صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > اداره روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل 
 

شرح وظايف اداره روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل


 
۱-     برگزاري يا فراهم آوردن امكان شركت سازمان در نشست ها، نمايشگاه ها و همايش هاي مربوطه .
۲-     بررسي مطالب جرايد و نشريات و رسانه هاي مختلف داخلي وخارجي در چارچوب وظايف سازمان؛ وجمع بندي و ارائه خلاصه يا گزارش، حسب مورد.
۳-     بررسي واستخراج ديدگاه ها و آراء و نظرات ابرازي در ارتباط با مأموريت سازمان در كليه رسانه هاي نوشتاري، ديداري و گفتاري و تهيه گزارش هاي تحليلي براي رئيس كل سازمان و ساير مراجع ذي ربط.
۴-     تعامل با رسانه هاي ارتباط جمعي و تدارك جلسات مصاحبه مديران ارشد سازمان با آنها.
۵-     برگزاري مراسم و جلسات فرهنگي، مذهبي، اداري ، ورزشي و ... به منظور افزايش سطح آگاهي و حسن ارتباط و انجام بهتر وظايف.
۶-     برقراري ارتباط با سازمان هاي خارجي و سازمانهاي بين المللي طرف همكاري با سازمان با هماهنگي مراجع مربوط.
۷-     جمع آوري و تدوين و تنظيم گزارش فعاليت هاي سازمان به منظور انتشار در رسانه هاي گروهي.
۸-     تهيه، نگهداري و توزيع اقلام چاپي اعم از بولتن، بروشور، نشريه تخصصي، كتاب و... مربوط به فعاليت  و وظايف سازمان.
۹-     جمع آوري و ارائه اطلاعات، اخبار و مستندات جهت انتشار و يا درج در پورتال اختصاصي سازمان و ايجادآرشيو سمعي و بصري.
۱۰-  انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغاتي براي بستر سازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري با همكاري واحدهاي ذي ربط.
۱۱-  انتشار آگهي هاي واگذاري و اطلاعات موضوع ماده ۲۳ قانون اصل۴۴ در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
۱۲-  زمينه سازي برقراري ارتباط نزديكتر رياست و مديران سازمان با كاركنان، انديشمندان و متخصصان و خبرگان وآحاد مردم و انتقال آراء و عقايد آنان به كاركنان و مديران ارشد به سازمان.
۱۳-  انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.