صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هیات واگذاری > نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی موسسات تامین سرمایه 
 

دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره­ نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق ­الزحمه آنها ، موضوع جزء (6) بند (ب) ماده (40) قانون
 مصوب شماره : 223915 مورخ 1388/01/18 هیأت واگذاری

بسمه تعالی

" با صلوات بر محمد و آل محمد"

 مجلس شورای اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری – وزارت دادگستری – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1387/12/21 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌ سازی، دستورالعمل موضوع جزء (6) بند (ب) ماده (40)  قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل(44) قانون اساسی، در خصوص«نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها» را به شرح زیر تصویب نمود:

دستور العمل نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها

ماده 1) هدف و دامنه كاربرد:

 هدف این دستور العمل، ایجاد اطمینان در خریداران سهام از سازمان خصوصی‌ سازی با استفاده از خدمات موسسات تامین سرمایه (عامل یا ضامن) در امر تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام از طریق تنظیم قرارداد لازم متضمن تعهدات موسسات تامین سرمایه (عامل یا ضامن) و سازمان خصوصی سازی به صورت شفاف می‌باشد.

تبصره) مراد از پذیره‌ نویسی موضوع این دستور العمل صرفاً تعهد پذیره‌ نویسی سهام یا تعهد خرید سهام در عرضه عمومی سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بخش دولتی برای فروش به صورت تدریجی یا بلوكی از طریق بورس و خارج از بورس، می‌باشد و پذیره نویسی برای تأسیس بنگاه، تأمین افزایش سرمایه و تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تجاری و نظایر آن را در بر نمی‌گیرد.

 ماده 2) تعاریف و مفاهیم:

در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار رفته است:

الف) قانون: « قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»

ب) سازمان (نماینده قانونی ناشر و عرضه‌كننده): سازمان خصوصی ‌سازی

ج) عرضه عمومی:  عرضه عمومی سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بخش دولتی برای فروش به صورت تدریجی یا بلوكی از طریق بورس و خارج از بورس

د) مؤسسات تأمین سرمایه (پذیره ‌نویس یا ضامن یا عامل یا مشاور عرضه): بانك‌ها و مؤسسات اعتباری و شركتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری به استثناء آن دسته از شركت‌های سرمایه‌گذاری كه در قالب هولدینگ به امر شركت‌داری می‌پردازند؛ و حسب مورد از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای عالی بورس اوراق بهادار مجوز فعالیت دریافت نموده باشند و عملیات اجرایی مربوط به پذیره ‌نویسی سهام موضوع این دستورالعمل (شامل تعهد پذیره ‌نویسی و تعهد خرید سهام) را از طرف نماینده قانونی ناشر به عهده می‌گیرند.

د) پذیره ‌نویسی: فرآیند خرید سهام از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن ؛ و یا تعهد خرید سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری، طبق قرارداد

هـ) تعهد خرید سهام و تعهد پذیره‌ نویسی: تعهد شخص ثالث (پذیره‌ نویس) برای خرید سهامی است كه ظرف مهلت عرضه عمومی ذكر شده در قرارداد، به فروش نرسد.

و) متعهد پذیره ‌نویسی: هرشخصی كه خرید سهام پذیره‌ نویسی نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد و تضمین می‌كند.

ز) اعلامیه پذیره ‌نویسی: اعلامیه‌ای كه از طریق آن اطلاعات مربوط به سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بخش دولتی، توسط نماینده قانونی ناشر و عرضه‌كننده سهام قابل پذیره ‌نویسی، در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

ط) بازار ثانویه: بازاری است كه سهام پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

ی) قرارداد: مراد قرارداد پذیره نویسی مندرج در این دستور العمل است كه حقوق و الزامات "سازمان" و "پذیره ‌نویس" یا "پذیره ‌نویسان" را در فروش سهام موضوع قرارداد در عرضه عمومی سهام مشخص می‌كند.

ك) حق الزحمه: مراد حق‌ الزحمه‌ای است كه در دستور العمل اجرایی ماده (22) قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

ل) انتشار: انتشار عبارت است از صدور سهام برای عرضه عمومی

م) دستگاه نظارت: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه نماینده آن با حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی امر نظارت بر اجرای صحیح قرارداد موضوع این دستورالعمل را به عهده دارد.

ن) پذیره نویس: شخص ثالثی كه خرید سهامی كه ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد را تعهد كرده است و حسب مورد نقش رهبری، مدیریت و هماهنگی امر پذیره نویسی را بعهده دارد.

س) نامه فراغت: نامه‌ای است كه نماینده پذیره ‌نویسان از حسابدار مستقل دایر بر مستقل بودن حسابدار شركت، انطباق صورت‌های مالی با بیانیه ثبت و امیدنامه و اظهارنظر حرفه‌ای در مورد صورت‌های میان دوره‌ای حسابرسی نشده شركت از حیث منطبق بودن صورت‌های مزبور بر الزامات حسابرسی و سوابق 5 سال پیش شركت با بیانیه ثبت دریافت می‌كند.

ع) خالص عرضه برای عموم: سهامی كه در دسترس عموم برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

ف) امیدنامه (گزارش توجیهی): گزارش اطلاعات تفصیلی است كه اهداف، ساختار سازمانی، سهامداران، اسامی هیأت مدیره، ترازنامه، اقلام با اهمیت صورت‌های مالی، تعهدات و بدهی‌ها، معاملات با اشخاص وابسته، ریسك‌های خریداران، چگونگی سودآوری، برنامه‌های آینده، جزئیات سرمایه گذاری‌های آتی و سایر اطلاعات مفید دیگر و نام مشاور پذیرش، مجوز مجمع عمومی برای عرضه عمومی سهام و نام حسابرس را دربر دارد و توسط سازمان برای هر مورد عرضه عمومی سهام به صورت تدریجی و بلوكی، تهیه می‌شود.

 ص) بیانیه ثبت: مجموعه فرم‌ها، اطلاعات و اسناد و مداركی است كه در مرحله تقاضای ثبت شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار داده می‌شود.   

 ماده 3) اقدامات پیش نیاز:

الف) چارچوب مندرج در این دستورالعمل ملاك تدوین و انعقاد قرارداد پذیره نویسی عرضه عمومی سهام (شامل تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام) برای شركت‌های مشمول واگذاری كه از سوی سازمان سهام آنها عرضه می‌گردد، می‌باشد.

تبصره: اصلاح چارچوب قرارداد فوق‌ الذكر منوط به ارائه پیشنهاد مشترك توسط سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ج) سازمان پس از انتخاب مشاور عرضه و یا سایر مشاوران حسب مورد و نیاز در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (22) قانون و به منظور فراهم كردن مقدمات لازم برای واگذاری سهام و پس از پذیرش و تأیید نهایی بیانیه ثبت در كمیسیون اوراق بهادار مشروط بر آنكه قیمت فروش سهام معین و بازاریابی آن نیز جهت عرضه انجام شده باشد، با ارسال نامه فراغت به نماینده پذیره‌ نویسان از سوی حسابرس مستقل شركت موافقت و سپس اقدام به انعقاد قراردادی با حداقل اطلاعات مندرج در «قرارداد پذیره ‌نویسی» موضوع این دستورالعمل، متضمن تعهد پذیره ‌نویسی (تعهد خرید سهام) می‌نماید.

د) در خصوص عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان مجاز است تعهد پذیره‌ نویس را نسبت به 100% ارزش سهام مورد واگذاری در عرضه عمومی و یا صرفاً معادل آن بخش از سهام كه توسط اشخاص حقیقی ظرف مدتی كه برای تجهیز متقاضیان(1) در سامانه مجازی معاملاتی بورس ثبت نام به عمل آمده، طی قرارداد پذیره نویسی اخذ و با توجه به تبصره زیر مبلغ ضمانت‌نامه را در قرارداد پیش‌بینی نماید.

تبصره) سازمان مكلف است در هریك از موارد فوق، 20% تعهد پذیره ‌نویس را در قالب ضمانت‌نامه بانكی معتبر كه تا یك هفته پس از خاتمه امر پذیره ‌نویسی (مهلت پذیره‌ نویسی) دارای اعتبار است، اخذ و استرداد آن را موكول به خاتمه قرارداد و با نظر دستگاه نظارت نماید. ارسال یك نسخه كپی ضمانت‌نامه از سوی سازمان به طور مكتوب جهت سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور فراهم آوردن امكان نظارت مزبور بر امر پذیره‌‌نویسی، الزامی می‌باشد.

هـ) سازمان می‌‌تواند از كلیه پذیره ‌نویسانی كه در اجرای این دستورالعمل با وی قرارداد منعقد می‌نمایند، درخواست قرارداد بیمه مسئولیت حرفه‌ای در حد تعهدات آن‌ها نماید.

             

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت

 

/*انتهای پیام*/