صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي 
 

دستورالعمل مورخ 1390/02/26 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستورالعمل تشكیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"


          شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی كه از این پس در این دستور العمل شورا نامیده می‌شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسه مورخ 1390/02/26، متن دستورالعمل تشكیل و اداره جلسات شورا، موضوع تبصره (1) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، را در (17) ماده و (6) تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

"دستورالعمل تشكیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"

تشكیل جلسات

ماده1: جلسات عادی شورا هر دو هفته یك بار تشكیل می گردد .

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئیس شورا تشكیل خواهد شد، لیكن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسریع تصمیم‌گیری درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است كه ضرورت و اولویت آن به تایید رئیس شورا رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستور كار قرار گرفته باشد .

تبصره: در موارد تشكیل جلسات فوق الذكر، دبیر شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می نماید.

ماده 2 : جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، مشروط بر این كه حداقل یك سوم اعضای هر یك از قوای سه گانه و یك سوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند .

ماده 3: هر یك از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره : درموارد خاص اعضای شورا می توانند – حداكثر سه جلسه در یك سال – نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیكن نمایندگان مذكور دارای حق رای نبوده و حضورشان در نصاب های ذكر شده در ماده (2) این دستور العمل تاثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها:

ماده 4 : رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد كرد.در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیرشورا كه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد .

ماده 5 : هر یك از اعضای شورا و هم چنین فعالان یا تشكل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند.دبیر موظف است موضوعات پیشنهادی را با بهره گیری از توان دبیرخانه شورا بررسی نمود و فهرست اولویت موضوعات را حداكثر هر شش ماه یكبار جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

تبصره (1) : معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید .

تبصره (2) : دستور جلسات توسط دبیر شورا تنظیم و حداقل یك هفته پس از برگزاری جلسات ، در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت .

ماده 6: رییس و اعضای شورا می توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداكثر جمعا به مدت بیست دقیقه درباره مسائل مهم روز كه مرتبط با ماموریت شورا می‌باشد مطالبی را ایراد نمایند.

ماده 7: اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است كه قبلاً نظر كتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده‌اند، لیكن سایر اعضا نیز می‌توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند .

ماده 8: با رعایت ماده (5) فوق، صرفا موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند كه قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات كارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

ماده 9: هر گاه موضوع مورد گفتگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به كارگروه ویژه ای ارجاع می شود .چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، به عنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعكس می شود و درصورتی كه مراتب به تفاهم منجر نشود، رای اكثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعكاس می یابد .

تبصره 1: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا دبیركل اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد ، عضو ثابت كارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای كارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می شوند .

تبصره 2: سقف رسیدگی موضوعات در كارگروه‌های ویژه 14 روز تعیین می شود و حداكثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است .

ماده 10: چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده 11: اتخاذ تصمیم درمورد كفایت مذاكرات پیرامون موضوعی خاص ، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اكثریت حاضران می باشد .

ماده 12:‌درصورتی كه موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رای اكثریت حاضران ملاك تصمیم می باشد و در صورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اكثریت با رای رییس جلسه احراز

می شود.

دبیرخانه شورا

ماده 13: دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشكیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد :

الف : استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاكید بر تشکل‌های اقتصادی كشور و انتقال درخواست‌ها و پیشنهادها به شورا.

ب – بهره گیری از توان كارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل ، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج- طراحی فرایندهای مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی و كارائی سامانه‌های مستقر در دبیرخانه.

د- استفاده از امكانات و توان كارشناسی و تخصصی موجود در سازمان‌های متبوع اعضای شورا با مشاركت كارشناسان و متخصصان آن سازمان‌ها درفرایند نهائی‌سازی پیشنهادات.

ه- تنظیم دستورجلسه و ارسال آن برای اعضاء ، حداقل یك هفته پیش از برگزاری جلسه .

و- تنظیم صورت مذاكرات شورا و ارسال آن برای اعضا، حداثر تا یك هفته پس از برگزاری جلسات.

ز- تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها ، راهكارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتایج مذاكرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط.

ط- پیگیری نتایج تصمیمات شورا.

ی: تنظیم گزارش های دوره‌ای و موردی از عملكرد شورا و ارائه آنها به شورا.

ماده 14: دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاكرات و تصمیمات شورا را اطلاع‌رسانی می‌كند، مگر در مواردی كه شورا، اطلاع‌رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها

ماده 15: مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترك رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیركل اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارائه می گردد.

ماده 16: معیارهای حاكم بر انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها به شرح زیر است :

الف – اعضای مورد بحث در ماده (15) فوق ،‌ حداكثر برای یك سال مشروط بر استمرار مسئولیت مدیر عاملی تعیین می شوند.

ب – اعضای مورد بحث- ترجیحاً از میان اعضای تشکل‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، معدنی، كشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می شوند تا خواست‌ها و نظرات تشکل‌ها را نیز نمایندگی نمایند .

ج- "شركت برتر" شامل شرکت‌های متوسط و كوچك نیز می شود و عنوان" برتری" صرفا به اندازه كسب و كار محدود نمی گردد.

د- مدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون – از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه- اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای نیز برخوردار باشند .

تبصره: عضویت هر یك از اعضای منتخب حداكثر برای یك دوره متوالی دیگر بلامانع است .

ماده 17: هر گونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل منوط به پیشنهاد هر یك از اعضا و تصویب دو سوم آرای حاضران است .

 

/*انتهای پیام*/