پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

پتروشیمی بیستون متعلق به دولت، پتروشیمی بیستون به وکالت از سهامداران عمده، سیلوی کنگاور منطقه(9)، دو قطعه زمین واقع در میدان امام شهرستان ساری.
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

پتروشیمی بیستون متعلق به دولت، پتروشیمی بیستون به وکالت از سهامداران عمده، سیلوی کنگاور منطقه(9)، دو قطعه زمین واقع در میدان امام شهرستان ساری.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

کشت و صنعت و دامپروری مغان، جایگاه سوخت شماره (3) شیراز، انبار غله ماسور، زمین سردخانه چابهار، ساختمان اداری و انبار میبد – منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار ابرکوه – منطقه (10)، سیلوی مهاباد- منطقه (8)، سیلوی اهواز- منطقه (4)
«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

کشت و صنعت و دامپروری مغان، جایگاه سوخت شماره (3) شیراز، انبار غله ماسور، زمین سردخانه چابهار، ساختمان اداری و انبار میبد – منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار ابرکوه – منطقه (10)، سیلوی مهاباد- منطقه (8)، سیلوی اهواز- منطقه (4)

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

تولیدی منیزیم گستر اریش، جایگاه سوخت شماره (1) ماکو، جایگاه سوخت شماره (1) خرم آباد، جایگاه سوخت شماره (14) تهران، جایگاه سوخت شماره (22) تهران، جایگاه سوخت شماره (29) تهران، جایگاه سوخت پارس آباد، سیلوی قدیم بروجرد- منطقه (12)، انبار روباز دولت آباد کرمانشاه – منطقه (9)، سیلوی قدیم سنقر- منطقه (9)، انبار غله شهرستان دورود- منطقه (12)، ساختمان اداری و انبار اردکان- منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار مهریز- منطقه (10)، سیلوی قدیم همدان- منطقه (13)، پیست سوارکاری پیربازار رشت
«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

تولیدی منیزیم گستر اریش، جایگاه سوخت شماره (1) ماکو، جایگاه سوخت شماره (1) خرم آباد، جایگاه سوخت شماره (14) تهران، جایگاه سوخت شماره (22) تهران، جایگاه سوخت شماره (29) تهران، جایگاه سوخت پارس آباد، سیلوی قدیم بروجرد- منطقه (12)، انبار روباز دولت آباد کرمانشاه – منطقه (9)، سیلوی قدیم سنقر- منطقه (9)، انبار غله شهرستان دورود- منطقه (12)، ساختمان اداری و انبار اردکان- منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار مهریز- منطقه (10)، سیلوی قدیم همدان- منطقه (13)، پیست سوارکاری پیربازار رشت

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

تولید نیروی برق شاهرود، سیلوی قدیم خرم آباد منطقه(12)، جایگاه سوخت نساء - استان البرز، جایگاه سوخت خرم بید، جایگاه سوخت شماره(17) تهران، جایگاه سوخت خوی
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی »

تولید نیروی برق شاهرود، سیلوی قدیم خرم آباد منطقه(12)، جایگاه سوخت نساء - استان البرز، جایگاه سوخت خرم بید، جایگاه سوخت شماره(17) تهران، جایگاه سوخت خوی

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

شهر صنعتی کرمانشاه، پالایش پارس فرآیند شیراز، مکان سابق کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی اردبیل- منطقه (7)، کشتارگاه صنعتی جونقان، 77 تخته فرش، جایگاه سوخت بیرجند، جایگاه سوخت شماره (2) زاهدان، جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری، جایگاه سوخت شوشتر، جایگاه سوخت CNG منجر موئی، جایگاه سوخت بندر خمیر.
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

شهر صنعتی کرمانشاه، پالایش پارس فرآیند شیراز، مکان سابق کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی اردبیل- منطقه (7)، کشتارگاه صنعتی جونقان، 77 تخته فرش، جایگاه سوخت بیرجند، جایگاه سوخت شماره (2) زاهدان، جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری، جایگاه سوخت شوشتر، جایگاه سوخت CNG منجر موئی، جایگاه سوخت بندر خمیر.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

تولید نیروی برق سبز منجیل و بیمه آسیا و جایگاه سوخت زیوه و جایگاه سوخت شرکتی سان آرای شمالی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی سان آرای جنوبی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات شرقی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات غربی اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت آریسمان اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت شماره(1) اصفهان و  جایگاه سوخت شماره(4) اصفهان و جایگاه سوخت شماره(5) اصفهان و جایگاه سوخت امیدیه و جایگاه سوخت مسجدسلیمان و جایگاه سوختCNG اهواز و جایگاه سوخت شماره(2) بروجرد و جایگاه سوخت بهشهر و جایگاه سوخت شماره(3) بندرعباس.
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

تولید نیروی برق سبز منجیل و بیمه آسیا و جایگاه سوخت زیوه و جایگاه سوخت شرکتی سان آرای شمالی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی سان آرای جنوبی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات شرقی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات غربی اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت آریسمان اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت شماره(1) اصفهان و جایگاه سوخت شماره(4) اصفهان و جایگاه سوخت شماره(5) اصفهان و جایگاه سوخت امیدیه و جایگاه سوخت مسجدسلیمان و جایگاه سوختCNG اهواز و جایگاه سوخت شماره(2) بروجرد و جایگاه سوخت بهشهر و جایگاه سوخت شماره(3) بندرعباس.

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

زمین جایگاه سوخت سابق شهرستان دامغان و زمین جایگاه سوخت خیابان دماوند و جایگاه سوخت میاندوآب و جایگاه سوخت شرکتی خلخال و  جایگاه سوخت دیر و جایگاه گاز CNG شرکتی قلعه شور اصفهان و جایگاه سوخت شماره (16) تهران وجایگاه سوخت شماره (37) تهران و جایگاه سوخت شماره (42) تهران و جایگاه سوخت شرکتی کمیل تهران و جایگاه سوخت شماره (2) شیراز و جایگاه سوخت شماره (3) خرم آباد و جایگاه سوخت ابرکوه و جایگاه سوختCNG  ابرکوه و جایگاه سوخت شماره (1) زاهدان و جایگاه سوخت شماره (1) آبادان و جایگاه سوخت میناب
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

زمین جایگاه سوخت سابق شهرستان دامغان و زمین جایگاه سوخت خیابان دماوند و جایگاه سوخت میاندوآب و جایگاه سوخت شرکتی خلخال و جایگاه سوخت دیر و جایگاه گاز CNG شرکتی قلعه شور اصفهان و جایگاه سوخت شماره (16) تهران وجایگاه سوخت شماره (37) تهران و جایگاه سوخت شماره (42) تهران و جایگاه سوخت شرکتی کمیل تهران و جایگاه سوخت شماره (2) شیراز و جایگاه سوخت شماره (3) خرم آباد و جایگاه سوخت ابرکوه و جایگاه سوختCNG ابرکوه و جایگاه سوخت شماره (1) زاهدان و جایگاه سوخت شماره (1) آبادان و جایگاه سوخت میناب

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »

جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد: