صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۶ > مصوبه هیئت واگذاری-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ 
 

                                                                                                                   «مصوبه هيئت واگذاري»

سيصد و سي‏ و هفتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت8:00 روز شنبه مورخ 1396/10/30 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:
1. قيمت پايه و شـرايط واگـذاري 13 درصـد سهـام شـركت «پتـروشيمي فيروزآبـاد» متعلـق ‌بـه شـركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,411 ريـال جمعا به مبلغ 256،802،000،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارایی‏ها به‏ صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي در اقساط 2 ساله طي 4 قسـط بـا فواصل زماني6 ماهـه از طـريـق مزايده عمومي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
2. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت‌هاي «توليد نيروي برق لوشان»، «توليد نيروي برق آذربايجان» و «توليد نيروي برق شاهرود» متعلق به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و با شرايط 15 درصد نقد و مابقي به‌صورت اقساط 6 ساله طي 12 قسط با فواصل زماني 6 ماهه به شرح زير تصويب شد:
الف) 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق لوشان» پس از كسر ارزش عرصه، اعيان، ماشين‌آلات و تجهيزات «نيروگاه سيكل تركيبي پره‌سر» بـه مبلـغ 681،543،937،921 ريـال جهـت انتقـال مـالكيت بـه شـركت مـادرتخصـصي ذيـربط، بـا قيـمت پـايـه هـر سهـم بـه مبلـغ 12,344 ريـال جمعـا بــه مبلـغ 3,702,956,062,079 ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‌ها از طريق مزايده عمومي به شرح پيوست.
ب) 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق آذربايجان» با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 22,372 ريـال جمعا به مبلغ 2,237,200,000,000 ريال براساس ارزش روز خـالص دارايي‌هـا از طريـق مزايده عمـومي به شرح پيوست.
ج) 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق شاهرود» با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 9,090 ريـال جمعا به مبلغ 4,999,500,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‌ها از طريق مزايده عمومي به شرح پيوست.
د) مقرر شد شركت‌هاي «مديريت توليد برق» به همراه شركت‌هاي «توليد نيروي برق» و يا نيروگاه‌هاي مرتبط با آنها و با شرايط پرداخت اقساطي معامله به صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله واگذار شوند.
همچنين مقرر شد در آگهي و اسناد مزايده درج شود:
زمين شركت «توليد نيروي برق شاهرود» به مساحت 50 هكتار داراي قرارداد اجاره 15 ساله في‌مابين وزارت جهاد كشاورزي و سازمان توسعه برق بوده و حق بهره‌برداري از زمين مذكور بر اساس اجاره‌نامه به مبلغ 5،000 ميليون ريال تعيين گرديده است. ليكن با توجه به نصب و ايجاد تاسيسات و تجهيزات در عرصه و بهره‌بـرداري از نيـروگاه مي‌بايست مالكيت زمين بـه شركت «توليد نيروي برق شاهرود» منتقـل گردد كه در اين صورت ارزش مالكيت عرصه فوق معادل مبلغ 30،000 ميليون ريال تعيين و در قيمت پايه سهام اعمال شده است و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي بايد نسبت به اخذ سند و انتقال مالكيت زمين به شركت اقدام نمايد.
3. قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شركت‌‏ «غله و خدمات بازرگاني منطقه (4)» به‌همراه «سيلوهاي بهبهان، اهواز و شوشتر واقع در حوزه فعاليت شركت‌ مذكور» و «سيلوهاي قديم همدان، قديم سقز و بيجار و انبارهاي مكانيزه همدان و نهاوند واقع در حوزه فعاليت شركت‌ غله و خدمات بازرگاني منطقه (13)» متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگاني دولتي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، از دستور كار خارج شد و مقرر گرديد در جلسه آتي هيئت واگذاري با حضور وزير محترم جهاد كشاورزي مجددا مطرح شود.
4. قیمت پايه و شرایط واگذاری فروشگاه‌هاي «شهرآرا» و «پاسداران» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور واقع در تهران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و به شرح زير تصويب شد:
الف) مجمـوعـه عرصه، اعيـان، تجهيزات، تـاسيسات و حـق الامتياز «فروشگاه شهرآرا» ‌بـه ارزش 290,595,976,600 ريال به‏صورت نقد جهت واگذاري از طریق مزايده عمومي به شرح پيوست.
ب) مجموعه عرصه و اعيان «فروشگاه پاسداران» ‌بـه ارزش 618,497,000,000 ريال با شرايط 50 درصد نقد و مابقي به‌صورت اقساط 1 ساله طي2 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي به شرح پيوست.
5. قيمت پايه و شرايط واگـذاري 4/2 درصـد سهـام شـركت «نمايشگاه‌ بين‌المللي خوزستان» متعلق به شركت مادرتخصصي شهرك‌هاي صنعتي خوزستان جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 598,430 ريـال جمعا به مبلغ 544,571,300 ريال براساس ارزش ويژه دفتري به‏ صورت نقد از طـريـق مزايده عمومي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
6. قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت «آلوميناي ايران (جاجرم)» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطرح ليكن با توجه به درخواست شماره 230878/60 مورخ 17/10/1396 وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بابت سهم 20 درصد دولت موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي از فهرست بنگاه هاي مشمول واگذاري خارج شد.
7. برخي تغييرات فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي توسط سازمان خصوصي‌سازي مطرح و پس از بحـث و بـررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف) خروج نام شركت «توربين توان گستر ايرانيان» از فهرست موارد مشمول واگذاري سال 1396 باتوجه به نامه شماره 5/30/104/24206 مورخ 28/05/1396 وزارت «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و موكول شدن تصميم‌گيري درخصوص واگذاري شركت مذكور پس از بهره‌برداري از شركت به موجب تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي.
ب) حذف عنوان شركت «فرآوري اهواز» از فهرست بنگاه‌هاي مشمول واگذاري سال 1396 و جايگزيني آن با شركت‌ «فرآورده‌هاي مواد پروتئيني لرستان».
ج) درج عناوين 33 مورد از اموال، دارايي‌ها و سيلوهاي متعلق به شركت «بازرگاني دولتي ايران» در فهرست بنگاه‌هاي مشمول واگذاري سال 1396 به شرح پيوست.
8. بـه استنـاد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قـانون اساسي، بـا اصلاح مـاده (5) اساسنامه شركت‌ «مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب» موافقت شد.
9م به منظور افزايش كارآئي و همچنين انجام اصلاحات لازم جهت تعميم حوزه نظارت پس از واگذاري به كليه واگذاري‌ها اعم ازشركت يا بنگاه، با پيشنهاد اصلاح دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب جلسات مورخ11/02/1389 و 18/02/1389 به شرح پيوست موافقت شد.
10. موضـوع «تعيين تكليف نحوه پرداخت مطـالبات شركت‌هـاي مادرتخصصي از شركت‌هاي قابل واگذاري بـه صورت كنترلي» مطرح و به منظور شفاف سازي نحوه تسويه مطالبات شركت‌هاي مادرتخصصي مقرر شد عبارت زير به عنوان يكي از شرايط واگذاري در آگهي و اسناد مزايده و قراردادهاي واگذاري درج شود:
«درصورت عدم تعيين تكليف نحوه وصول مطالبات شركت هاي مادرتخصصي از شركت مشمول واگذاري به صورت كنترلي قبل از واگذاري، پرداخت كليه مطالبات شركت مادرتخصصي از سوي شركت واگذارشده، با شرايط، نرخ سود و نحوه پرداخت مشابه اقساط خريدار به سازمان خصوصي‌سازي، به شركت مادرتخصصي ذيربط صورت مي گيرد»
همچنين سازمان خصوصي‌سازي مي تواند درخصوص واگذاري شركت «توليد نيروي برق سبز منجيل» موضوع بند (9) مصوبه مورخ 02/10/1396 نيز اين موضوع را رعايت نمايد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
 

   دانلود فایل : اصلاحيه دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري بنگاهها و شركتهاي واگذار شده به صورت كنترلي و مديريتي«           حجم فایل 98 KB
/*انتهای پیام*/