صفحه اصلي > گزارشات تصویری 
 
1398.06.27


معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیازمعارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیازمعارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیازمعارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیازمعارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


[1رای]معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیازمعارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی


بدون امتیاز

/*انتهای پیام*/