تعداد سهام بلوکی

2,614,400

تعداد سهام ترجیحی

137,600

تعداد کل سهام قابل واگذاری

2,752,000

درصد کل سهام قابل واگذاری

32

قیمت پایه هر سهم (ریال)

181,687

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

500,002,624,000

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

40%

مدت اقساط (ماه)

36

فاصله اقساط

6ماه

روش واگذاری

فرابورس(بازارسوم)

تاریخ عرضه

1400/2/1

نتیجه عرضه

عدم فروش

چندرسانه‌ای