صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر قيمت گذاري سهام و بنگاه‌ها  
 

 شرح وظايف دفتر قيمت گذاري سهام و بنگاه‌ها


۱-انتخاب و تعيين كارشناسان قيمت گذاري سهام و دارايي هاي بنگاه هاي مشمول واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و اعلام به آنان براي انجام خدمات محوله.
۲-اعزام كاركنان به منظور بازديد و بررسي وضعيت شركت مشمول واگذاري در مرحله قبل يا حين عمليات قيمت گذاري و حسب لزوم ارائه گزارش لازم.
۳-دريافت و ارجاع جهت ثبت گزارش هاي ارزيابي سهام و بنگاههاي مشمول واگذاري از كارشناسان قيمت گذاري به منظور بررسي و انطباق آن با آئين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاههاي مشمول واگذاري رأسا يا با استفاده ساير شيوه هاي مناسب و نظارت بر حسن جريان قيمت گذاري.
۴-بررسي و پيشنهاد ميزان بلوك (بلوك بندي) و ساير ترتيبات و الزامات واگذاري به هيئت عامل به منظور اتخاذ تصميم و ... تصويب مراجع مربوط و درج در آگهي و قراردادهاي واگذاري.
۵-پيشنهاد قيمت پايه به همراه ساير شرايط واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري به هيئت عامل براي سير مراحل تصويب.
۶-ابلاغ لزوم رعايت ماده (۵) آئين نامه موضوع ماده (۱۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و نظارت بر تغيير وضعيت بنگاه‌ها پس از تصويب قيمت پايه واگذاري در هيئت واگذاري و اخذ مجوز هيئت عامل در موارد مستثني شده و اعلام نتيجه به ذينفعان.
۷-محاسبه و اعمال نظر در مورد حق الزحمه قابل پرداخت كارشناسان قيمت گذاري سهام و بنگاهها و اعلام به امور مالي به منظور پرداخت حق الزحمه مذكور.
۸-بررسي درخواست هاي تغيير اساسنامه، اخذ تسهيلات يا مجوز واگذاري، ترهين و توثيق دارايي‌هاي ثابت بنگاه هاي مشمول واگذاري و اخذ مجوز لازم از هيئت عامل و حسب لزوم وزير امور اقتصادي و دارايي و اعلام نتيجه به بنگاهها و پيگيري نتيجه .
۹-نگهداري كليه اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط به قيمت گذاري سهام و بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت و ارائه گزارشات لازم در مورد آنها.
۱۰- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.