صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۵/۰۵/۱۶ 
 


سيصد و هجدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/14 روز شنبه مورخ 16/05/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
1. گزارش قيمت پايه تعدادي از «جايگاه‌هاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران» موضوع مصوبات مورخ 29/03/1395 و 12/04/1395 مطرح و به استماع اعضاء رسيد. همچنین بند (و) ماده (2) مصوبه مورخ 29/03/1395 به شرح زیر اصلاح شد: «در صورتي كه خالص درآمد مورد انتظار ساليانه جايگاه منفي باشد، قيمت پايه بر مبناي میانگین قيمت كارشناسي و نيز خالص درآمد سالیانه جایگاه كه معادل صفر ريال خواهد بود، محاسبه شود».
2. قيمت پايه و شرايط واگـذاري 20 درصـد سهـام شـركت «پتروشيمي ابن سينا همدان» متعلق بـه شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي و با فرض انجام تشریفات ثبت افزایش سرمايه، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 21,491 ريـال جمعا به مبلغ 171,928,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه و باتوجه به بند (4) مصوبه مورخ 21/01/1395 از طريق فرابورس يـا مزايده بـه شرح جـداول پيوست مـورد تصـويب قـرار گـرفت. همچنين به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (5) اساسنامه شرکت مذكور با موضوع افزايش سرمايه موافقت شد.
3. در اجراي بند (5) مصوبه مورخ 12/04/1395، قيمت پايه و شرايط واگـذاري 80 درصد سهـام شركت «پتروشيمي دماوند» متعلق بـه شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,369,491,520 ريـال جمعا به مبلغ 13،694،915،200،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه و باتوجه به بند (4) مصوبه مورخ 21/01/1395 از طريق فرابورس يا مزايده به شرح جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر گرديد در آگهي عرضه سهام اعلام شود خريدار از يكسال تنفس در پرداخت اقساط (سال نخست پس از واگذاري) بدون احتساب سود فروش اقساطي بهره‌مند خواهد شد. همچنين در آگهي عرضه و قرارداد واگذاري شركت مذكور درج شود خريدار متعهد است از طريق افزايش سرمايه و تامين منابع مالي و يا استفاده از منابع تسهيلاتي كه وثايق آن از محل دارايي و اموال شركت مورد واگذاري نباشد، نسبت به تكميل فازها اقدام نمايد به نحوي كه سهم دولت در افزايش سرمايه از محل مطالبات شركت «ملي صنايع پتروشيمي» تأديه گردد. درصورتيكه ميزان افزايش سرمايه سهم دولت كمتر از مطالبات شركت مادرتخصصي «ملي صنايع پتروشيمي» باشد و يا اتخاذ تصميم به افزايش سرمايه به تاخير بيفتد، خريدار متعهد است هم‏آهنگ با پرداخت اقساط به سازمان خصوصي‏سازي نسبت به تأديه باقيمانده مطالبات شركت مادرتخصصي با شرايط و نرخ پرداخت اقساط به سازمان خصوصي‏سازي اقدام نمايد و اين مـوضوع در قـرارداد واگـذاري فيمابين قيـد مي گـردد.
4. قیمت و شرایط واگذاری 5 درصد سهام ترجيحي شركت «دخانيات ايران» متعلق به مادرتخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطـرح و مقـرر شـد بـا قيمت هـر سهم بـه مبلـغ 3,524 ريـال جمعا به مبلغ 1,530,067,940,000 ريال به شرح جدول پيوست واگذار گردد.
5- قيمت پايه و شرايط عرضه مجدد 03/92 درصد سهام شركت «نساجي قائمشهر» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي، با توجه به بند (7) مصوبه مورخ 29/03/1395، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 60،256،178 ريـال جمعا به مبلغ 290،736،058،850 ريال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائي‌ها و ارزش اسمی به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده به شرح جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. همچنين به استناد ماده (25) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مقرر شد در آگهي و قرارداد واگذاري درج شود متناسبا به ازاي هر 10 درصد افزايش سطح اشتغال نسبت به تعداد كاركنان مندرج در قرارداد واگذاري، 5 درصد از مبلغ هر قسط آتي (طي مدت حفظ سطح اشتغال افزايش يافته) و مجموعا تا سقف 25 درصد بخش اقساطي معامله و متناسبا به ازاي هر 10 درصد سرمايه‌گذاري جديد نسبت به ثمن معامله، 5 درصد از مبلغ هر قسط آتي (طي مدت حفظ سرمايه گذاري جديد) و مجموعا تا سقف 25 درصد از بخش اقساطي معامله در دوره مزبور كسر خواهد شد.
6- به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح برخي از مواد اساسنامه شرکت «خدمات حمايتي كشاورزي» به شرح پيوست موافقت شد.
7- به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (55) اساسنامه شرکت «توسعه گردشگري ايران» موضوع تغيير سال مالي آن شركت به شرح پيوست موافقت شد.


اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

/*انتهای پیام*/