صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف >  دفتر بازاريابي و واگذاري بنگاه ها 
 

 شرح وظايف دفتر بازاريابي و واگذاري بنگاه ها۱- بازاریابی داخلي و بين‌المللي بنگاه‌های مشمول واگذاری رأساً و يا با استفاده از مشاوران حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي و مؤسسات تأمين سرمايه .
۲-فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان به اطلاعات بنگاه هاي مشمول واگذاري مشتمل بر؛ اطلاعات فني، نيروي انساني، حقوقي و مالي برای عموم متقاضیان از طرق مختلف از جمله سايت اينترنتي سازمان.
۳-استفاده از خدمات مشاوران عرضه سهام مشتمل بر بانك¬ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري و ساير مشاوران، جهت تعهد پذيره‌نويسي و يا تعهد خريد سهام در صورت لزوم.
۴-معرفي بنگاه¬هاي مورد واگذاري از طريق برگزاري جلسه، مكاتبه، شركت در نشست¬ها، همايش¬ها و نمايشگاه¬ها و استفاده از ساير ابزارهاي ارتباطي.
۵-تهیه پيش¬نويس آگهی عرضه بنگاه‌های مصوب به زبان فارسي و انگليسي(در صورت لزوم) به منظور چاپ در روزنامه¬هاي كثيرالانتشار و درج در سايت فارسي و انگليسي سازمان.
۶-تهیه اسناد و فرم¬هاي درخواست شركت در مزايده و مذاكره بنگاه هاي در حال عرضه به زبان فارسي و انگليسي (در صورت لزوم) و همچنين ساير اسناد مزايده جهت ارائه و يا اطلاع¬رساني به متقاضيان حسب مورد از طريق درج در سايت اينترنتي سازمان و يا تحويل به آنان.
۷-اطلاع رساني عرضه بنگاه هاي مصوب به مراجع ذيصلاح و متقاضيان خريد .
۸-صدور معرفي¬نامه بازديد از بنگاه مورد واگذاري حسب درخواست متقاضيان.
۹-عرضه و واگذاری بنگاه‌ها و دارائي¬هاي مصوب از روش‌هاي مختلف و از طريق هر يك از بازارهاي بورس، فرابورس، مزایده و مذاكره، حسب مورد، به موجب مصوبات و دستورالعمل¬هاي مربوطه.
۱۰-عرضه و واگذاري تدريجي سهام شركت هاي بورسي/فرابورسي با توجه به شرايط بازار.
۱۱-عرضه سهام و بنگاه هاي واگذار شده متعلق به خريداران داراي مانده بدهي معوق،به وكالت از آنان، به موجب مصوبات مربوطه.
۱۲-فراهم¬سازي مقدمات عرضه سهام در بورس يا فرابورس از قبيل سپرده نمودن سهام، جابجايي سهام در كدهاي سهامداري، ارجاع و پيگيري جهت رفع موانع و ابهامات منعكس شده از طريق هر يك از بازارهاي عرضه.
۱۳-برگزاری جلسات مزایده يا مذاكره فروش سهام بنگاه های مشمول واگذاری به موجب مصوبات مربوطه و ارسال دعوتنامه، تنظيم صورتجلسه و ابلاغ آن به مراجع ذيربط.
۱۴-تشكيل جلسه بررسي اهليت متقاضيان در مزايده¬هاي دو مرحله¬اي.
۱۵-استعلام وضعيت متقاضيان خريد بنگاه¬ها از حيث بدهكاري به سازمان ( امور مالي)، نظام بانكي(سامانه اعتبارسنجي) و يا استعلام ممنوع¬المعامله نبودن آنان(دفتر حقوقي و قراردادهاي واگذاري) قبل از اعلام برنده مزايده.
۱۶- اعلام برنده رقابت خريد بر اساس تصميم كميسيون مزايده و يا مصوبه هيئت واگذاري حسب روش¬هاي واگذاري.
۱۷-انجام امور مربوط به استرداد سپرده شركت در مزايده و مذاكره¬ي ساير شركت¬كنندگان غيرواجد شرايط.
۱۸-اعلام وصول بخش نقدي معامله و معرفي برنده مزايده در رقابت به دفتر حقوقي و قراردادهاي واگذاري براي عقد قرارداد واگذاري.
۱۹-اعلام عدم فروش بنگاه¬ها و دارائي¬هاي عرضه شده و گزارش نقطه نظرات احتمالي متقاضيان و بازخورد عرضه¬هاي ناموفق به مراجع ذيربط براي اتخاذ تصميم مقتضي و تهيه انواع گزارش¬هاي كارشناسي مربوط به واگذاري¬ها و نتايج آن.
۲۰-تهيه پيش نويس آگهي انتشار اطلاعات واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاه‌ها پس از ابلاغ قرارداد واگذاري با همكاري دفتر قيمت-گذاري سهام و بنگاه¬ها، به منظور چاپ در روزنامه‌ كثيرالانتشار.
۲۱-انجام امور مربوط به سهام وكالتي قديم.
۲۲-انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.