جدول گزارش اهداف سند راهبردي سازمان خصوصي سازي در شش ماهه نخست سال 1395   
جدول پيوست شماره یک: فهرست موارد مشمول واگذاري گروه (1) در سال 1395
جدول پيوست شماره دو: فهرست موارد مشمول واگذاري گروه (2) در سال 1395
 

 

/*انتهای پیام*/