طی حکمی از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی،

معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی، معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی، طی حکمی از سوی دکتر علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، "ابوالقاسم شمسی جامخانه" به سمت معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

پیش از این ابوالقاسم شمسی جامخانه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی نیز منصوب شده بود.

کلمات کلیدی