صفحه اصلي > درباره ما > هيات عامل 
 
علیرضا صالح

علیرضا صالح

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان

داود خانی

داود خانی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی

زهره عالی پور

زهره عالی پور

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

ابوالقاسم شمسی جامخانه

ابوالقاسم شمسی جامخانه

عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

/*انتهای پیام*/