صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر برنامه ريزي و تحليل واگذاري ها 
 

شرح وظايف دفتر برنامه ريزي و تحليل واگذاري ها۱- تنظيم و تدوين برنامه¬هاي كوتاه¬ مدت و بلند مدت سازمان، نظارت بر اجراي اين برنامه‌ها و ارائه نتايج به صورت نوبه‌اي به مراجع ذيربط.
۲- پالايش و پردازش آمار و اطلاعات مرتبط با واگذاري¬ها؛ و تهيه گزارشات عملكرد سازمان بر اين اساس.
۳- راهبري سيستم جامع آماري سازمان.
۴- تحليل واگذاري‌ها و ارائه گزارشات نوبه‌اي در اين خصوص به مراجع ذيربط.
۵- انجام كليه اقدامات مورد نياز براي اجراي و مطالعات پژوهشي- كاربردي سازمان و حمايت از پايان¬نامه¬هاي دانشجويي مرتبط با خصوصي¬سازي.
۶- گردآوري، ترجمه و تدوين كتب، مقالات، گزارشات و ... در زمينه خصوصي‌سازي.
۷- بررسی و ارائه پیشنهادات در زمينه اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با خصوصي‌سازي.
۸- پيشنهاد برنامه و فهرست سالانه و تغييرات مربوط به نام بنگاههاي قابل واگذاري به منظور طرح در هيئت عامل.
۹ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده در چارچوب مدل‌هاي ارزيابي عملكرد و ارائه گزارش به مراجع ذيربط.

۱۰- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.