صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۱۰/۰۴ 
 

 « با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران– شورای رقابت
وزارت جهاد كشاورزي- وزارت راه و شهرسازي - وزارت نيـرو
« مصوبه هيئت واگذاري »سيصد و بيست و چهارمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 04/10/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:
1- قيمت پايه و شرايط واگـذاري 20 درصـد سهـام شـركت «توسعه نيشكر و صنايع جانبي» زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده / فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 51،966 ريـال جمعا به مبلغ 11،880،617،621،400 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري به‏صورت نقد و اقساط شامل10 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زمـاني6 ماهـه از طـريـق مزايده / فـرابورس به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گـرفـت و مقـرر شــد درصورتیکه هر يك از دو سهامدار عمده آن شرکت نيز به فروش سهام خود با قیمت و شرایط فوق تمایل داشته باشند، سازمان خصوصی سازی نسبت به قید موارد مذکور در آگهی واگذاري اقدام نماید.
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 9/9 درصد سهام شركت «توليدي ادوات كشاورزي اراك (تاكا)» متعلق به شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 38،235 ريـال جمعا به مبلغ 6،740،868،735 ريال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائیها و ارزش ويژه دفتري به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 2 ساله طي 4 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد سهام شركت «فرآوري مواد پروتئيني اهواز» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 16،525 ريـال جمعا به مبلغ 8،097،250،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
4- گزارش نتايج برگزاري مزايده فروش شركت‌هاي «غله و خدمات بازرگاني» و «سيلوهاي مرتبط با فعاليت شركت‌هاي فوق» مطرح و به استماع اعضاء رسید و مقرر شد در صورت امكان شرکت‏های «غله و خدمات بازرگاني» به همراه حداقل يكي از سیلوهای همجوار شرکت در همان منطقه به صورت معامله هم زمان عرضه شوند.
5- گزارش اصلاح قيمت «سيلوي كنگاور» متعلق به «شركت بازرگاني دولتي ايران واقع در حوزه فعاليت شركت‏ غله و خدمات بازرگاني منطقه 9» موضوع بند (3) مصوبه جلسه مورخ 08/08/1395 مطرح و با توجه به احتساب مبلغ 600،000،000 ريال بابت محوطه سازي در گزارش قيمت گذاري، با تغییر قیمت پایه از مبلغ 53،402،000،000 ریال به مبلغ 54،002،000،000 ریال موافقت شد.
6- پيشنهاد تغييراتي در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري مصوب به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قانون اساسي تـوسط سازمان خصوصي‌سازي مطـرح و پـس از بحـث و بـررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف) اموال و دارايي‌هاي قابل واگذاري شركت «پشتيباني امور دام كشور» متعلق به وزارت جهادکشاورزی به شرح جدول پيوست به فهرست واگذاري‌ها اضافه شود.
ب) حسب دستور رئيس محترم جمهور هامش نامه شماره 13071/95/م مورخ 17/05/1395 مبني بر ارائه برنامه اجرايي واگذاري موسسه «تحقيقات واكسن و سرم ‌سازي رازي» به بخش خصوصي، مقرر شد وزیر محترم جهاد کشاورزی نسبت به تدوين و ارائه برنامه خصوصي‏سازي موسسه فوق اقدام نمايد و سازمان خصوصی‏سازی درصورت درخواست وزارت ياد شده همکاری لازم را به عمل آورد.
ج) نام كليه اموال و دارائي‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي غيرحاكميتي «شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران» و «سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي» از فهـرست گروه (1) بنگـاه‌هاي قـابل واگـذاري خـارج گـردد.
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «آزمايشگاه فني و مكانيك خاك» متعلق به وزارت راه و شهرسازي جهت واگذاري از طريق مزايده / فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 342،663 ريـال جمعا به مبلغ 6،596،032،823،127 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل20 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طريق مزايده / فرابورس به شرح جدول پيوست مـورد تصويب قرار گرفت. همچنين مقرر شد سازمان خصوصی‏سازی اساسنامه يا وظايف شرکت مذکور را از لحاظ وجود وظایف حاکمیتی مورد بررسی قرار دهد تا در صورتي كه وظایفي نظير صدور مجوز فعاليت و نظارت برآن و تعيين ضوابط فني وجود داشته بـاشد، نسبت بـه انتـزاع آنهـا از مـوضوع فعـاليت شرکت فـوق اقدام و مـراتب بـه هيئت واگذاري اعلام شود.
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 31 درصد سهام شركت «بهره‏برداري از كانال‌هاي آبياري و زهكشي ميناب رود» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان مديريت منابع آب ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه جهت واگذاري هـر سهم بـه مبلغ 50،000 ريـال جمعا به مبلغ 1،550،000 ريال براساس ارزش اسمي به‏صورت نقد از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (
9- پيشنهاد انحـلال شـركت «سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان» مطرح و بـه استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مورد موافقت قرار گرفت.
10- «آخرين اطلاعات مبناي تعيين قيمت پايه جايگاه هاي سوخت عرضه نشده و يـا فروش نـرفته» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و گزارش «نتايج برگزاري مزايده فروش جايگاه‏هاي مزبور» به استحضار اعضا رسيد.
11- گزارش تغيير در قيمت پايه جايگاه‏هاي سوخت «خدابنده زنجان» و «شماره (24) تهران» به استحضار اعضا رسيد.
12- موضوع تعيين تكليف مانده سهام ترجيحي جذب نشده شركت «صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)» مطرح و مقرر شد تعداد 1،503،231،912 سهم باقي مانده از سهام ترجيحي جذب نشده «صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ)» به كليه شاغلين و بازنشستگان جامانده شركت تحصيل‌كننده مذكور و شركت‌هاي تحصيل‌شونده با قيمت پايه 4،608 ريال براي هر سهم براساس قيمت پاياني تابلوي بورس در تاريخ 01/10/1395 واگذار گـردد.
13- به منظور افزایش رقابت و تسهیل در عرضه بنگاه‏هایی که از ارزش بازدهی مناسب برخوردار نیستند، سازمان خصوصی‏سازی مجاز است به تشخيص آن سازمان حداکثر به مدت یک سال استمهال در پرداخت اقساط براي خريداران را در ابتداي دوره واگذاري با احتساب نرخ سود فروش اقساطی (علاوه بر اجازه استمهال با احتساب وجه التزام تاخیر در تادیه به مدت دو سال) مشروط به درج در آگهی عرضه و یا اسناد مزایده اعمال نماید.
14- دستورالعمل اصلاحي «واگذاري سهام يا بنگاه‏هاي قابل واگذاري از طريق مذاكره» و شيوه‌نامه اصلاحي «تشويق بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به منظور جلب مشاركت در واگذاري‌ها» مطرح و پس از بحث و بررسي به شرح پيوست تصويب و جايگزين تصويب نامه هاي شماره 223911 مورخ 18/01/1388 و شماره 206166 مورخ 07/12/1392 هيئت واگذاري شد.
15- در راستاي فرآيند برگزاري مزايده‌هاي واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول واگذاري مقرر شد:
الف) مهلت واريز ثمن در معاملات نقدي و مهلت واريز حصه نقدي در معاملات اقساطي مدت 20 روز كاري از تاريخ اعلام برنده توسط سازمان خصوصي سازي است، مگر اینکه تصمیم خاصی براساس شرايط برگزاری مزایده توسط سازمان فوق پیش‌بینی شده باشد.
ب) به استناد دستورالعمل اجرايي «روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي» فرآيند برگزاري مزايده‌هاي يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي مطابق زير است:
• مزايده يك مرحله‌اي: مزايده اي كه در آن نيازي به ارزيابي اهليت مزايده‌گران يا پيشنهادها نباشد.
• مزايده دو مرحله‌اي: مزايده اي كه در آن ارزيابي اهليت مزايده‌گران يا ارزيابي پيشنهادها برابر شرايطي كه تـوسط هيئت واگـذاري تعيين ‌مي گردد، انجام مي‌شود. در اين مزايده حسب مورد كارگروه فني براي بررسي اهليت مزايده‌گران يا ارزيابي پيشنهادها تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي را به كميسيون مزايده گزارش مي‌كند.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./


علي طيب نيا
 

/*انتهای پیام*/