صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر شركت ها و آماده سازي بنگاه ها 
 

شرح وظايف دفتر شركت ها و آماده سازي بنگاه ها

 


۱- حضوردر جلسات مجامع عمومي شركت هاي در جريان واگذاري حسب لزوم و شركتهاي داراي سهام ترجيحي واگذار شده و سرمايه پذير سازمان.
۲- بررسي صورتجلسات مجامع عمومي و هيئت مديره قابل ثبت شركت هاي مصوب براي واگذاري و اقدام در خصوص صدور مجوز ثبت آن.
۳- اخذ اوراق سهام شركت هاي مصوب براي واگذاري و ارسال به خزانه سهام سازمان .
۴- تعيين و دريافت اطلاعات و مدارك شركت هاي نيازمند اصلاح ساختار و تهيه گزارش لازم براي اتخاذ تصميم مراجع مربوط .
۵- بررسي درخواست شركت هاي مادر تخصصي در ارتباط با انحلال، تجزيه يا تحصيل شركت هاي در جريان واگذاري به همراه اخذ مصوبات لازم و تهيه گزارش براي سير مراحل اتخاذ تصميم و پيگيري مصوبات آن تا حصول نتيجه .
۶- پيشنهاد تعيين نمايندگان سازمان در شركت هاي سرمايه پذير به هيئت عامل جهت اتخاذ تصميم و اقدام در جهت صدور احكام انتصاب آنان.
۷- بررسي آخرين وضعيت سهام شركت هاي سرمايه پذير و بازديد وتهيه گزارش در مورد آنها و تعيين تكليف سهام وكالتي و ترجيحي واگذار شده.
۸- بررسي درخصوص مشاركت در افزايش سرمايه شركت هاي سرمايه پذير ( سهام اصالتي ) ، وكالتي، ترجيحي و تعيين واعلام آخرين وضع ميزان سهام ترجيحي ناشي از تغييرات سرمايه به ساير دفاتر .
۹- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.