صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۱۱/۰۹ 
 

 


«با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد»
مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران– شورای رقابت
وزارت نيرو- وزارت جهاد كشاورزي- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازي
«مصوبه هيئت واگذاري»سيصد و بيست و ششمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 09/11/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:
1. برخي تغييرات در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري در سال 1395 به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قانون اساسي تـوسط سازمان خصوصي‌سازي مطـرح و پـس از بحـث و بـررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف) به استناد مصوبه شماره 120669/ت51112ﻫ ‏مورخ 14/10/1393 هیئت محترم وزیران نـام شركت‌هاي‌ «توزيع نيروي برق» زيرمجموعه «وزارت نيرو» از فهـرسـت بنگـاه‌هـاي قـابـل واگـذاري گروه (2) خارج شد.
ب) تعدادي بنگاه هاي «توليد نيروي برق حرارتي» و شركت هاي «مديريت توليد نيروي برق» جايگزين برخي از بنگاه هاي موجود در فهرست موارد مشمول واگذاري سال 1395 مي شوند (جداول پيوست). ضمناً مقرر گرديد وزارت نيرو نسبت به معرفي برخي ديگر از بنگاه هاي «توليد نيروي برق حرارتي» به همراه «مديريت توليد نيروي برق» ذيربط با ظرفيت حدود 1000 مگاوات، جهت اضافه شدن به فهرست موارد مشمول واگذاري به منظور دستيابي به سهم 80 درصدي بخش خصوصي از فعاليت هاي مربوط، اقدام نمايد.
ج) فهرست تكميلي اموال و دارائي‌هاي شركت «پشتيباني امور دام كشور» به شرح پيوست به عنوان موارد مشمول واگذاري تعيين و مقرر شد در سال 1396 جزو مصاديق مشمول واگذاري درج شود.
د) تصميمات جزء (د) بند (3) مصوبه جلسه مورخ 21/01/1395 درخصوص «سازمان مركزي تعاون روستايي» مطرح و ضمن اصلاح تصميمات مذكور مقرر شد سهام متعلق به دولت در آن شركت در فهرست مصاديق قابل واگذاری قرار گيرد و اقدامات واگذاري در سال 1396 انجام شود.
ﻫ) نام شرکت‏های «سهامی زراعی» زیرمجموعه «سازمان مركزي تعاون روستايي» به دليل قانون خاص فعاليت و ثبت شركت هاي مذكور، از فهرست بنگاه‏های قابل واگذاری خارج شد.
و) به استناد مصوبه شماره 76285/ت53422 ﻫ مورخ 24/06/1395 هيئت محترم وزيران نام «شركت‌هاي توزيع گاز استاني»، «شرکت گاز خودرو ايران (هلدينگ گاز)» و «شرکت بازرگاني گاز ايران» از فهرست موارد مشمول واگذاري خارج شد.
ز) به استناد مفاد صدر ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و با توجه به اينكه سرمايه گذاري‌هاي خارجي به عنوان فعاليت در جمهوري اسلامي ايران، مشمول قانون مذكور نمي باشد، لذا نام شركت‌هاي «ملي نفت ايران-سنگاپور»، «ملي نفت ايران- شارجه»، «ملي نفت ايران- لندن»، «ملي نفت ايران- ليبي»، «شل سنگال»، «كاغذ اسكناس پاكستان»، «آسكوتك» و «خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس» ثبت شده در خارج از كشور كه فعاليت آنها نيز در خارج از كشور مي‌باشد از فهرست بنگاه‌های مشمول واگـذاري خـارج شد.
ح) باتوجه به اقدامات باقيمانده براي آماده سازي شركت «ملي حفاري ايران» نظير تجزيه متوازن به سه شركت و ساير پيش بيني هاي لازم از سوي سازمان خصوصي سازي، برنامه واگذاري شركت مذكور در سال 1396 تعيين شد
ط) وضعيت مالكيت باشگاه هاي فرهنگي ورزشي «نفت تهران»، «نفت آبادان» و «نفت مسجد سليمان» به منظور درج در فهرست بنگاههای قابل واگذاری مورد بررسي قرار گرفت و باتوجه به اعلام «وزارت نفت» مبني بر دولتي نبودن مالكيت بـاشگاه‌هاي مذكور، با پيشنهاد اضافه شدن نام آنها به فهـرست موارد قابل واگذاري موافقت نگرديد.
ی) پيشنهاد اضافه شدن نام باشگاه فرهنگي ورزشي «صبـاي قـم» به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي به استناد تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مورد موافقت قرار نگرفت.
ک) نام شركت‌هاي «سرمايه‌گذاري ملي ايران» و «ملي انفورماتيك» از اولویت موارد قابل واگذاري سال 1395 خارج و مقرر شد در فهرست موارد مشمول واگذاری سال 1396 قرار گيرد.
ل) با خروج نام شرکت «هواپيمايي كيش» از فهرست بنگاه‌های قابل واگذاري سال 1395 و اضافه شدن در فهرست موارد مشمول واگذاری سال 1396 موافقت گرديد.
2. قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد سهام شركت «توليد و بهره‌برداري سد و نيروگاه شهيد عباسپور» متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و مقرر شد در جلسه‏ای متشکل از «سازمان خصوصی‏سازی» و «وزارت نیرو» موضوع واگذاری شرکت مذکور بررسی و نتیجه در جلسات آتـی هیئت واگذاری مطرح شود
3. قيمت پايه و شرايط واگذاري 87/49 درصد سهام شركت «عمران و مسكن‌سازان استان فارس» متعلق به شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 26,092,445 ريـال جمعا به مبلغ 234,179,693,875 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت.
4. گـزارش«واگذاري‌هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي سازي از فروردين لغايت دي ماه سال 1395» به استماع اعضا رسید.
5. موضوع وجه التزام ناشي از تاخير در تاديه ثمن معامله مربوط به واگذاري سهام شركت «سنگ آهن مركزي ايران» به «سازمان تامين اجتماعي» مطرح و به استناد مصوبه شماره 17382/ت51434‏ﻫ مورخ 15/02/1395 هيئت محترم وزيران، مقرر شد سازمان خصوصي سازي مازاد وجه التزام مذكور نسبت به سود سهام تقسيم شده مربوط به عملكرد سالهاي 1392، 1393 و 1394 شركت «سنگ آهن مركزي ايران» را از «سازمان تامين اجتماعي» مطالبه و منظور ننمايد.


اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./


علي طيب نيا

بنگاه هاي توليد «نيروي برق حرارتي» و شركت هاي «مديريت توليد نيروي برق» به شرح جدول پيوست، جايگزين برخي از بنگاه هاي موجود در فهرست موارد مشمول واگذاري سال 1395 مي شوند. ضمناً مقرر گرديد وزارت نيرو نسبت به معرفي برخي ديگر از بنگاه هاي توليد نيروي برق حرارتي به همراه مديريت توليد نيروي برق ذيربط با ظرفيت حدود 1000 مگاوات، جهت اضافه شدن به فهرست موارد مشمول واگذاري به منظور دستيابي به سهم 80 درصدي بخش خصوصي از فعاليت هاي مربوط، اقدام نمايد.
 

/*انتهای پیام*/