صفحه اصلي > پژوهشی > عناوین اولویت‌های پژوهشی 
 

ردیف

عنوان طرح

1

تدوین برنامه عملی بازاریابی برای واگذاری شركت‌های مشمول واگذاری

2

پیشنهادات كاربردی به منظور دستیابی به راهكارهایی جهت توانمندسازی بخش غیردولتی و دستیابی به توسعه مشاركت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی كشور

   

 

/*انتهای پیام*/