صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیات تجدیدنظر 
 

آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

 تصویب نامه شماره 58395/ت46225ك مورخ 1391/03/27 كمیسیون موضوع  اصل 138 قانون اساسی 

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- مركز ملی رقابت- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، به پیشنهاد شورای رقابت(1) و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 1387/10/14 آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر، موضوع ماده(64) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

  1. قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی
  2. شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون
  3. هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون
  4. مركز: مركز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون

ماده 2- هیأت از بین صاحب نظران اقتصادی یك نفر را به عنوان رییس تعیین می‌نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مكاتبات بر عهده رییس هیأت است.

ماده 3- دبیرخانه هیأت در مركز مستقر است و جلسات هیأت با دعوت كتبی رییس هیأت، در محل مركز تشكیل می‌شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز كاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده 4- مركز باید تمهیدات لازم برای انجام امور كارشناسی و تامین فضای اداری مناسب برای استقرار هیأت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیأت و پرداخت حقوق و مزایای اعضاء و حسب ضرورت سایر امكانات موردنیاز را برای اجرای وظایف هیأت فراهم نماید.

ماده 5- جلسات هیأت با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اكثریت اعضای هیأت است. صدور رای درمورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت حداقل دو قاضی عضو هیأت باشد.

ماده 6- خلاصه مذاكرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه‌ای درج و به امضای اعضا می‌رسد و در دبیرخانه هیأت نگهداری خواهد شد.

ماده 7- تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دوماه) از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت است.

ماده 8- هیأت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون ، درصورت لزوم می‌تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده‌اند ارجاع كند.

ماده 9- نحوه تصمیم‌گیری هیأت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود.

تبصره – نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیأت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهد شد.

ماده 10- ابلاغ آرای هیأت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیأت انجام می‌شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احكام مدنی دادگستری است.

ماده 11- درموردی كه به تشخیص هیأت، تصمیم هیأت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه كثیرالانتشار انجام می‌شود.

این تصویبنامه در تاریخ 1391/02/23 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

1. اصلاح به موجب تصویب ­نامه شماره 139255/ت46225هـ مورخ 391/07/15 هیأت وزیران

/*انتهای پیام*/