صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف >  وظايف مديريت دبيرخانه هيئت واگذاري 
 

شرح وظايف مديريت دبيرخانه هيئت واگذاري


۱- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم اعم از دريافت پيشنهادات مربوط به دستور جلسات و ارسال دعوتنامه به منظور تشكيل و برگزاري جلسات هيئت واگذاري.
۲- پيگيري تهیه فهرست موارد قابل واگذاري، منضم به برنامه زمان‌بندی، میزان، روش و ساير شرایط واگذاري و ارائه به هيئت واگذاري.
۳- جمع آوري مستندات قانوني لازم در خصوص موضوعات قابل طرح در جلسات هيئت واگذاري .
۴- تهيه و تنظيم پيش نويس صورتجلسات هئيت واگذاري و ارسال آن به مراجع ذيربط براي تاييد و انجام مراحل ابلاغ.
۵- پيگيري اجراي مصوبات هيئت واگذاري از مراجع ذيربط و ارائه نتايج به هيئت مذكور.
۶- ثبت و نگهداري صورتجلسات هيئت واگذاري و تهيه بانك اطلاعاتي مصوبات هيئت مذكور.
۷- تهیه و تنظیم برنامه و دستور كار کارگروه‌ها وکمیته های هيئت واگذاری و انجام امورمربوطه.
۸- تهيه گزارشات كارشناسي در زمينه هاي مختلف، مربوط به وظايف هيئت واگذاري و ارائه آن به هيئت مذكور و ساير مراجع ذيربط.
۹- انجام امور دبیری جلسات هيئت عامل شامل تهیه دستور جلسه و ارسال دعوتنامه، تهیه پیش نویس و ابلاغ و نگهداری صورتجلسات،تهیه بانک اطلاعاتی مصوبات هيئت مذکور، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارشات لازم.

۱۰- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.