صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > گروه ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات 
 

شرح وظايف گروه ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات۱-ارزيابي مستمر، دوره اي و يا موردي واحدهاي مختلف سازمان براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اين واحدها با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي؛ و تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي در اين خصوص جهت ارائه به رياست كل.
۲-سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و ارائه گزارشات تحليلي.
۳-اجراي برنامه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات و پيشنهادات مردمي.
۴-اجراي برنامه هاي ارتقاء سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم.
۵-ساماندهي شوراها، كميسيون ها، كميته ها و كارگروه ها براساس قوانين و مقررات .
۶-انجام فرآيند ارزيابي عملكرد سازمان در بعد شاخص هاي عمومي و همكاري در برگزاري جشنواره شهيد رجايي.
۷-انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.