سایر مصوبات
حمايت قضايي در سرمايه گذاري در قوه قضاييه
دستورالعمل استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه
دستورالعمل برگزاري و نحوه اداره جلسات هيات نظارت بر مقررات زدايي
آئين‌نامه نحوه تاسيس و اداره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غير دولتي
آیین‌نامه شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري
دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اصل ۴۴
دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
شیوه نامه بازاریابی موارد مشمول واگذاری
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری
دستورالعمل ورود شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاری در اجرای اصل ۴۴
شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران
استفاده از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه جهت تعهد پذیره نویسی
شیوه نامه برگزاری مزایده بنگاه های مشمول واگذاری
دستورالعمل ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري
اساسنامه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
دستورالعمل و چارچوب نحوه انجام کار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری
/*انتهای پیام*/