صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۳/۲۹ 
 

 « مصوبه هيئت واگذاري »
 


سيصد و شانزدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 1395/03/29 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

    1- نتايج مذاكرات جلسه مورخ 1395/02/29 با حضور وزير محترم دادگستري، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب تهران و نماينده سازمان خصوصي‌سازي با موضوع تعيين تكليف نحوه وصول مطالبات آن سازمان از شركت‌هاي واگذار شده به «گروه توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» و تصميمات متخذه آن به استماع اعضاء رسید و مقرر شد ظرف مدت سه ماه از تاريخ جلسه مذكور و برحسب گزارش تكميلي سازمان خصوصي سازي، تصميم لازم در مورد نحوه اقدام توسط هيئت واگذاري اتخاذ شود.
    2- گزارش «اصلاح روش قيمت‏ گذاري جايگاه‏هاي سوخت» مطرح و درخصوص جايگاه‏هايي كه قبلا قيمت پايه آنها تصويب و منجر به فروش آنها نشده و نيز ساير جايگاه‏هايي كه اخيرا قيمت پايه آنها از سوي كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شده تصميمات زير اتخاذ گرديد:
        الف) با تعيين قيمت پايه براساس درآمد خالص مورد انتظار ساليانه كليه جايگاه‏ها موافقت شد.
        ب) پيشنـهاد سازمـان خصوصي ‏سازي مبني بـركسـر ارزش تجهيـزات تـوزيع گـاز (CNG) از قيمـت كارشناسي جايگاه‏هايي كه مجهز به تجهيزات مزبور مي‏ باشند و تعيين درآمد آنها برمبناي حق‏ الزحمه متناظر با تحويل رايگان تجهيزات دولتي به جايگاه‏ها به ازاي هر متر مكعب 800 ريال در مقابل مبالغ 1،200 و يا 1،400 ريال براساس مصوبات شوراي اقتصاد، مطرح و با توجه به نظر مخالف نمايندگان وزارت نفت، مورد موافقت قرار نگرفت.
        ج) در مواردي كه ارزش كارشناسي جايگاه بيش از 20 برابر درآمد خالص مورد انتظار ساليانه جايگاه است، ميانگين قيمت كارشناسي و 20 برابر درآمد خالص مورد انتظار ساليانه جايگاه به عنوان قيمت پايه مزايده تعيين مي شود.
        د) درخصوص جايگاه‏هايي كه از طريق «شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران» اداره مي شوند و هزينه بهره‏ برداري آنها از سوي شركت مزبور اعلام نشده مقرر شد ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلسه هزينه ماهیانه هر یک از جايگاه‌هاي مذكور توسط شرکت فوق مشخص و به منظور امكان تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی سازی اعلام شود.
        ﻫ) مقرر شد شركت «ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران» ظرف مدت 2 هفته از تاریخ جلسه آخرین وضعیت جايگاه‏هـاي فـاقد فعاليت، اعتبـار مجـوز فعـاليت و يـا تبديـل آنهـا بـه زمين و نيـز مشخصات جايگاه هاي در دست بازسازي و بهسازي را به سازمان خصوصی ‏سازی اعلام نمايد.
        و) درخصـوص جايگـاه‏هايي كـه درآمد آنها كمتر از هـزينه بهره ‏بـرداري مـاهيـانه آنهـا است (زيان‌ده) قيمت كارشناسي به عنوان قيمت پايه تعيين شد.
        ز) شرايط جديد واگذاري، مدت و تعداد اقساط جايگاه‌ها مورد بحث واقع شد و براين اساس بخش نقدي معامله از40 درصد مندرج در بند (4) مصوبه جلسه مورخ 1394/09/07 به 30 درصد به صورت اقساط 2 ساله طي 4 قسط مساوي در صورتي كه درآمد خالص مورد انتظار ساليانه برابر 10 باشد، اقساط 3 ساله طي 6 قسط مساوي در صورتي كه درآمد خالص مورد انتظار ساليانه بزرگتر از 10 و كوچكتر از 20 باشد و اقساط 4 ساله طي 8 قسط مساوي در صورتي كه درآمد خالص مورد انتظار ساليانه بزرگتر از 20 باشد با فواصل زماني 6 ماهه براي هر يك از موارد مذكور از طريق مزايده تعيين و واگذاري هر جايگاه به‏صورت منفرد تصويب شد.
    3- موضوع اصلاح نام «جايگاه‏هاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري سال 1395 مطـرح و تصميم‌گيري در اين خصوص به جلسه آتي موكول شد.
    4- قيمت پايه و شرايط واگذاري دو قطعه زمين‏‏ متعلق به «شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در استان سمنان» مطرح و پس از بحث و بررسي با واگذاري آنها موافقت نشـد.
    5- موضوع تجزيه شركت «ملي حفاري ايران» مطرح و تصميم گيري دراين خصوص به جلسه آتی موکول شد.
6- قیمت پايه و شرایط واگذاری 10 درصد سهام شركت «مجتمع صنايع پتروشيمي دهلران سپهر» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي مطرح و با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 38,980 ريـال جمعا به مبلغ 38,980,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 4 ساله طي 8 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه از طریق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.
    7- قيمت پايه و شرايط عرضه مجدد 03/92 درصد سهام شركت «نساجي قائمشهر» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه، كارگروهي متشكل از نمايندگان «سازمان خصوصي‌سازي» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» نسبت به تعيين شروط واگذاري شركت مزبور متضمن ايجاد تعهدات براي خريداران به عنوان جايگزين بخشي از ثمن معامله اقدام نمايد تا موضوع در جلسات بعدي مورد اتخاذ تصميم قرار گيرد .

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏ گردد./علي طيب نيا 

/*انتهای پیام*/