صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۱۱/۰۲ 
 

« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور

 اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران–  شورای رقابت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت راه و شهرسازي - وزارت نيرو- وزارت نفت

« مصوبه هيئت واگذاري »     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       سيصد و بيست و پنجمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 02/11/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت: 

1.   مقرر شد «وزارت جهاد کشاورزی» حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه، شیوه واگذاری شـركت «پرورش كرم ابريشم ايران» را بررسی و گزارش مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیئت واگذاری ارائه شود.

2.   قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت «ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس» متعلق به شركت مادرتخصصي شهركهاي كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 18,326 ريـال جمعا به مبلغ 2,384,872,336,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائیها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست تصويب شد و خريدار موظف گرديد در حدود اختيارات سهامداري تلاش نمايد كلمه «ملي» را از نام شرکت مذکور حذف نمايد. همچنین مقـرر شد در صورتی که سایر سهامداران شرکت بـه فـروش سهام خود با قیمت و شرایط مصوب هیئت واگذاری تمايل داشته باشند، سازمان خصوصی سازی نسبت به قید موارد مذکور در آگهی اقدام نماید.

3.   قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك «كشتارگاه صنعتي ايلام» متعلق بـه شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در شهرك صنعتي ششدار ايلام به ارزش 75,000,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسط با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده به شرح جدول پيوست واگذار گردد. درضمن مقرر شد آن ميزان از منابع صرف شده براي تأمين هزينه كشتارگاه مزبور در مقطع زماني قطعيت معامله تا تاريخ تحويل مورد معامله به خريدار كه از محل درآمدهاي متعلقه تامين نشود، به عنوان هزينه مازاد محسوب و پرداخت آن جزء تعهد خريدار قرار نگيرد و شرکت مادرتخصصی ذيربط مكلف به تقبل و پرداخت هزينه هاي فوق باشد.

4.   قيمت پايه و شرايط واگذاري 70/24 درصد سهام شركت «گوشت يزد» متعلق به وزارت جهاد كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,402,394 ريـال جمعا به مبلغ 26,014,408,700 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل20 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

5.   قيمت پايه و شرايط واگذاري 30 درصد سهام شركت «عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق» متعلق به شركت مادرتخصصي عمران و بهسازی شهری ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 314,031 ريـال جمعا به مبلغ 282,627,900,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

6.   قيمت پايه و شرايط واگذاري 18/36 درصد سهام شركت «مقره ‌سازي ايران» متعلق به شركت مادرتخصصي ساتكاب جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 911 ريـال جمعا به مبلغ 75,810,635,984 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

7.      قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق سبز منجيل» متعلق به شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 8,523 ريـال جمعا به مبلغ 2,556,900,000,000 ريال براساس ارزش بازدهي به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8  ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در اسناد مزايده و آگهي عرضه موضوع انعقاد قرارداد خريد تضمیني به مدت 10 سال و با نرخ 2,500 ريال به ازاي هر کیلو وات ساعت برق توليدي از سوي «وزارت نيرو» درج و همچنين اعلام شود درصورتي كه خريدار نسبت به سرمايه گذاري جديد در توليد انرژي پاك اقدام نمايد، قيمت خريد برق توليدي حاصل از سرمايه‏گذاري جديد، بر مبناي نرخ خريد انرژي پاك (انرژي بادي) موضوع مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.

8.   قيمت پايه و شرايط واگذاري 025/0 درصد سهام شركت «پالايش گاز بيدبلند خليج فارس» متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی گاز ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 5,437 ريـال جمعا به مبلغ 10,874,000,000 ريال براساس روش تنزيل جريان نقدي آزاد به‏صورت نقد از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

9.   گزارش اقدامات سازمان خصوصي‌سازي درخصوص واگذاري شركت «توليد تجهيزات سنگين هپكو» ارائه و مقرر شد سازمان مزبور نیابت از طرف اجراي احكام دادگاه نسبت به فروش سهام شرکت فوق را درخواست نماید و در غير اين صورت، با متقاضيان بالقوه خريد سهام شرکت فوق مذاکره و نسبت به عرضه مجدد سهام در وثيقـه و بـا اعطـاي دوره تنفس در پـرداخت اقسـاط بـدون سـود فـروش اقسـاطي و تعييـن مـدت تنفـس  به تشخيص آن سازمان اقدام نمايد.

10. گزارش «وضعيت جايگاه‌هاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران» به اطلاع اعضاء رسيد و ضمن تاييد قيمت پايه و شرايط واگذاري تعدادي از جايگاه هاي سوخت به شرح پيوست، درخصوص پیشنهاد خروج برخي جايگاه‌هاي سوخت از فهرست واگذاري مقرر شد سازمان خصوصی‏سازی جایگاه‏های مذکور را بررسی و حسب لزوم و در صورت عدم امکان واگذاری، نسبت به واگذاری عرصه جایگاه‏های مذکور اقدام نماید. همچنین مقرر شد واگذاری جایگاه سوخت شماره (1) اصفهان به روشي غیر از انتقال مالکیت صورت پذیرد.

11. به موجب بند (4) تصويب نامه شماره 60586 مورخ 06/04/1395 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، با توجه به اينكه تاخير ايجاد شده در وصول مطالبات سازمان خصوصي سازي بابت قرارداد واگذاري شركت «فولاد میبد» خارج از اراده خريدار شركت مذكور بوده است، مقرر شد وجه التزام تاخير در تاديه از زمان عرضه سهام با توافق خريدار تا زمان عقد قرارداد با خريدار جديد مطالبه نشود.

12. فاصله زماني عرضه بنگاه‏ها از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول عرضه آنها (به استثناي مواردي كه براي اولين بار عرضه مي‌شوند) تا پايان سال 1395، به مدت 10 روز تعیین شد.

 

 

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

 

                                                                                                                           علي طيب نيا

 

 

 

 

 

 

 

 

/*انتهای پیام*/