صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۸/۰۱ 
 

 « با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
« مصوبه هيئت واگذاري »سيصد و بيستمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 01/08/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
1- «قيمت‏گذاري و شرايط عرضه تعداد 147 جايگاه سوخت» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موضوع مصوبه مورخ 16/05/1395 به شرح جداول پيوست مطرح و پس از بررسي نتايج حاصل از عرضه تعداد (99) جايگاه‌ سوخت كه منتج به فروش تعداد (67) جايگاه گرديد، مقرر شد جزء (ج) بند (2) مصوبه مورخ 29/03/1395 براي تعيين قيمت پايه جايگاه‌هاي‌ سوخت عرضه شده و فـروش نـرفته‌ فوق كه به روش «ميانگين قيمت ارزش كارشناسي و بيست برابر درآمد خالص مورد انتظار سالیانه جايگاه» تعيين شده‌اند، به شرح زير اصلاح گردد:
قيمت پايه مزايده جايگاه‌هاي عرضه شده و فروش نرفته كه ارزش كارشناسي آنها بيش از 20 برابر درآمد خالص مورد انتظار ساليانه جايگاه است، براساس90 درصد «ميانگين قيمت كارشناسي و 20 برابر درآمد خالص مورد انتظار ساليانـه هر جايگاه» تعيين مي شود مشـروط بر اينكه قيمت پايـه از 20 برابر درآمد مورد انتظار سالانـه کمتر نشود. در غير اين صورت، قيمت پايه بر مبناي «20 برابر خالص درآمد مورد انتظار ساليانه» محاسبه مي‌گردد.
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: توكلي، سيدجعفري، اسماعيلي، آزادي، طاهائي نژاد و خانم حشمتي)
2- گزارش تعيين قيمت پايه و شرايط واگذاري تعداد ده جايگاه سوخت واقع در استان‌هاي «مركزي» و «يزد» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران براساس شيوه مصوب هيئت واگذاري به شرح جدول پيوست به اطلاع اعضا رسيد و مقرر شد مطابق آن عرضه شوند. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: توكلي، سيدجعفري، اسماعيلي، آزادي، طاهائي نژاد و خانم حشمتي)
3- بـاتـوجه بـه سوابـق عـرضه سهام شركت «مجتمع آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال» مقرر شد سازمان خصوصی‏سازی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به دلیل عدم ارائه اطلاعات و یا کتمان وقایع مالی شرکت و طرح ياد شده علیه مدیران شرکت مذکور به مراجع قضایی شکایت نماید.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 80 درصد سهام شركت «پتروشيمي دماوند» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 919,549,685 ريـال جمعا به مبلغ 9,195,496,850,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائي‏ها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 10 ساله طي 20 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت و مقرر شد در آگهی و قرارداد فروش شرکت مذكور درج گردد خریدار به عنوان مالک کنترلی شرکت مذکور، متعهد به انجام اقدامات زير است:
الف) شرکت همه اقدامات لازم از جمله تأمین منابع مالی را جهت تکمیل پروژه ها به عمل آورد.
ب) درصورتیکه تأمین منابع مالی از طریق افزایش سرمایه صورت پذیرد، سهم دولت در افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکت مادر تخصصی «ملی صنایع پتروشیمی» تادیه می‌گردد.
ج) درصورتیکه سهم دولت در افزایش سرمايه کمتر از مطالبات شركت مادرتخصصی ذيربط باشد، شرکت «پتروشیمی دماوند» مكلف به تأدیه باقیمانده مطالبات شرکت مادر تخصصی با شرایط و نرخ پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی مي باشد.
د) نرخ سود مطالبات ارزی مادرتخصصی از شرکت مورد واگذاری بر اساس نرخ سود مصوب صندوق توسعه ملی برای شرکت‏های پتروشیمی محاسبه می‏گردد.
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: سيدجعفري، رحيميان سراي، شهرياري و اسماعيلي)
5- قيمت پايه و شرايط عرضه مجدد 20 درصد سهام شركت «پتروشيمي ابن سينا همدان» متعلـق بـه شـرکت مادرتخصصی ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 17,193 ريال جمعا به مبلغ 137,544,000,000 ريال به صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه و باتوجه به بند (4) مصوبه جلسه مورخ 21/01/1395 از طريق فرابورس يا مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: سيدجعفري، رحيميان سراي و اسماعيلي)
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 60 درصد سهام شركت «پالايش نفت كرمانشاه» متعلق به شركت مادرتخصصي ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 22,183 ريـال جمعا به مبلغ 1,795,207,190,280 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارايي‏ها و ارزش بازدهي به صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه و باتوجه به بند (4) مصوبه جلسه مورخ 21/01/1395 از طريق فرابورس يا مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت و مقرر گرديد خريدار از يكسال تنفس در پرداخت اقساط حداكثر به اندازه 2 قسط سازمان خصوصي‌سازي (سال نخست پس از واگذاري) بدون احتساب سود فروش اقساطي بهره‌مند شود و درصورت موافقت هيئت محترم وزيران تا زمان عرضه با خروج تمام يا بخشي از سهام شركت مذكور از سبد سهام عدالت، سازمان خصوصي‏سازي سهام مزبور را نيز با شرايط فوق عرضه نمايد و حسب مورد موضوع فـوق در شرايط عـرضه شركت مذكور درج شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: توكلي، سيدجعفري، اسماعيلي، آزادي، طاهائي نژاد و خانم حشمتي)
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 15/16 درصد سهام شركت«عمران و مسكن‌سازان استان گلستان» متعلق به شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 117,306 ريـال جمعا به مبلغ 18,944,919,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي در اقساط 5 ساله طي 10 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 18/36 درصد سهام شركت «مقره‌‏سازي ايران» متعلق به شركت مادرتخصصي ساتكاب جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 961 ريـال جمعا به مبلغ 79,971,483,184 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده به شرح جدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./


علي طيب نيا


/*انتهای پیام*/