صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف >  اداره كل امورمالي وذيحسابي 
 

شرح وظايف اداره كل امورمالي وذيحسابي


۱- تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب بودجه مصوب و قوانین و مقررات.
۲- تهیه صورتهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه به مراجع ذيربط.
۳- ثبت مبالغ و مطالبات مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه بنگاههای مشمول واگذاری متناسب با روش و شیوه واگذاری و اعمال حساب كارمزد و ساير حق الوكاله و درآمدهاي سازمان.
۴- وصول درآمدهای حاصل از واگذاری و واریز آنها به خزانه.
۵- درخواست تخصیص اعتبارات موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) از خزانه‌داری کل و مبادله موافقتنامه‌های لازم.
۶- تهيه و تنظیم اسناد هزینه.
۷- پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل و انجام امور مربوطه نظير بيمه، ماليات و...
۸- انجام عملیات مالی مربوط به واگذاری‌ها.
۹- انجام امور مرتبط با تسویه حساب انواع سهام واگذاری.
۱۰- افتتاح حسابهای بانکی، تهیه صورت مغایرات و کنترل و نگهداری آن ها.
۱۱- تهیه بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان و ارائه به مراجع ذیربط.
۱۲- نظارت بر اجرای بودجه مصوب، وصول در آمدها و مصرف هزینه ها.
۱۳- خزانه داری و دریافت اوراق بهادار.
۱۴- نگهداري سهام وثيقه و وصول مطالبات سود سهام و ارسال سهام وثيقه در خاتمه قرارداد به دفتر واگذاري بنگاه ها.
۱۵- جمع داري وتهيه ليست اموال سازمان و تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و ساير اقدامات مربوط به امين اموال.
۱۶- تأمين اعتبار درخواست هاي انجام هزينه بر اساس سر فصل هاي بودجه اي و تهیه گزارشهای لازم حاوی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای بودجه در جزئیات لازم.
۱۷- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.