ایجاد درگاه بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه بر روی سایت سازمان خصوصی سازی

ایجاد درگاه بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه بر روی سایت سازمان خصوصی سازی

درگاه بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه به منظور افزایش شفافیت، ایجاد فضای رقابتی و تقویت حضور حداکثری بخش خصوصی و تعاونی توانمند در عرضه های سهام دولتی شرکتها و بنگاههای اقتصادی بر روی سایت سازمان خصوصی سازی ایجاد شد.