تعداد سهام بلوکی

0

تعداد سهام ترجیحی

580,852,085

تعداد کل سهام قابل واگذاری

580,852,085

درصد کل سهام قابل واگذاری

2/75

قیمت پایه هر سهم (ریال)

5,590

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

3,246,963,155,150

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

0

مدت اقساط (ماه)

120

فاصله اقساط

12

روش واگذاری

فرابورس

تاریخ عرضه


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای