صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر توسعه سرمايه انساني و تحول اداري 
 

شرح وظايف دفتر توسعه سرمايه انساني و تحول اداري


۱- اجرا، بازنگري و پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني ، تشكيلات كلان و تفصيلي؛ و شرح وظايف واحدها و پست هاي سازماني.
۲- بررسي و بازنگري فرآيند هاي عملياتي واحدهاي سازمان و ارائه پيشنهادات لازم به منظور اصلاح و بهبود روش هاي انجام كار با همكاري واحدهاي ذيربط.
۳- اجراي برنامه هاي تحول اداري مرتبط با وظايف دفتر و تهيه برنامه هاي لازم درخصوص ايجاد، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري و استفاده بهينه و موثر منابع و ارائه به مراجع ذيصلاح .
۴- تشكيل و برگزاري كميته هاي مربوطه.
۵- برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني مورد نياز با توجه به شرح وظايف واحدها با اولويت تأمين نيرو از داخل سازمان .
۶- اجراي فرآيند انتصاب مديران و سرپرستان براساس ضوابط و مقررات با رعايت شرايط شايستگي هاي عمومي و اختصاصي.
۷- اجراي برنامه هاي قانوني مصوب نظام جبران خدمات كاركنان(اضافه كاري، پاداش، كمك هزينه هاي رفاهي و ...).
۸- بررسي، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي رفاهي به منظور بهبود كيفيت زندگي كاري
۹- نياز سنجي ، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي به منظور توسعه و ارتقاء منابع انساني و سنجش اثر بخشي آنها.
۱۰- صدور احكام كارگزيني شامل تعيين حقوق و مزايا- ارتقاء طبقه و رتبه- استخدام- انتصاب – انتقال- مأموريت – مرخصي بدون حقوق-خدمت نيمه وقت- بازنشستگي- پايان خدمت - اصلاحيه و... ؛ تنظيم قراردادهاي نيروي انساني و الحاقيه هاي مربوطه براساس ضوابط و مقررات.
۱۱- انجام امور مربوط به كاركنان از قبيل مأموريت روزانه- تاييديه تحصيلي- استعلامات – گواهي اشتغال به كار و ...
۱۲- بروز رساني آمار نيروي انساني و ارائه به مراجع مختلف.
۱۳- كنترل تردد كاركنان؛ رسيدگي به امور مربوطه شامل كسر كار، غيبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و بخشنامه انظباط اداري .
۱۴- انجام امور پشتيباني سازمان و ارائه پيشنهاد به منظور واگذاري فعاليت هاي قابل واگذاري.
۱۵- تهيه،تنظيم و ابلاغ قراردادهاي سازمان بجز موارد مربوط به سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و نظارت برحسن اجراي آن حسب مورد.
۱۶- برگزاري مناقصات و مزايدات سازمان بجز موارد مربوط به سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي.
۱۷- انجام امور تنخواه گردان، كارپردازي، انبارداري و تداركات سازمان.
۱۸- انجام امور مربوط به پشتيباني و نگهداري ساختمان و تأسيسات (شامل سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي، آسانسور، روشنايي، اعلام و اطفاء حريق، آب و فاضلاب، مخابرات و ... ) و تأمين فضاي اداري مناسب.
۱۹- انجام امور مربوط به پذيرايي و تشريفات، نظافت ، نقليه و...
۲۰- انجام امور مربوط به بيمه هاي سازمان.
۲۱- انجام امور دبيرخانه اي سازمان شامل ثبت مكاتبات، ارسال مراسلات و بايگاني مركزي.
۲۲- ارزيابي عملكرد كاركنان و انجام فرآيند معرفي كارمند نمونه.
۲۳- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.