صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۷ > مصوبه هیات واگذاری - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ 
 

مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران- شوراي رقابت
وزارت جهاد كشاورزي- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت- وزارت نيرو


«مصوبه هيئت واگذاري»سيصد و چهل و دومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 10 روز شنبه مورخ 1397/04/02 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:


1. گزارش «عملكرد سازمان خصوصي‌سازي و ميزان موفقيت در واگذاري‌ها از سال 1381 تاكنون» به استماع اعضاء رسيد.
2. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «كشت و صنعت و دامپروري مغان» متعلق به شركت مادرتخصصي شهرك‌هاي كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش كارشناسي اراضي قابل انتقال به شركت مذكور موضوع مصوبه مورخ 1396/10/16 و در مقابل، خروج و كسر ارزش عرصه و اعيان ساختمانهاي مورد نياز شركت مادرتخصصي ذيربط، با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 5،534 ريال جمعا به مبلغ 17،610،886،938،000 ريال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 1،000،000،000،000 ميليارد ريال نقد و مابقي در اقساط 9 ساله طي 18 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده عمومي به‌شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر گرديد در آگهي عرضه سهام اعلام شود خريدار از دوسال تنفس در پرداخت اقساط (دو سال نخست پس از واگذاري) بدون احتساب سود فروش اقساطي بهره‌مند خواهد شد.
3. قيمت پايه و شرايط واگذاري «سيلوي مهاباد» (سيلوي قائم بتني مهاباد)، «انبار غله دورود» (انبار ساده دورود)، «انبار غله ماسور» (انبار ساده خرم‌آباد)، «انبار دولت‌آباد كرمانشاه»، «انبار ايلام» (انبار ساده ايلام) و «ساختمان اداري و مسكوني واقع در خرم‌آباد» متعلق به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

الف) قيمت پـايـه و شرايط واگذاري «سيلوي مهاباد (سيلوي قائم بتني مهاباد) مرتبط با شركت غـله و خدمات بازرگاني منطقه (8)» بـه‌مبلغ 175,410,500,000 ريال به‏ صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي.
 ب) قيمت پايه و شرايط واگذاري «انبار غله دورود (انبار ساده دورود) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (12)» به مبلغ 15,698,000,000 ريال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي.
 ج) قيمت پايه و شرايط واگذاري «انبار غله ماسور (انبار ساده خرم‌آباد) مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (12)» به‌مبلغ 110,039,500,000 ريال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي.
 د) درج عنوان «انبار دولت آباد كرمانشاه مرتبط با شركت غـله و خدمات بازرگاني منطقه (9)» در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري و با قيمت پـايـه و شرايط واگذاري انبار مذكور بـه‌مبلغ 14,765,000,000 ريال به‏ صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي به شرح جداول پيوست.


همچنين مقرر شد سازمان خصوصي‌سازي ارزش ساختمان اداري مستقر در «انبار ايلام (انبار ساده ايلام) مرتبط با شركت غـله و خدمات بازرگاني منطقه (9)» را محاسبه و جهت انتقال به شركت مادرتخصصي ذيربط از قيمت پايه انبار مذكوركسر نمايد تا پس از قيمت‌گذاري مجددا در جلسات آتي مطرح گردد.
در ضمن تصميم‌گيري درخصوص تعيين قيمت پـايـه و شرايط واگذاري «ساختمان اداري و مسكوني واقع در خرم آباد مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (12)» به تعيين تكليف انحلال يا هرگونه تغيير در نحوه واگذاري شركت‌هاي «غله و خدمات بازرگاني مناطق» موضوع بند (2) مصوبه مورخ 1397/02/29 موكول شد.


4. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بررسي و خروج و كسر ارزش اراضي مندرج در مصوبه مورخ 1396/10/02 به مساحت 5،014،559 متر مربع، با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 4,504 ريال جمعا به مبلغ 6,116,432,000,000 ريال به‏ صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده عمومي به‌شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
5. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 901 ريال جمعا به مبلغ 1,629,541,392,000 ريال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده عمومي به‌شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
6. قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت «توليدي منيزيم گستر اريش» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 1,228 ريال جمعا به مبلغ 31,928,000,000 ريال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده عمومي به ‌شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد در آگهي عرضه و قرارداد واگذاري شركت مذكور درج شود خريدار مي تواند مطالبات شركت مادرتخصصي را با شرايط، نرخ سود و نحوه پرداخت بهاي سهام مورد واگذاري، به شركت مادرتخصصي پرداخت نمايد.
7. قيمت پايه و شرايط واگذاري «جايگاه‌هاي سوخت شماره (14) تهران، شماره (29) تهران، و نساء البرز» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مطرح و مقرر شد با شرايط زير از طريق مزايده عمومي عرضه شوند:

 الف) قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه سوخت «شماره (14) تهران» به مبلغ 234،705،079،968 ريال به صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي در اقساط 4 ساله طي 8 قسط.
 ب) قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه سوخت «شماره (29) تهران» به مبلغ 153,464,185,000 ريال به صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسط.
 ج) قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه سوخت «نساء البرز» به مبلغ 53,783,750,000 ريال به صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسط (به شرح جدول پيوست).


همچنين مقرر شد شركت «ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» نسبت به اعلام درآمد و هزينه جديد جايگاه سوخت «شماره (5) اهواز» اقدام نمايد تا قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه مذكور محاسبه شود.
در اين رابطه گزارش‌هاي تعيين قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه‌هاي سوخت («شماره (3) شيراز» و «سوادكوه (آلاشت)»، «شماره (1) ماكو» براساس شيوه مصوب به شرح پيوست به اطلاع و تاييد اعضا رسيد و مقرر شد نسبت به عرضه آنها اقدام گردد.


8. قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت «مديريت توليد برق نيروگاه‌هاي استان سيستان و بلوچستان» متعلق به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، از دستور جلسه خارج و مقرر شد پس از ارزيابي مجدد در جلسات آتي مطرح شود.
9. اصلاح دستورالعمل «واگذاري سهام يا بنگاه هاي قابل واگذاري از طريق مذاكره و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از اين طريق» مطرح و مقرر شد پس از اعمال نقطه‌نظرات اعضا، مجددا در جلسه آتي مطرح شود.
10. بـه استنـاد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قـانون اساسي، بـا اصلاح مواد (3)، (5)، (7)، (13) و (32) اساسنامه شركت‌ «مديريت توليد برق لوشان» به‌شرح پيوست موافقت شد.
11. بـه استنـاد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قـانون اساسي، بـا اصلاح مواد (8) و (20) اساسنامه شركت‌ «عمران و مسكن‌سازان ثامن» به‌شرح پيوست موافقت شد.
12. بـه استنـاد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قـانون اساسي، بـا اصلاح مواد (5) و (39) اساسنامه شركت‌ «توليد نيروي برق سهند» به‌شرح پيوست موافقت شد.
13. اعتبار قيمت پايه اموال و بنگاه‌هاي موضوع ماده (6) آيين‌نامه اجرايي «شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب» از تاريخ تصويب هيئت واگذاري به مدت 6 ماه تعيين شد.

اين تصويب نامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي ‏گردد./

                                                                                                                                                    مسعود كرباسيان 

/*انتهای پیام*/