود، بـه عمل می‌آید. در دعوت‌نامه و آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه قید شود. فاصله‌ی بین نشر آگهی در روزنامه و تاریخ ارسال دعوت‌نامه کتبی با تاریخ تشکیل مجمـع عمـومی مربوط باید حداقل 10 روز باشد.

تبصره: در صورتی که دعوت به تشکیل مجمع توسط بازرس- حسابرس یا یک پنجم اعضای دارای حق رأی مطـابق ماده‌ی 11 صورت می‌پذیرد، نشر دعوت‌نامه در روزنامه‌ی کثیرالانتشار کـانون در یـک نوبـت کـافی اسـت و ارسال دعوت‌نامه از طریق پست سفارشی ضرورت ندارد.

ماده 13- مجامع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره که بدین منظـور توسط هیات مدیره انتخاب شده باشد و در غیاب آنها به ریاست یکی از نمایندگان اعضای حاضر به انتخـاب مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید؛ مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه‌ی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر درجلسـه بـه اکثریـت نسـبی اساسنامه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ٦ انتخاب خواهد شد. دو نفر از نمایندگان اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب مـی‌شوند. همچنین مجمع یک نفر منشی از بین نمایندگان اعضای دارای حق رای یا از خارج تعیین می‌نماید.

ماده 14- هر عضو کانون فقط یک رأی در مجامع عمومی و فوق‌العاده خواهد داشت.

ماده 15- اعضای هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی کانون حضور خواهند یافت و رسمیت مجامع عمومی توسـط رئیس مجمع اعلام خواهد شد. منشی موظف است فهرستی از نماینـدگان اعضـای دارای حـق رأی تهیـه و تنظیم نموده و به امضای ایشان برساند تا رسمیت جلسه محرز گردد.

ماده 16- مجمع عمومی عادی برای رسیدگی و تصویب صورت مالی کانون، باید حداکثر تا چهار ماه بعـد از پایـان هـر سال مالی تشکیل شود، همچنین دعوت برای سایر مجامع عمومی عـادی و مجمـع عمـومی فـوق‌العـاده در مواقع لزوم صورت می‌گیرد.

تبصره: چنانچه هیات مدیره‌ی کانون، مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مـالی کـانون، در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس/حسابرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

 ماده 17- در مجمع عمومی عادی حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای دارای حق رأی ضروری است. اگر در اولـین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضـور هـر عـده از اعضـای دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد کرد؛ به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعـوت اول قیـد شده باشد.

ماده 18- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبـر خواهد بود. مگر درمورد انتخاب رئیس، منشی و ناظرین مجمع، مدیران و بازرس/ حسابرس (اصلی و علـی‌البدل) که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده 19- وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

 1. استماع گزارش هیات مدیره در مورد فعالیت دوره‌ی عملکرد کانون و بررسی و تصویب خط مشی و برنامه‌هـای پیشنهادی برای سال آینده.
 2. تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی کانون.
 3. استماع گزارش بازرس/حسابرس.
 4. بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره‌ی عملکرد کانون.
 5. انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های کانون.
 6. انتخاب بازرس/حسابرس و تعیین حق‌الزحمه‌ی وی.
 7. انتخاب اعضای هیات مدیره‌ی کانون و تعیین حق‌الزحمه‌ی آنها.
 8. بحث و اخذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده 20- هرگاه در مجامع عمومی، همه‌ی موضوعات مندرج در دستور جلسه‌ی مجمع مورد اخذ تصـمیم واقـع نشـود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه‌ی بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تشکیل جلسات بعدی مجامع براساس این ماده به دعوت رسمی نیـاز نـدارد و در جلسـات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه ی اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 21- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو سوم از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. اگـر در اولـین دعـوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار بعد دعوت و با حضور بیش از یک سـوم اعضـای دارای حـق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ به شرط آن که در دعوت بعدی نتیجه دعوت قبل قیـد شـده باشد.

ماده 22- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسـه رسـمی معتبـر خواهد بود.

 ماده 23- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:

 1. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا انحلال کانون پس از تصویب سبا.
 2. ادغام با سایر موسسات مشابه طبق مقررات مربوطه پس از تصویب سبا.
 3. تعیین روش تصفیه کانون در موقع انحلال و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه.

هیات مدیره:

ماده 24- هیات مدیره به عنوان نماینده‌ی قانونی کانون، اداره‌ی امـور آن را بـر عهـده دارد. هیات مـدیره مرکـب از 7 عضو است که با رأی کتبی در مجمع عمومی عادی از بین اعضای کـانون بـرای مـدت 3 سـال انتخـاب می‌شوند.

ماده 25- اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیات مدیره انتخاب می‌شوند، باید ظرف ده روز از تاریخ مجمـع یـک نفر از میان اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل خود یا خارج از افراد مذکور را به نمایندگی دایمی خود به منظور تأیید صلاحیت به سبا معرفی نمایند. در شرایط مساوی اولویت با معرفی اعضای هیات مدیره یـا مـدیرعامل عضو است. در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای شخص معرفی شده به تأیید سـبا نرسـد، عضـو مـذکور ده روز دیگر پس از اعلام سبا فرصت معرفی شخص جایگزین را خواهد داشت. در صورتی که صـلاحیت حرفـه‌ای شخص دوم نیز به تأیید نرسد، فرصت عضو مذکور برای معرفی شخص صاحب صلاحیت برای یـک دوره‌ی دیگر ده روزه قابل تمدید است.

تبصره1: چنانچه عضو حقوقی هیات مدیره، ظرف مهلت‌های مقـرر در ایـن مـاده موفـق بـه معرفـی نماینـده‌ی صـاحب صلاحیت نگردد، خود به خود از عضویت در هیات مـدیره معـزول اسـت و عضـو علـی‌البـدل مطـابق مـاده‌ی 26 جایگزین وی خواهد شد.

 تبصره2: اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیات مدیره انتخاب می‌شوند، بعـد از معرفـی نماینـده‌ی حقیقـی خـود در هیات مدیره‌ی کانون، حق تغییر وی را ندارند مگر با تأیید سبا.

تبصره3: نماینده‌ی مذکور در این ماده پس از تأیید صلاحیت و قبـول سـمت، تمـامی مسـئولیت‌هـای حقـوقی ناشـی از عضویت در هیات مدیره‌ی کانون را بر عهده دارد. پس از اتمام دوره‌ی مأموریت هـر عضـو یـا نماینـده‌ی عضـو هیات مدیره، وی همچنان تا انتخاب شخص جایگزین باید به وظایف خود عمل کند؛ مگر اینکه نماینده‌ی مذکور رد صلاحیت شده یا ممنوعیت قانونی داشته باشد.

 تبصره4: نمایندگان اعضای هیات مدیره موضوع این ماده می‌توانند به صـورت موظـف یـا غیرموظـف درکـانون اشـتغال داشته باشند. اعضاء موظف هیات مدیره و دبیرکل کانون به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسـئولیت دیگـری ندارند؛ مگر اینکه به تشخیص سبا اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگر در تضاد با مسئولیت آنها در هیات مدیره‌ی کانون نبوده و عملاً به ایفای وظایف آنها در کانون لطمه نزند.

 ماده 26- علاوه بر اعضای اصلی هیات مدیره، دو شخص از بین اعضای کانون به عنوان اعضای علی­البـدل هیات مدیره انتخاب خواهند شد که در صورت استعفا، معذوریت، سلب صلاحیت یا ممنوعیت قانونی که مـانع از انجام وظیفه‌ی هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره می‌گردد، عضو علـی‌البـدل بـه ترتیبـی کـه مجمـع عمومی تعیین کرده است، برای بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیات مدیره خواهد بود.

تبصره: در صورتی که تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی محل‌های خالی در هیات مدیره کافی نباشد، مـدیران بـاقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی کانون را برای تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند. هرگـاه هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفـع می‌تواند از بازرس/حسابرس کانون بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی، برای تکمیـل عـده‌ی مـدیران بـا رعایت مقررات اساسنامه اقدام نماید. بازرس / حسابرس ظرف مدت ده روز مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد. در صورتی که بازرس نیز نسبت به دعوت مجمع اقدام نکند، موضوع خود به خـود در دسـتور جلسـه اولـین مجمع عمومی قرار خواهد گرفت.

 ماده 27- به غیر از دور اول، هیات مدیره موظف است فهرست نامزدهای عضویت در هیات مـدیره را حـداقل ده روز قبل از تاریخ انتخاب اعضای هیات مدیره از طریق آگهی در محل دفتر مرکزی و تارنمای کانون، به اطـلاع تمامی اعضای کانون برساند.

 ماده 28- هیات مدیره، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئـیس هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب مینماید. همچنین هیات مدیره یک نفر را از بین خود یـا خـارج از هیات مدیره، به عنوان دبیرکل کانون برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره 1: تجدید انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و دبیرکل کانون بلامانع است.

تبصره 2: هر فرد حداکثر برای دو دوره‌ی متوالی می‌تواند به عنوان دبیرکل کانون انتخاب شود.

تبصره 3: هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به دبیرکل که بالاترین مقام اجرایی کـانون مـی‌باشد، با حق توکیل و توکیل در توکیل، با حق عزل وکیل تفویض نماید. در این صورت دبیرکل کـانون صـرفاً می‌تواند اختیارات مذکور را به کارکنان، وکلا یا مشاوران کانون تفویض کرده و باید بر عملکـرد آنهـا نظـارت نماید. تفویض اختیارات طبق این تبصره، از مسئولیت‌های دبیرکل نمی‌کاهد.

تبصره 4: دبیرکل کانون نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره‌ی کانون باشد.

ماده 29- هیات مدیره برای اداره‌ی کانون دارای تمامی اختیارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است و به ویژه عهده‌دار وظایف زیر است:

 1. اجرای اهداف و موضوع فعالیت کانون.
 2. اداره‌ی امور کانون طبق مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین و مقررات کشور.
 3. اداره‌ی امور مالی کانون، افتتاح حساب، استفاده از آن، دریافت مطالبات، پرداخت دیون.
 4. تهیه‌ی گزارش سالانه و صورت‌های مالی و ارائه‌ی آنها به مجمـع عمـومی عـادی سـالیانه جهـت رسـیدگی و تصویب.
 5. تدوین و تصویب استراتژی‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ی کانون.
 6. تشکیل، ادغام و انحلال کمیته‌‌ها و کارگروه­‌های تخصصی بر حسب اقتضاء.
 7. تعیین شرایط پذیرش اعضاء با رعایت حداقل شرایط مورد نظر سبا.
 8. نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه‌ی ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
 9. تهیه، تدوین واصلاح آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به كمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی جهت اداره امور و انجام وظایف کانون طبق مقررات اساسنامه و اجرای آن‌ها.
 10. نظارت کلی بر کار كمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و بررسی کارهای انجام شده توسط آن‌ها.
 11. ارجاع پرونده‌های اختلافات یا تخلفات به هیات سازش و رسیدگی به اختلافات یا مراجع رسیدگی به تخلفات.
 12. برنامه‌ریزی در مورد تشکیل جلسات، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی.
 13. پذیرش و سلب عضویت اعضا طبق ضوابط و مقررات پذیرش.
 14. تدوین و اصلاح ضوابط رسیدگی به شکایات، تخلفات، اختلافات و پیشنهاد آن‌ها به سبا جهت تصویب.
 15. دعوت مجامع عمومی طبق مفاد اساسنامه.
 16. بررسی لزوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه براساس ضرورت‌ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب سبا.
 17. انتخاب اعضای هیات سازش و رسیدگی به اختلافات و دبیرکل کانون و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
 18. اعمال حق رأی کانون جهت انتخاب نماینده‌ی کانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضـوع بنـد 7 ماده ی 3 قانون بازار اوراق بهادار.
 19. تعیین کسانی از اعضای هیات مدیره یا اشخاص دیگر که از طرف کانون حق امضا دارنـد بـا حـق توکیـل و عزل وکیل، ولو کراراً.
 20. خرید و فروش، اجاره و استجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقـول و غیرمنقـول کـانون و عقـد و امضـای هرگونه قرارداد از طرف کانون جهت انجام موضوع فعالیت کانون و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله این قراردادها یا معاملات.
 21. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درمورد گزارش‌ها و پیشنهادهای رسیده از كمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و اعمال مقررات در حدود آیین‌نامه‌های مربوط.
 22. ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی در هر نقطه در داخل یا خارج کشور.
 23. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعـم از حقـوقی و کیفـری بـا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعـل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و اساسنامه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ١٠ به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیـین وکیـل بـرای دادرسـی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل وتجدید انتخاب او با تعیین وکیـل دیگـری بـه جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشـناس اقـرار خواهـد در ماهیـت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضـای توقیـف اشـخاص و امـوال اعطـای مهلت برای دریافت مطالبات کانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکـوم بـه چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
 24. تشکیل دبیرخانه‌ی هیات مدیره که عهده‌دار انجام امور اداری هیات مدیره بوده و زیر نظر رئیس هیات مـدیره فعالیت می نماید.
 25. تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از طرف کـانون در جهـت انجـام موضـوع فعالیـت کانون.
 26. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه‌ی تجاری (سرقفلی).
 27. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
 28. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه کانون در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
 29. رهن گذاران اموال کانون اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کـراراً در صـورتی کـه در اجـرای موضـوع فعالیت کانون ضروری باشد.

تبصره : هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام کانون و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که داخل در موضـوع فعالیـت کانون بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمـومی قـرار نداشـته باشـد، دارای اختیـارات کامل است و لذا شرح وظایف و اختیارات فوق‌الذکر که جنبه تمثیلی دارد، به هیچ‌وجـه بـه اختیـارات تـام هیات مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده 30- زمان و نحوه‌ی تشکیل جلسات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری هیات مدیره به شرح زیر است:

 1. جلسات هیات مدیره به طور عادی حداقل یک بار در ماه تشـکیل خواهـد شـد. رئـیس هیات مـدیره ریاسـت جلسات را به عهده خواهد داشت و در غیاب او نایب رئیس هیات مدیره جلسـات هیات مـدیره را اداره خواهـد نمود؛ که در این صورت شخص اخیر دارای تمامی اختیارات و وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بـود. اعضـای هیات مدیره برای حضور یا دادن رأی در جلسات هیات مدیره حق توکیل به غیر را ندارند.
 2. جلسات فوق‌العاده هیات مدیره به دعوت رئیس هیات مدیره یا به درخواست بازرس/ حسـابرس یـا دبیرکـل از طریق رئیس هیات مدیره با یک مهلت پنج روزه تشکیل می‌گردد. دستور جلسه فوق­العاده توسـط درخواسـت­ کننده تهیه و هنگام درخواست به رئیس هیات مدیره تسلیم می‌گردد. در صورتی که رئیس هیات مـدیره رأس مهلت مقرر اقدام به دعوت جلسه­ی فوق‌العاده ننماید، درخواست ­کننده حق دارد جلسه مـذکور را رأسـاً دعـوت نماید.
 3. جلسات هیات مدیره با حضور پنج نفر از نمایندگان اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافـت و تصـمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
 4. صورتجلسات هیات مدیره توسط منشی هیات مدیره تهیه و برای نمایندگان اعضای هیات مدیره حاضر در هـر جلسه ارسال شده تا به امضای اکثریت آنها برسد.

تبصره 1: هر یک از اعضای هیات مدیره دارای یک حق رأی می‌باشند.

 تبصره2: در صورتی که هر یک از نمایندگان اعضای هیات مدیره در طول یک سال بیش از چهـار جلسـه‌ی متـوالی یـا شش جلسه‌ی غیر متوالی در جلسات هیات مدیره غیبت داشته باشد، نماینده و عضو هیات مدیره‌ی مربوطه خود به ­خود از عضویت در هیات مدیره، عزل می‌شود.

هیات سازش و رسیدگی به اختلافات

ماده 31- هیات سازش و رسیدگی به اختلافات به منظور رسیدگی و ایجاد سازش در پرونده‌هـای اختلافـات حرفـه‌ای بین اعضا و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، تشکیل می‌شود.

ماده 32- هیات سازش و رسیدگی به اختلافات مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علـی‌البـدل مـی‌باشـد. اعضـای هیات سازش و رسیدگی به اختلافات توسط هیات مدیره و از اشخاص واجد صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. تبصره : اعضای هیات سازش و رسیدگی به اختلافات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنهـا بلامـانع است.

ماده 33- هیات سازش و رسیدگی به اختلافات در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از میان اعضای اصلی خود انتخاب می‌نماید.

 تبصره : هیات سازش و رسیدگی به اختلافات می‌تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند.

ماده 34- در صورت فوت، از کارافتادگی یا غیبت غیرموجه بـیش از چهـار جلسـه‌ی متـوالی در طـول یـک سـال یـا استعفای هر یک از اعضای اصلی هیات سازش و رسیدگی به اختلافات یکـی از اعضـای علـی‌البـدل بـا رعایت ترتیب مصوب هیات مدیره، جانشین عضو اصلی می‌گردد.

ماده 35- هیچ یک از اعضای هیات سازش و رسیدگی به اختلافات نباید به هیچ وجـه در موضـوع ارجـاعی، ذینفـع باشد. عضو ذینفع خود موظف است موضوع را به اطلاع هیات برساند تا یک عضو علـی‌البـدل غیـرذینفـع جایگزین وی شود. در صورتی که عده‌ی اعضای اصلی و علی‌البدل غیـرذینفـع در یـک پرونـده‌ی خـاص، کمتر از عده‌ی لازم برای تشکیل جلسه باشد، افراد کافی برای آن پرونده خاص توسط هیات مـدیره تعیـین خواهند شد.

ماده 36- هیات سازش و رسیدگی به اختلافات پس از دریافت هر پرونده، به شرح مراحل زیر اقدام خواهد نمود:

 1. تشخیص صلاحیت هیات سازش و رسیدگی به اختلافات در ابتدای امر جهت رسیدگی به پرونده‌ی ارجاعی.
 2. تشخیص ذینفع نبودن اعضای هیات سازش و رسیدگی به اختلافات در موضوع.
 3. تشخیص لزوم انتخاب افراد خبره براساس تخصص‌های مربوط به پرونده‌ی ارجاعی.
 4. رسیدگی به پرونده ارجاعی.

تبصره 1: در صورت عدم حصول سازش، هیات سازش و رسیدگی به اختلافات موظف است گـواهی عـدم سـازش صـادر کرده و مراتب امر را به هیات داوری سبا اطلاع دهد تا اقدام مقتضی صورت پذیرد .

تبصره 2: عده‌ی لازم برای تشکیل جلسات هیات سازش و رسیدگی به اختلافات، حضور سـه نفـر از اعضـای اصـلی یـا علی‌البدل است. تصمیمات هیات سازش و رسیدگی به اختلافات در صـورت جلسـه‌ی مربوطـه مـنعکس و بـه امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

تبصره 3: سایر ضوابط مورد عمل هیات سازش و رسیدگی به اختلافات، به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب سبا می‌رسد.

بازرس/ حسابرس

ماده 37- بازرس / حسابرس به منظور نظارت بر اجرای صحیح مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و نیز کنترل مداوم فعالیت‌های کانون از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود. بازرس / حسابرس نمی‌توانـد از اعضـای هیات مدیره یا دیگر مقامات اجرایی کانون باشد. اولین بازرس / حسابرس کانون در مجمع عمومی موسس انتخاب خواهد شد. حق‌الزحمه بازرس / حسابرس توسط مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی موسس تعیین می‌گردد.

 تبصره 1: مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی موسس باید بازرس / حسابرس علی‌البدل را انتخاب کنـد تـا در صـورت عدم قبولی سمت توسط بازرس / حسابرس اصلی یا در صورتی که بازرس / حسابرس اصـلی بـه هـر علـت از انجام وظایف خود امتناع کند یا نتواند این وظایف را انجام دهد، سمت بازرس / حسابرس کانون را بپذیرد.

تبصره 2: بازرس / حسابرس اصلی و علی­البدل باید کتباً قبول سمت نمایند.

 ماده 38- بازرس/ حسابرس اصلی و علی­البدل از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب می‌شوند.

 ماده 39- در مواردی که انتخاب بازرس/ حسابرس در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد، هر یک از اعضای کـانون مخیر است حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی، نامزدهای خود را کتبـاً بـه دبیرخانـه‌ی هیات مـدیره معرفـی نماید. دبیرخانه‌ی هیات مدیره موظف است تقاضای این نامزدهای معرفی شده را بـه همـراه سـوابق و مشخصـات آنهـا دریافت داشته و پانزده روز قبل از تاریخ انتخاب بازرس/ حسابرس به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

 ماده 40-بازرس/ حسابرس برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع اسـت، ولـی هـیچ کـس نمی‌تواند بیش از سه دوره‌ی متوالی به عنوان بازرس/ حسابرس انتخاب شود.

 ماده 41-بازرس/ حسابرس در قبال کانون مسئولیت‌های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی در قبال شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های تعیین شده در بند 3 ماده‌ی 49 قانون بازار اوراق بهادار در مورد اشخاصـی کـه مسـئولیت بررسـی و اظهـارنظر را بـه عهـده دارنـد را دارا مـی‌باشـد. وظـایف و اختیـارات بازرس/حسابرس به شرح زیر است:

 1. تطبیق مصوبات و اقدامات هیات مدیره با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
 2. گزارش هرگونه تخلف صورت پذیرفته در کانون، جهت اطلاع و تصمیم‌گیری به هیات مدیره و سبا.
 3. رسیدگی و اظهارنظر و تهیه‌ی گزارش در مورد صورت‌های مالی سالانه‌ی کـانون کـه هیات مـدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی تنظیم می‌نماید.
 4. دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه‌ی آن در موارد مقرر در این اساسنامه.
 5. رسیدگی و اظهارنظر در مورد صحت مطالب و اطلاعاتی که هیات مـدیره در اختیـار مجـامع عمـومی قرار می‌دهد.

 تبصره 1: در صورتی که پس از یک ماه از تاریخ صدور گزارش موضوع بند 2 این ماده، هیات مدیره بـه اقـدامات مـوثری برای جلوگیری از تخلف یا رفع اثرات آن نکند یا تمهیداتی برای پیشگیری از تکرار وقوع تخلف مشابه پیش‌بینی ننماید، بازرس/ حسابرس باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی گزارش دهد.

 تبصره 2: تمامی ارکان و کارکنان کانون موظف خواهند بود کـه جهـت بررسـی و بازرسـی، اسـناد، مـدارك و اطلاعـات درخواستی مورد نیاز بازرس/ حسابرس را در اختیار وی قرار دهند.

 تبصره 3: بازرس/ حسابرس می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان فنی اسـتفاده کند، مشروط بر آن که آنها را قبلاً به هیات مدیره معرفی کرده باشد.

تبصره 4: صورت‌های مالی و گزارش هیات مدیره موضوع بندهای 3 و 5 این مـاده بایـد لااقـل 30 روز قبـل از تشـکیل مجمع عمومی مربوط در اختیار بازرس/ حسابرس قرار گیرد. بازرس/ حسابرس باید گزارش و اظهارنظر خـود را حداکثر 20 روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش‌های هیات مدیره، ارائه دهد تا قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار اعضای کانون قرار گیرد.

 فصل سوم: عضویت ، اقدامات انضباطی و نحوه تدوین مقررات کانون عضویت و الزامات آن

ماده 42- متقاضیان موضوع ماده‌ی 6 این اساسنامه با ارائه‌ی تقاضای خود به هیات موسس یـا دبیرکـل کـانون، بـه عنوان عضو کانون ثبت و اعلام میشوند. ارائه‌ی تقاضای عضـویت بـه منزلـه‌ی پـذیرش ایـن اساسـنامه و تغییرات بعدی آن می‌باشد. پس از ارائه ی تقاضای عضویت توسـط متقاضـی و ثبـت وی بـه عنـوان عضـو کانون، وی نمی‌تواند از عضویت خود در کانون کناره‌گیری نماید؛ مگر اینکه اساسـنامه‌ی کـانون بـا رعایـت تشریفات مذکور در ماده ی 58، تغییر و امکان کناره‌گیری از عضویت برای اعضاء پیش‌بینی شود.

ماده 43- اعضای کانون علاوه بر سایر تعهدات و مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در دیگر مواد این اساسنامه، ملـزم بـه رعایت موارد زیر می‌باشند:

 1. هر عضو باید دارای سازمان، تشکیلات، تجهیزات، نیروی انسانی، فنی، اداری و مـالی مطـابق ضـوابط تعیین شده توسط سبا باشد.
 2. مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی و سایر مقررات مصـوب سـبا و کـانون را در هر زمان رعایت کند.
 3. حق پذیرش، حق عضویت و سایر پرداخت‌هایی را که طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌هـای کـانون تعیـین و مقرر شده است به موقع پرداخت نماید.
 4. هرگونه تغییر در اساسنامه‌ی خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب، کتباً به کانون اعلام نماید.
 5. اطلاعات مورد نیاز کانون برای اجرای موضوع فعالیت خـود و حصـول اطمینـان از پای‌بنـدی عضـو بـه مقررات و انجام سایر امور محوله را در اختیار کانون قرار دهد.

 ماده 44- اعضای کانون باید حق پذیرش و عضویت را براساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.

 تبصره : سقف حق عضویت و حق پذیرش اعضا به تصویب سبا می‌رسد.

 ماده 45- به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی وضع شده پیروی می‌کنند و همچنـین بـرای اجـرای موضـوع فعالیـت و وظایف محوله به کانون، کانون می‌تواند از هر عضو ارائه‌ی مدارك، اطلاعات یا گزارش‌هـایی را درخواسـت نماید. در این صورت عضو مورد نظر باید مدارك، اطلاعات یا گزارش‌های درخواست شده را در مهلت مقـرر به کانون ارائه دهد. و در انجام بازرسی‌ها با کانون همکاری نماید.

 تبصره 1: به جز گزارش هیات مدیره و صورت‌های مالی سالیانه، درخواست سـایر اطلاعـات لازم بـرای نظـارت و انجـام وظایف محوله‌ی کانون، براساس ضوابطی خواهد بود که توسط هیات مدیره‌ی کانون تهیه و بـه تصـویب سـبا می‌رسد. در ضوابط مذکور، ضمانت‌های اجرایـی عـدم ارائـه‌ی بـه موقـع مـدارك، اطلاعـات و گـزارش‌هـای درخواست شده، پیش‌بینی می‌شود.

 تبصره 2: مدارك، اطلاعات و گزارش‌های دریافت شده از اعضا، محرمانه تلقی شده و کـانون حـق نـدارد آنهـا را بـدون رضایت کتبی عضو مربوطه افشا یا در اختیار اشخاصی دیگر قرار دهد مگر در موارد زیر:

 1. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبا و شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 2. در صورتی که مدارك، اطلاعات یا گزارش‌ها قبلاً منتشر شده باشند.
 3. در صورتی که اطلاعات به صورت سرجمع منتشر یا ارائه شود به طوری کـه امکـان ردیـابی و تشـخیص اطلاعات مربوط به هر عضو ممکن نباشد.
 4. در صورتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دادگاه صالح یا سایر مراجع قانونی دستور ارائه یا انتشار مدارك، اطلاعات یا گزارش‌ها را صادر کرده باشد.
 5. در صورتی که مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات یا اختلافـات درخواسـت ارائـه مـدارك، اطلاعـات یـا گزارش‌ها را نموده باشند.

ماده 46- به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط عضو یا اشخاص تحـت کنتـرل عضـو و همچنـین بـه منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه­ای که توسط به اعضا ارائه‌ی شود، کانون می‌تواند از اماکن و دارایی‌های تحت کنترل عضو یا اشخاص تحت کنترل عضو بازدید و بازرسـی بـه عمـل آورد و از دفـاتر، حسـابهـا و مدارك عضو رونوشت تهیه کند. اعضا موظفند در این زمینه با بازرسان کانون همکاری نمایند.

 اقدامات انضباطی

ماده 47- زمانی که یک عضو مشمول یکی از موارد زیر شود، کـانون پـس از اعـلام کتبـی بـه عضـو، مـی توانـد در چارچوب مقررات عضو را به منظور اعمال ضوابط انضباطی به مرجع رسیدگی ارجاع دهد.

 1. در صورتی که عضو از قوانین، مقررات، ضوابط واستانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون، مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی یا هیات مدیره، تخطی کرده باشد.
 2. در صورتیکه عضو مدارك، اطلاعات یا گزارش‌هایی که مطابق ماده ی 45 اساسنامه، درخواست شـده بـه موقع ارائه نکرده یا این که مدارك، اطلاعات یا گزارش‌های خلاف واقع را ارائه کرده باشد.
 3. در صورتی که مانع کار بازرسان کانون در اجرای وظایف تصریح شده در ماده ی 46 اساسنامه شود یا با آنها همکاری موثر نداشته باشد.
 4. در صورتیکه از عهده‌ی پرداخت حق عضویت یا حق پذیرش کانون طبق اساسنامه برنیامده باشد.

 تدوین مقررات کانون

 ماده 48- مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیات مدیره‌ی کانون توسط كمیته‌ها، و کـارگروه‌هـای تخصصـی یـا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار هیات مدیره قرار می‌گیـرد تـا مـورد بررسـی وتصویب قرار گیرد. این مقررات از جمله عبارتند از:

 1. مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط.
 2. مقررات نظارت بر عملکرد اعضای کانون.
 3. ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی.
 4. مقررات رفتار حرفهای برای اعضای کانون.
 5. مقررات فعالیت كمیتهها و کارگروههای تخصصی.
 6. مقررات شیوهی تصفیه کانون در صورت انحلال کانون.
 7. مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون.

تبصره – مقررات موضوع بندهای 1 تا 4 این ماده باید به تصویب سبا برسد. مقررات موضوع بندهای 5 تا 7 ، در صورتی که به تشخیص سبا با قانون یا مقررات مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. در اجرای ایـن مـاده، کـانون باید مقررات موضوع بندهای 5 تا 7 را حداکثر یک هفته پس از تصویب به سبا ارسال کند.

 فصل چهارم : حسابداری و امور مالی / انحلال و موارد متفرقه

 ماده 49- صاحبان امضای مجاز کانون و حدود اختیارات آنها توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

 ماده 50- درآمدها و عواید کانون در جهت اجرای موضوعات فعالیت کانون صرف میشوند.

 ماده 51- در صورتی که تصمیم به انحلال کانون گرفته شود، مجمع عمومی فوقالعاده که رای به انحلال مـیدهـد، مدیران و ناظران لازم را جهت تصفیه امور کانون انتخاب خواهد نمود تا طبق مقررات مربوط اقـدامات لازم انجام گیرد.

 ماده 52- در صورت انحلال کانون، مازاد دارایی بر بدهی آن باید مطابق با نظر سبا بین اعضای موجود کانون تقسـیم یا در اختیار نهاد یا نهادهای دیگری که در زمینهی مشابه کانون فعالیت میکنند، قرار گیرد.

 ماده 53- کانون میتواند مبالغ اهدا شده توسط اعضای کانون و سایر وجوه از سایر منـابع را پـس از تصـویب هیات مدیره به عنوان هدایا دریافت نماید.

 ماده 54- كمیته ها و کارگروههای تخصصی کانون موظفند آییننامههای اجرایی خـود را تهیـه کننـد و بـه تصـویب هیات مدیره برسانند.

 ماده 55- تصمیمات تمامی ارکان کانون در غیر موارد تصریح شده با اکثریت نیم به علاوه یـک اعضـای دارای حـق رأی حاضر، با رعایت حد نصاب رسمیت اتخاذ میشود.

 ماده 56- موارد زیر پس از تصمیمگیری در مرجع ذیصلاح باید حسب مورد در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صـنعتی به ثبت رسیده و به اطلاع سبا برسد:

 1. انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوهی تصفیه آن.
 2. اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن.
 3. مشخصات اعضای اصلی یا علی‌البدل هیات مدیره و دبیرکل کانون.
 4. مشخصات بازرس/ حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون.
 5. تصمیمات راجع به صورت‌های مالی کانون.
 6. نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند.
 7. مشخصات صاحبان امضای مجاز کانون و حدود اختیارات آنها.
 8. نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی های کانون.

ماده 57- مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سبا است . هیچ یک از مواد این اساسنامه نمی‌تواند به گونه‌‌ای تفسیر شـود که قوانین موضوعه ی کشور را نقض یا محدود نماید.

 ماده58- تغییر در این اساسنامه منوط به تصویب سبا و مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی کانون است.

ماده 59- در تمامی مواردی که در این اساسنامه ذکری از آن نشده است بر طبق مفاد قـوانین مربـوط جاریـه کشـور عمل خواهد شد.

 ماده 60- این اساسنامه در 60 ماده و 33 تبصـره، در تـاریخ ............... بـه تصـویب مجمـع عمـومی موسـس کـانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت رسید.

 

 

 

چندرسانه‌ای