صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۷ > مصوبه هیات واگذاری - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
 

مصوبه هیات واگذاری مورخ 1397/05/15

 

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

 

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری– وزارت امور اقتصادی و دارایی– سازمان برنامه و بودجه كشور

اتاق تعاون ایران– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران- شورای رقابت

وزارت جهاد كشاورزی- وزارت نفت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             سی صد و چهل و سومین جلسه هیات واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/05/15 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفـت:

 

 1. قیمت پایه و شرایط واگذاری دو قطعه «زمین واقع در میدان امام شهرستان ساری» با پلاكهای ثبتی 3429/2302 و 3429/2303  متعلق به شركت پشتیبانی امور دام كشور جهت واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی مجموعه عرصه و اعیانیهای املاك مذكور جمعا ‌بـه ارزش 19,404,000,000 ریال جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی به‏صورت نقد به‌شرح پیوست به تصویب رسید.
 2. به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی با انحلال كلیه شركت‌های «غله و خدمات بازرگانی مناطق» موافقت و مقرر شد شركت بازرگانی دولتی ایران نسبت به تشكیل مجامع عمومی با موضوع انحلال و متعاقبا تعیین تكلیف نیروهای شاغل در شركت‌های مذكور اقدام و ظرف مدت سه ماه از تاریخ جلسه پیشرفت اقدامات انحلال شرکت‌های یاد شده را به سازمان خصوصی سازی اعلام نماید.
 3. قیمت پایه و شرایط واگذاری «سیلوها و دارایی‌های واقع در حوزه فعالیت شركت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق (6)، (8)، (9)، (10) و (11)» جهت واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی با واگذاری موارد فوق از طریق مزایده عمومی به شرح زیر موافقت شد:

الف) قیمت پـایـه و شرایط واگذاری «سردخانه- انبار- اداری شهید حقانی (سردخانه-اداری شهید حقانی بندرعباس) مرتبط با شركت غـله و خدمات بازرگانی منطقه (6)» پس ازكسر ارزش 3،006 متر مربع عرصه و اعیان ساختمان اداری و مهمانسرا، بـه‌ مبلغ 1،362،651،800،000 ریال به‏ صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ب) قیمت پـایـه و شرایط واگذاری «سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتنی ارومیه) مرتبط با شركت غـله و خدمات بازرگانی منطقه (8)» بـه‌مبلغ 246,388,940,401 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی در اقساط 6 ساله طی 12 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه

ج) قیمت پایه و شرایط واگذاری «انبار سلماس (انبار ساده سلماس) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (8)» به مبلغ 70,624,584,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

د) قیمت پایه و شرایط واگذاری «سیلوی قدیم سنقر (سیلوی قدیم قائم بتنی سنقر) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (9)» به‌مبلغ 45,417,345,729 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی در اقساط 6 ساله طی 12 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه.

ﻫ) قیمت پایه و شرایط واگذاری بخش اول «سیلوی قدیم كرمانشاه (سیلوی قدیم قائم بتنی كرمانشاه) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (9)» پس از كسر ارزش 7،041 متر مربع عرصه و اعیان ساختمان اداری و یک واحد خانه سازمانی، به‌مبلغ 202،165،758،000 ریال به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی در اقساط 6 ساله طی 12 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه.

و) قیمت پایه و شرایط واگذاری «سیلوی كنگاور (سیلوی قائم بتنی كنگاور) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (9)» به‌مبلغ 91,040,000,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقی در اقساط 6 ساله طی 12 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه.

ز) قیمت پایه و شرایط واگذاری «ساختمان اداری و انبار اردكان (سیلوی اداری انبار اردكان) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)» به‌مبلغ 11,757,000,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و  تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ح) قیمت پایه و شرایط واگذاری «انبار بروجن (سیلوی اداری انبار بروجن) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)» بـه‌مبلغ 52,098,000,000  ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقـد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ط) قیمت پایه و شرایط واگذاری «ساختمان اداری و انبار مهریز (سیلوی اداری انبار مهریز) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)» به‌مبلغ 10,580,250,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ی) قیمت پایه و شرایط واگذاری «ساختمان اداری و انبار میبد (سیلوی اداری انبار میبد) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)» به‌مبلغ 19,716,000,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و  تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ک) قیمت پایه و شرایط واگذاری «ساختمان اداری و انبار ابرکوه (سیلوی اداری انبار یزد ابركوه) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)» به‌مبلغ 5,100,000,000 ریال به‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور.

ل) قیمت پایه و شرایط واگذاری «انبار سراوان (سیلوی قائم بتنی سراوان) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (11)» به‌مبلغ 37,007,000,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بـدون لـزوم حفظ كاربـری و تـداوم فعـالیت بنگاه مذكور.

م) قیمت پایه و شرایط واگذاری «زمین سردخانه چابهار (سردخانه چابهار) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (11)» به‌مبلغ 12,520,000,000 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقسـاط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بـدون لزوم حفظ كاربـری و تـداوم فعـالیت بنگاه مذكور.

ن) قیمت پایه و شرایط واگذاری «انبـار خـاش(اداری– مسكونی یک واحد– انبار خاش) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه (11)» به‌مبلغ 25,220,000,000 ریال به‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 3 ساله طی 6 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه بدون لزوم حفظ كاربری و تداوم فعالیت بنگاه مذكور. (به شرح جداول پیوست)

س) همچنین مقرر شد ارزش عرصه خانه‌های سازمانی «انبار و منازل سازمانی سه راه جهان‌بار (انبار ساده بندرعباس)» از قیمت كارشناسی كسر و موضوع قیمت‌گذاری و درخواست شركت مادرتخصصی ذیربط مجددا در دستور جلسه هیات واگذاری قرار گیرد.

 1. موضوع انحلال شركت «خدمات حمایتی كشاورزی» مطرح و با توجه به عرضه شركت مذكور در تاریخ‌های 1392/04/02، 1394/11/03، 09/05/1396 و 1397/04/19 و عدم وجود متقاضی و همچنین درخواست شركت مادرتخصصی ذی ربط مبنی بر واگذاری شركت مذكور بر مبنای قیمت‌ و شرایط آخرین عرضه موضوع مصـوبه مورخ 1397/02/29، مقرر شد  100 درصد سهـام شـركت فوق با قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ 4،839،742 ریال جمعا به مبلغ 7،287،732،079،427 ریال به‏صورت نقد و اقساط شامل10 درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه از طریق مذاكره  واگذار شود. همچنین مقرر شـد ظرف مدت 2 ماه از تـاریخ جلسه در صـورت عـدم وجـود متقاضی، به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، شركت یاد شده منحل و شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط در مدت سه ماه نتایج برگزاری مجمع عمومی با موضوع انحلال شرکت مـذكور و پیشرفت اقدامات را بـه سـازمـان خصوصی ‏سازی اعلام نماید.

 

 1. قیمت پـایـه و شرایط واگذاری «زمین جایگاه‌ سوخت عباس آباد»، جایگاه‌های سـوخت «شماره (1) خرم‌آباد» و «شماره (22) تهران» متعلق به شركت مادرتخصصی ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح و مقرر شد با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار شوند:

الف) قیمت پایه و شرایط واگذاری «زمین جایگاه‌ سوخت عباس آباد» به مبلغ 810,000,000 به صورت نقد.

ب) قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه سوخت «شماره (1) خرم آباد» به مبلغ 97,653,796,280 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقی در اقساط 4 ساله طی 8 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه.

ج) قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه سوخت «شماره (22) تهران» به مبلغ 179,899,250,660 ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقی در اقساط 4 ساله طی 8 قسـط بـا فـواصل زمانی6 ماهه. (به شرح پیوست)

 1. پیشنهاد اصلاح ماده (1) دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاكره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مطرح و مقرر شد به شرح زیر اصلاح و جایگزین گردد.

<<ماده 1- در صورت عدم فروش هر یک از موارد دارایی، بنگاه و یا سهام قابل واگذاری پس از برگزاری حداقل دو نوبت مزایده عمومی، سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به مذاكره با متقاضیان احتمالی به منظور واگذاری اقدام نماید و در صورتی كه افراد متقاضی با همان قیمت پایه و شرایط آخرین عرضه عمومی حاضر به خرید باشند، این سازمان مجاز است بدون انتشار آگهی و برگزاری مزایده مجدد، نسبت به واگذاری و انعقاد قـرارداد اقدام كند. اجـازه مذاکره تا پایان مهلت اعتبـار مصـوبه قیمت‌گذاری هیات واگذاری معتبر می‌باشد.>>

واگذاری از طریق مذاكره به عموم متقاضیان توسط سازمان خصوصی ‌سازی منحصراً مطابق احكام این ماده خواهد بود و از شمول سایر احکام از جمله مواد(4) تا (9) این دستورالعمل مستثنی است.

 1. ضمن موافقت با درج عنوان شركت «توسعه صنایع انرژی پیشگام» در فهرست گروه (1) موارد مشمول واگذاری، با انحلال سهام دولت در شركت مذكور در اجرای بند (و) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی موافقت شد.
 2. برخی تغییرات فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری به تفكیك گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون اجـرای سیاست‏های كلی اصـل (44) قانون اساسی مطـرح و پـس از بحـث و بـررسی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف) درج عنوان جایگاه‌های سوخت واقع در شهرک مسكونی دانشگاه امام حسین (ع) (جایگاه سوخت شماره 36)، كوی زینبیه (جایگاه سوخت شماره 53)، شهرک شهید فلاحی (جایگاه سوخت شماره 54) و شهرک مسكونی لویزان (جایگاه سوخت شماره 55) در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ب) درج عنوان زمین مجاور جایگاه سوخت «ارومیه» به مساحت 494/81 متر مربع در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ج) درج عنوان عرصه به مساحت 691 متر مربع و اعیان مهمانسرای واقع در محوطه جایگاه سوخت «مهاباد» در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

د) درج عنوان «باشگاه ورزشی انقلاب» در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ﻫ) درج عنوان جایگاه‌ سوخت «کرج» در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

و) درج عنوان شركت «بیمه البرز» در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

 1. با اصلاح بند (8) مصوبه جلسه مورخ 1390/11/29 موافقت و مقرر شد مدت 3 ماهه مندرج در بند مذكور به تاریخ انقضا اعتبار قیمت مصوب تغییر یابد. سازمان خصوصی سازی مجاز است به دفعات نسبت به عرضه اموال، بنگاه‌ها و سهام شركت‌هایی كه قیمت مصوب آنها معتبر است اقدام نماید.
 2. مقرر شد در واگذاری شركت‌ها و بنگاه‌ها و اموال مورد واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده عمومی، چنانچه برنده اول مزایده از تحقق معامله و ایفای تعهدات امتناع یا استنكاف نماید، رجوع به نفر دوم راسا توسط سازمان خصوصی سازی با هر میزان اختلاف در قیمت پیشنهادی دو برنده مشروط به آن كه قیمت نفر بعدی كماكان از قیمت پایه مزایده بالاتر باشد مجاز است. به‌همین ترتیب و درصورت امتناع و استنكاف برنده دوم نیز رجوع به نفر سوم با همان شرایط ذكر شده در فوق صورت خواهد گرفت، لیكن رجوع به نفر چهارم یا بعدی منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی ‌سازی و تصویب هیات واگذاری خواهد بود.
 3. پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» مطرح و پس از بحث و بررسی با اصلاح ماده (7) دستورالعمل فوق و حذف عبارت "متوالی (به‌ گونه‌ای كه از یك سال بیشتر نشود)" موافقت نشد.
 4. موضوع ارائه تخفیف به خریداران جایگاه سوخت «آستارا» مطرح و در اجرای تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» با اعطای تخفیف به مبلغ 948،548،933 ریال معادل 5/15 درصد كل سود فروش اقساطی قرارداد واگذاری به نحوی كه معادل این مبلغ از اقساط آخر قرارداد كسر ‌گردد موافقت شد
 5. موضوع ارائه تخفیف به شرکت‏های «دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب»، «روز دارو» و «دارویی ایران داروک» خریداران سهام شرکت مادرتخصصی «پالایش و پژوهش خون» مطرح و در اجرای تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» با اعطای تخفیف به مبلغ 179،429،177،466 ریال معادل 32 درصد كل سود فروش اقساطی قرارداد واگذاری به نحوی كه معادل این مبلغ از اقساط آخر قرارداد كسر ‌گردد، موافقت شد.
 6. به استناد تصویب ‌نامه مورخ 1395/08/15 «شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی» با بخشودگی خسارت تاخیر تادیه شركت‌های «دخانیات ایران» و «صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» كه بدهی خود را بابت سود سهام عدالت به طور كامل پرداخت نموده‌اند موافقت شد.
 7. موضوع «انجام معامله و دریافت سود فروش اقساطی بابت مدت تاخیر در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله شركت تولید نیروی برق شاهرود» مطرح و پس از بحث و بررسی ضمن تایید فرآیند مزایده و تایید تاخیر در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله از سوی خریدار، با انجام معامله با خریدار مزبور بدون دریافت سود فروش اقساطی بابت دوره تاخیر در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله موافقت گردید.

این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

 

مسعود كرباسیان

 

 

 

/*انتهای پیام*/