گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶

ردیف عنوان دانلود
۱ گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶
۲

پیوست شماره-۱: فهرست تفصیلی بنگاههاي قیمت گذاري شده توسط سازمان خصوصی سازي طی سال ۱۳۹۶

۳

پیوست شماره -۲: فهرست تفصیلی بنگاههاي عرضه شده توسط سازمان خصوصی سازي طی سال ۱۳۹۶

۴

پیوست شماره -۳: بنگاههاي واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازي طی سال ۱۳۹۶

 

/*انتهای پیام*/