اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه شماره 42733/260626 مورخ 1388/12/26 هیات وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسات مورخ 1388/07/29، 1388/09/29 و 1388/12/02 بنا به پیشنهاد شماره 13055 مورخ 1388/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده«27» قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1387ـ، اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول ـ كلیات

ماده 1ـ سازمان خصوصی‌سازی كه در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شركت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی كه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره- با توجه به مفاد ماده (92) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1387- که از این پس در این اساسنامه "قانون" نامیده می‌شود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای ان تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آنها ذکر گردد.

ماده 2- مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استانها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 3- سرمایه سازمان مبلغ سیصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و هشتصد و سی و پنج (318،580،947،835) ریال و صد در صد (100%) متعلق به دولت می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است. (1)

تبصره- افزایش سرمایه یاد شده از محل طرح ساماندهی و ازادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات موضوع ردیف (79-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تامین شده است. (2)

ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- تهیه راهكارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارایه آن به هیات وزیران برای تصویب

2- اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها.

3- برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکتها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات واگذاری.

تبصره- در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تامین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.

4- تعیین بانکها، مؤسسات تامین سرمایه و شرکتهای سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

5- شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‌شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری انها در اجرای ماده (19) قانون.

6- عرضه هرگونه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیات واگذاری.

7- انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری.

8- انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود.

9-  نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری. (3)

10- نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.(4)

 فصل دوم-  ارکان سازمان

ماده 5- سازمان دارای اركان زیر است:

الف. مجمع عمومی

ب. هیات عامل

ج. رییس کل

د. بازرس قانونی (حسابرس)

ماده 6- مجمع عمومی سازمان مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.

ماده 7- جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه‌ها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده قید شده است، بنا به نظر رییس مجمع یا به تقاضای رییس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداقل شش عضو از اعضاء معتبر است.

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد امد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 8- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

1- نصب و عزل رییس کل سازمان به ترتیب مقرر در این اساسنامه.

2- بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه پیشنهادی هیات عامل.

3- انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق‌الزحمه آن.

4- اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.

5- تصویب سایر آیین‌نامه‌های سازمان و تغییرات آنها.

6- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان.

7- تصویب ساختار کلان و پستهای تشکیلاتی سازمان براساس مصوبات هیات وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

8- اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان می‌باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.

ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

1- بررسی و تایید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارایه آن به هیات وزیران برای تصویب.

2- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.

3- بررسی و تایید پیشنهاد انحلال سازمان و ارایه آن به مراجع قانونی ذیربط.

ماده 10- هیات عامل سازمان از رییس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل می‌شود. ریاست هیات عامل بر عهده رییس کل است.

تبصره 1- رییس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و سایر اعضاء هیات عامل همتراز مقامات بند "ﻫ" ماده یاد شده می‌باشند.

تبصره 2- اعضاء هیات عامل با پیشنهاد رییس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره 3- رییس کل می‌تواند اعضاء هیات عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید.

ماده 11- رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 12- اعضاء هیات عامل برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضاء هیات عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده 13- درصورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری كه ادامه همكاری هر یك از اعضاء هیات عامل میسر نباشد، حداكثر ظرف یك ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (11)، جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود.

ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اكثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با رییس کل می‌باشد و تصمیمات آن با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

ماده 15- تصمیمات هیات عامل در صورتجلسه‌ای ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات عامل با رییس کل است.

ماده 16- هیات عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است.

ماده 17- وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورت‌های مالی سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.

2- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4- تایید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5- تایید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین.

6- پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان به مجمع عمومی.

7- تصویب برنامه عملیاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برنامه‌های کلان سازمان.

8- تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت‌های سازمان.

9- تعیین امضاهای مجاز یکی از اعضاء هیات عامل موضوع ماده (20) این اساسنامه.

10- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارایه آن به مجمع عمومی.

11- تایید مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

12- تایید و انتشار گزارش‌های ادواری از فعالیت‌های سازمان.

ماده 18- رییس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات واگذاری، مجمع عمومی و هیات عامل.

2- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تایید هیات عامل.

3- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارایه آن به هیات عامل.

4- تهیه صورت‌های مالی سازمان و ارایه آن به حسابرس (بازرس قانونی) پس از تایید هیات عامل جهت طرح در مجمع عمومی.

5- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های سازمان برای تایید به هیات عامل.

6- انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری.

7- معرفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط.

8- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

9- نصب و عزل و ارتقاء کارکنان سازمان، تعیین حقوق، مزایا و دستمزد، پاداش، تشویق و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

10- تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

11- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مراجع قانونی ذیصلاح.

12- عقد قرارداد جهت واگذاری سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی براساس مصوبات هیات واگذاری.

13- عقد قرارداد با بانک‌ها، مؤسسات تامین سرمایه و شرکتهای سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام و استفاده از خدمات آنها.

14- وصول وجوه حاصل از واگذاری‌ها در چارچوب مقررات قانونی.

15- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان و سایر دست اندرکاران خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، توزیع سهام عدالت و همچنین مشارکت با رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور تهیه برنامه‌های توجیهی و آگاهی عمومی در این خصوص.

16- تنظیم و انتشار گزارش ادواری.

17- انجام سایر وظایف سازمان که در چارچوب قوانین واگذاری سهام به سازمان واگذار شده است.

تبصره- رییس کل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیات عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده 19- رییس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رییس کل می‌تواند پس از اخذ نظر هیات عامل با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده 20- تمامی چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رییس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضاء هیات عامل به انتخاب هیات عامل برسد. تمامی چکها علاوه بر امضاء اشخاص یاد شده به امضاء ذیحساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید.

ماده 21- سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده 22- وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

فصل سوم-  سایر مقررات

ماده 23- سازمان موظف است در اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387- وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

ماده 24- سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال می‌باشد.

ماده 25- هزینه‌های سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق‌العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تامین می‌گردد.

ماده 26- نحوه تامین و محاسبه درآمدهای سازمان براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید.

ماده 27- در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (25) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه‌ها زاید بر درآمد باشد، مابه‌التفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می‌گردد، تامین خواهد شد.

تبصره- سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (135) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- و تبصره آن اقدام کند.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 88/30/36459 مورخ 1388/08/19، شماره 88/30/37163 مورخ 1388/11/01 و شماره 88/30/37572 مورخ 1388/12/12 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

 

(1) و (2) اصلاحي به موجب تصویب‌نامه شماره 121675/ت56964ﻫـ مورخ 1398/09/23 هیات وزیران.

(3) و (4) اصلاحي به موجب تصویب‌نامه شماره 40561/ت54196ﻫ مورخ 1396/04/11 هیات وزیران.

چندرسانه‌ای