مهـار تـورم، رشــد تولـید
دوشنبه - 07 اسفند 1402
EN

تعداد کل سهام قابل واگذاری

5,503,486,500

درصد کل سهام قابل واگذاری

51

قیمت پایه هر سهم (ریال)

4،337

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

23,868,620,950,500

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

20%

مدت اقساط (ماه)

72 ماه با تنفس یک ساله

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس

تاریخ عرضه

1401/12/10

نتیجه عرضه

عدم فروش

تنظیمات قالب