اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

مصوبه شماره 18936 مورخ  1388/12/12

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

          

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:  

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

فصل اول ـ كلیات

ماده1ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون كه در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده2ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشكیل می‌گردد.

ماده3ـ حوزه علمیات صندوق سراسر كشور و مركز اصلی آن در تهران است.

تبصره ـ صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی كه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی ‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج كشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.(1)

ماده4ـ سرمایه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ یك هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت

ماده5 ـ موضوع فعالیت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها و اقدامات زیر است:

         الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركت‌های تعاونی.

         ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شركت‌های تعاونی.

         پ ـ جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

         ت - ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسك (خطر) ذی ‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همكاری شركت‌ها و مؤسسات بین ‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادركنندگان و خریداران.

         ث - جلب همكاری بانك‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همكاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاری نزد بانك‌ها و قبول ضمانت اتكایی با اولویت بانك توسعه تعاون.

         ج ـ همكاری و مشاركت متقابل با دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

         چ ـ به كارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونیكی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسك (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند(3) ماده(25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370- از طریق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده‌دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه‌های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه‌های مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(2).

تبصره – پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌هاو معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تایید مجمع عمومی می‌رسد.

 

ماده6 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

 1. دریافت وجوه اداره شده، كمك‌های فنی و اعتباری، كمك‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی كشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.
 2. سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشاركت.
 3. درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و كارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.
 4. سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.
 5. درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح‌ها و واحدهای ضمانت‌شده.
 6. دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.
 7. سایر موارد مجاز قانونی.

 

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده7ـ صندوق دارای اركان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره

پ ـ مدیرعامل

ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده8 ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشكیل می‌شود:

         الف ـ وزیر تعاون (رییس مجمع)

         ب ـ وزیر جهاد كشاورزی

         پ ـ وزیر صنایع و معادن

         ت ـ وزیر كار و امور اجتماعی

         ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

         ج ـ وزیر بازرگانی(3)

         چ ـ معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور

ماده9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست‌های كلی صندوق.
 2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.
 3. بررسی و تصویب بودجه سالانه كه از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
 4. پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ‌ربط.
 5. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی كه ‌از طرف هیأت‌ مدیره پیشنهاد می‌شود.
 6. انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق ‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات كشوری  ـ مصوب 1386ـ .
 7. تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق كه از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود و ارایه آن به مراجع ذی ‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
 8. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشكوك ‌الوصول و لاوصول.
 9. ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 10. سایر وظایف و اختیاراتی كه طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده10ـ صندوق توسط هیأت مدیره‌ای مركب از پنج نفر كه برای مدت دو سال به انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام كه مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یاد شده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره - هیأت مدیره در اولین جلسه یك نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یك نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موكول به تصویب هیأت مدیره خواهند بود.

ماده11- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشكیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده12ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

  1. اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
  2. تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی كلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
  3. تدوین آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
  4. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیر عامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
  5. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
  6. ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملكرد و امور صندوق.
  7. ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریع‌تر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
  8. اجرای مفاد تبصره ماده (3) این اساسنامه.
  9. پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.
  10. افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانك‌ها در ارتباط با انجام فعالیت‌های صندوق.
  11. خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری و مشاركت و پیمانكاری.
  12. افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.
  13. پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.
  14. بررسی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسك (خطر) و انجام تضمین‌ها.
  15. مبادرت به هرگونه اقدامی كه در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی كه طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ـ هیأت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده13ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

  1. انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
  2. استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی كاركنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.
  3. نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی كیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وكیل یا حق توكیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
  4. انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شكل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
  5. صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره.
  6. تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت مدیره.
  7. ارایه پیشنهاد افزایش یا كاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره.
  8. اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانكارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشكوك ‌الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره.
  9. انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
  10. ایفای وظایف و اختیاراتی كه هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
  11. سـایر وظایف و اخـتیاراتی كه قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

 تبصره 1 ـ چك‌ها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیأت ‌مدیره یا یكی دیگر از اعضای هیأت ‌مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مكاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یك از مسئولان و یا كاركنان صندوق واگذار نماید.

 تبصره 2-  استفاده از حساب‌های بانكی موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی كشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیأت مدیره یا یكی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی و امضای ذی حساب شركت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.(4)

ماده15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد كه موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش‌های لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه كند و همچنین وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مكلف است گزارش خود را درخصوص حساب‌های سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارك صندوق را دارد.

ماده16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس كه از تاریخ تشكیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده17ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیأت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده18- ده درصد سود ویژه سالانه صندوق كه پس از كسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و كسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز می‌شود.(5)

ماده19- نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه كارگروه موضوع تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون كشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده20ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب1368ـ موضوع تصویب ‌نامه شماره 132004/ت1089 مورخ 1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره88/30/37251مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

[1]. اصلاحی به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

2 .  الحاق به موجب تصویب­نامه شماره 149629/ت48365هـ مورخ 1391/07/29 هیأت وزیران

3. اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

4. اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

5. اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران و اصلاح به موجب ابلاغیه شماره 91698/45517 مورخ 1390/05/03 دفتر هیأت دولت

 

/*انتهای پیام*/