صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۱/۲۱ 
 


سيصد و سيزدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-۸ روز شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
 

۱- گزارش «عملکرد واگذاری‏ها، تكاليف بودجه‏ای و وصولی‏های سازمان خصوصی ‏سازی در سال ۱۳۹۴» به استماع اعضا رسيد.
۲- با اصلاح فهرست شركت‏هاي تخصيص‏يافته به صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد موضوع بند (۱) مصوبه جلسه مـورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ هيئت واگـذاري مـوافقت و مقـرر شـد ۷۶/۹۹ درصد سهـام شركت «ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز» بـا قيمت و شرايط مصـوب جلسه مـورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ هيئت واگذاري به مبلغ ۲۹۸،۶۴۵،۹۳۷،۹۳۷ ريال، به شرح پيوست جايگزين همين مبلغ بابت بخشي از ۱۶/۱ درصد سهام شركت «پتروشیمی جم» مندرج در مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ گردد.
۳- بخشی از فهـرست بنگاه‏هاي قـابل واگـذاري در سال ۱۳۹۵ بـه تفكيك گـروههاي (۱) و (۲) مـاده (۲) قـانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (۴۴) قـانـون اسـاسي در اجراي جـزء (۲) بنـد (ب) ماده (۴۰) قـانون مذكور توسط سازمان خصوصي‏سازي ارائـه و پس از بحث و بررسي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و بررسي مابقي فهرست فوق به جلسه آتي موكول و مقرر گرديد:
    الف- بنگاه‏هايي كـه در فهـرست موارد واگذاري سال ۱۳۹۴ قرار داشته و واگذار نگرديده‏اند، عينا به عنوان برنامه واگذاري سال ۱۳۹۵ تعيين مي‏شود.
    ب- «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور» مکلف است به تفكيك فهرست کلیه شرکت‏های تابعه و وابسته به هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي را جهت بررسی و تطبيق با چارچوب قانون اجراي سياست‎‏هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و مقررات مربوط ارائه تا در صورت لزوم نسبت به طرح مجدد در جلسه هیئت واگذاری اقدام گردد.
    ج-کمیته‏ای متشکل از «وزارت جهاد کشاورزی»، «سازمان خصوصی‏سازی» و «سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور» ظرف مدت سه ماه امكان درج نام «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» را در فهـرست بنگاه‏هاي قـابل واگـذاري سال ۱۳۹۵ بررسی و نتیجه را به هیئت واگذاری ارائه نمايد.
    د- «سازمان مرکزی تعاونی روستایی» در فهرست شركتهاي مشمـول واگـذاري قرار مي گيرد تـا اموال و دارائي‏هاي مربوط به فعاليت‏هاي غيرحاكميتي آن واگذار شود. درصورت عدم امكان واگذاري اموال و دارائي‏هاي اين شركت بنا به گزارش سازمان خصوصي سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري، وظايف حاكميتي آن به «وزارت جهاد كشاورزي» منتقل تا سهام متعلق به دولت در اين شركت واگذار شود.
    ﻫ- به‏استناد بند (و) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي شركت‌ «توزیع گاز ایران (هلدینگ)» در فهرست بنگاه‏هاي قابل واگذاري سال ۱۳۹۵ باقی بماند و تعیین تکلیف شركت‏هاي گاز استاني زيرمجموعه آن مطابق گزارش سازمان خصوصي سازي در جلسات بعدی مورد اتخاذ تصمیم قرار گيرد.
مقرر شد چنانچه شركت «فرابورس ايران» در زمان مندرج در آگهي واگذاري اقدام به عرضه ننمايد سازمان خصوصي‌سازي مجاز به تغيير روش عرضه از فرابورس به مزايده و انتشار آگهي و عرضه گردد. همچنين با تغيير روش عرضه سهام شركت‌هاي «توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران» و «پرورش كرم ابريشم ايران» از فرابورس به مزايده موافقت شد.
۴- به استناد بند (الف) ماده (۲) آيين نامه موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي شـركت «آلوميناي ايران (جاجرم)» جزو صنايع بزرگ تعيين و با انتقال آن از گروه (۱) به گروه (۲) بنگاه‏هاي قابل واگذاری موافقت شـد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./ 

/*انتهای پیام*/