لیست اخبار صفحه :0
پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 30 شهریور ماه 98
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

آگهی ماده 23، 30 شهریور ماه 98

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 18 اسفند ماه 97
«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

آگهی ماده 23، 18 اسفند ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 8 دی ماه 97
«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

آگهی ماده 23، 8 دی ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 30 مهر ماه 97
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی »

آگهی ماده 23، 30 مهر ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 21 مهر ماه 97
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

آگهی ماده 23، 21 مهر ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

آگهی ماده 23، 9 تیر ماه 97
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

آگهی ماده 23، 9 تیر ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی ماده 23، 3 اردیبهشت 97
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

آگهی ماده 23، 3 اردیبهشت 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی ماده 23، 6 اسفند ماه 96
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »

آگهی ماده 23، 6 اسفند ماه 96

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی ماده 23، 25 مهر ماه 96
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

آگهی ماده 23، 25 مهر ماه 96

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

چندرسانه‌ای