صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۵/۰۸/۲۲ 
 

 « مصوبه هيئت واگذاري »


سيصد و بيست و دومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 22/08/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

1-قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق سبز منجيل» متعلق به شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و مقرر شد پس از ارزیابی و قیمت‏گذاری مجدد در جلسات آتی هیئت واگذاری مطرح شود. در ضمن مقرر شد «وزارت نيرو» تضمين خريد برق اين نيروگاه با نرخ مبناي 4،900 ريال را به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايد و ارزیابی شرکت مذکور بر مبنای خرید نرخ تضمینی مذكور محاسبه شود.
2-قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «نيروگاه برق آبي كوهرنگ» متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد واگذاری شرکت مذکور و ساير نيروگاه‏هاي برق آبي كشور تا زمان اصلاح قیمت برق نیروگاه‏های برق آبي، مراعی بماند.
3-قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «مس شهر بابك» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مطرح ليكن باتوجه به اينكه ارزش سهام شركت عمدتا مربوط به قطعه زمين در اختيار آن مي باشد و پروانه بهره‏برداري معدن نيز از شركت مذكور منفك شده است، به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شرکت مذکور موافقت و مقرر شد سازمان مذكور به عنوان شركت مادرتخصصي ذيربط تشريفات قانوني انحلال نظير برگزاري مجمع عمومي و انتخاب مديران تصفيه را به عمل آورد و نتيجه اقدامات به اين هيئت گزارش شود.
4-قيمت پايه و شرايط عرضه مجدد 100 درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقـرر شد در صورتی که شرکت مذکور در مناقصه توليد و تامين 600 كيلومتر لوله هاي CRA برنده گردد، با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,526 ريـال جمعا به مبلغ 2,759,911,392,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده واگذار شود. درغیر اینصورت با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,298 ريـال جمعا به مبلغ 2,347,552,416,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده واگذار گردد.
5-قيمت پايه و شرايط عرضه مجدد 100 درصد سهام شركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 6،439 ريـال جمعا به مبلغ 8،744،162،000،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. همچنین مقرر شد برگزاری مزایده شرکت مذکور بعد از مناقصه مندرج در بند (4) این مصوبه صورت پذیرد.
6-قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شركت‌هاي‏ «غله و خدمات بازرگاني مناطق 3 و 14» و «سيلوهاي متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران واقع در حوزه فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه4» مطـرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد موارد ذیل از طريق مزايده واگذار گردند:

الف) 100 درصد سهام شركت «غله و خدمات بازرگاني منطقه 3» با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 4,425,642 ريال جمعا به مبلغ 9,493,002,090 ريال بر اساس ميانگين ارزش روز خالص داراييها و ارزش ويژه دفتري ‏به‏صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 1 ساله طي 2 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه.
ب) 100 درصد سهام شركت «غله و خدمات بازرگاني منطقه 14» با قيمت پايه هرسهم به مبلغ 97,810,000 ريال جمعا به مبلغ 9,781,000,000 ريال بر اساس ارزش روز خالص داراييها ‏به‏صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 1 ساله طي 2 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه.
ج) مقرر شد «سيلوهاي واقع در حوزه فعاليت شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني منطقه 4» با قيمت‌ها و شرايط ذيل به ‏صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 3 ساله طي 6 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه واگذار گردند:

- مجموعه عرصه، اعيان، ماشين‌آلات، تجهيزات و امتيازات «سيلوي بهبهان» واقع در منطقه (4) به ارزش 256,008,000,000 ريال.
- مجموعه عرصه، اعيان، ماشين‌آلات، تجهيزات و امتيازات «سيلوي شوشتر» واقع در منطقه (4) به ارزش 114,151,387,082 ريال.
- مجموعه عرصه، اعيان، ماشين‌آلات، تجهيزات و امتيازات «سيلوي اهواز» واقع در منطقه (4) به ارزش 372,001,700,000 ريـال.

7-اصلاح دستورالعمل «نحـوه شناسـايي، محـاسبه و تـأمين درآمـدهـاي سـازمان خصـوصي‏سـازي» موضوع ماده (26) اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي مطرح و با افزودن بند ذيل به دستورالعمل مذكور و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح پيوست موافقت شد:
«واگذاري‌هاي سازمان به وكالت از «بدهكاران داراي اقساط معوق» و «بستانكاران ديون دولت»، از ابتداي سال 1395 مشمول محاسبه درآمد حق‌العمل فروش و حق‌الزحمه ارزشيابي بوده و براساس تعرفه بندهاي (1) تا (3) اين دستورالعمل قابل اخذ از بدهكار داراي اقساط معوق و يا بستانكار ديون دولت مي‏باشد.
تبصره: چنانچه مجموع درآمد محاسبه و اخذ شده فوق كمتر از هزينه فروش‏هاي وكالتي مذكور (اعم از قيمت‌گذاري، آگهي، واگذاري، دادرسي، بيمه و...) باشد، هزينه‏هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي‏سازي از محل وجوه حاصل از واگذاري و يا اشخاص فوق دريافت و تامين خواهد شد».

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

علي طيب نيا