صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هیات واگذاری > دستورالعمل نحوه شناسایی، محاسبه و تامین درآمدهای سازمان 
 

دستور العمل نحوه شناسایی، محاسبه و تأمین درآمدهای سازمان خصوصی سازی

تصویب نامه شماره 75708 مورخ 1396/04/25 هیأت واگذاری

موضوع ماده (26) اساسنامه سازمان و ماده (27) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب جلسه مورخ 1390/10/03 هیأت واگذاری و با لحاظ ویرایش و اصلاحات بعدی آن در جلسات مورخ1393/08/03، 1394/12/15، 1395/08/22 و 1396/04/03

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

مجلس شورای اسلامی – وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری – اتاق مركزی تعاون جمهوری اسلامی ایران – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

«دستور العمل نحوه شناسایی، محاسبه و تأمین درآمدهای سازمان خصوصی سازی»

 

1- ضرایب (تعرفه‌های)‌ محاسبه حق العمل فروش سهام برای كلیه روش‌های مورد واگذاری (بورس، غیر بورس، مزایده، ‌مذاكره، ‌رد دیون، سهام عدالت و ...) و حق العمل حقوق قابل واگذاری شامل حقوق مالكانه و حق بهره برداری به شرح ذیل می‌باشد:

 • از مبلغ 1 ( یك) ریال تا مبلغ 10 (ده) میلیارد ریال فروش معادل 4% (‌چهارصد) مبلغ فروش.
 • نسبت به مازاد مبلغ 10 (ده) میلیارد ریال تا مبلغ 50 (‌پنجاه) میلیارد ریال فروش معادل 3% ( سه درصد) مبلغ فروش .
 • نسبت به مازاد مبلغ 50 (پنجاه) میلیارد ریال تا مبلغ 100 (‌صد) میلیارد ریال فروش معادل 2% ( دو درصد) مبلغ فروش .
 • نسبت به مازاد مبلغ 100 (‌صد) میلیارد ریال تا مبلغ 140 (‌یكصد و چهل) میلیارد ریال فروش معادل 1% ( یك درصد) مبلغ فروش .
 • نسبت به مازاد مبلغ 140 ( یكصد و چهل) میلیارد ریال تا مبلغ 300 ( سی صد) میلیارد ریال فروش معادل 0/3% ( سه هزارم ) مبلغ فروش .
 • نسبت به مازاد مبلغ 300 (‌سی صد) میلیارد ریال معادل 0/2% (‌دو هزارم) مبلغ فروش.
 • حق العمل واگذاری حقوق مالكانه حداكثر معادل 4% ( چهارصد) مبلغ حق مالكانه.
 • حق العمل واگذاری حق بهره برداری و مدیریت معادل 5% (‌پنج درصد) مبلغ حق بهره برداری و مدیریت در هر سال .

معادل 20% این حـق العمل بابت خدمـات فـروش توسط سازمان در زمان انعقاد قرارداد محاسبه و به درآمد منظور می‌شود و مابقی آن به طور مساوی طی دوره 5 ساله بابت نظارت‌های بعد از واگذاری و به عنوان درآمد سنوات آتی در همان سال شناسایی، وصول و منظور خواهد شد.

كلیه قراردادهای واگذاری منعقده سال 1389 و پس از آن نیز به همین نحو مشمول شناسایی و محاسبه درآمد  نظارت بعد از واگذاری می‌باشند.

 

2- حق العمل حقوق قابل واگذاری شامل اجاره و پیمان مدیریت حسب مورد به شرح تعرفه‌های ذیل محاسبه می‌شود:

 • حق العمل واگذاری به صورت اجاره بنگاه معادل یك ماه اجاره بها برای یك دوره پیمان.
 • حق العمل انعقاد پیمان مدیریت معادل درآمد یك ماه برای یك دوره پیمان.

 

3- ضرایب (تعرفه های) محاسبه حق الزحمه ارزشیابی سهام شركت‌ها برای كلیه روش‌های مورد واگذاری (‌بورس، غیر بورس ، مزایده، مذاكره ، رد دیون ، سهام عدالت و ...) به شرح ذیل می‌باشد:

 • در خصوص بنگاه‌ها و شركت‌های غیر بورسی مبنای محاسبه حق الزحمه ارزشیابی به مأخذ 0/004 (چهار در هزار) ارزش كل سهام مصوب شده هر بنگاه می‌باشد و  سقف مبلغ حق ­الزحمه 9/000 ( نه هزار) میلیون ریال است و مازاد بر سقف فوق به مأخذ یک در هزار محاسبه، وصول و منظور خواهد شد.
 • در خصوص بنگاه‌ها و شركت‌های بورسی مبنای محاسبه حق ­الزحمه ارزشیابی به ماخذ 0/002 (‌دو در هزار) ارزش كل سهام مصوب شده هر بنگاه می‌باشد و سقف مبلغ حق­ الزحمه 8/000 ( هشت هزار) میلیون ریال است .
 • مازاد بر سقف‌های فوق به مأخذ یك در هزار محاسبه، وصول و منظور خواهد شد.

4- نحوه محاسبه درآمد كارمزد فروش سهام ترجیحی اعم از شركت‌های بورسی و غیر بورسی به شرح ذیل می‌باشد:

كارمزد فروش سهام ترجیحی 2% (‌دو درصد) تعیین و به صورت ساده نسبت به كل بدهی خریداران سهام ترجیحی محاسبه شود .

 

5- واگذاری‌های سازمان به وكالت از «بدهكاران دارای اقساط معوق» و «بستانكاران دیون دولت»، از ابتدای سال 1395 مشمول محاسبه درآمد حق ‌العمل فروش و حق‌ الزحمه ارزشیابی بوده و براساس تعرفه بندهای (1) تا (3) این دستورالعمل قابل اخذ از بدهكار دارای اقساط معوق و یا بستانكار دیون دولت می‌باشد.

تبصره: چنانچه مجموع درآمد محاسبه و اخذ شده فوق كمتر از هزینه فروش‌های وكالتی مذكور (اعم از قیمت‌گذاری، آگهی، واگذاری، دادرسی، بیمه و...) باشد، هزینه‌های انجام شده توسط سازمان خصوصی‏ سازی از محل وجوه حاصل از واگذاری و یا اشخاص فوق دریافت و تامین خواهد شد.

 

6- سازمان خصوصی‌ سازی مجاز است از ابتدای سال 1396 بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شركت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت، وصول سودهای متعلقه، ثبت عملیات حسابداری آن‌ها، نگهداری حساب سود سهام و نیز تأمین هزینه‌های مربوط به ساماندهی طرح مذكور اعم از نیروی انسانی، امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، پاسخگویی به مشمولین سهام عدالت و سایر هزینه‌های مرتبط، معادل 0/005 (پنج در هزار) سود تقسیم شده سالانه سهام عدالت و مصوب مجامع عمومی شركت‌های سرمایه‌پذیر مزبور را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها شناسایی و به حساب درآمد منظور نماید.

 

7- تاریخ اجرای این دستور العمل از ابتدای سال 1390 می‌باشد.

 

علی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

 

/*انتهای پیام*/