صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اصل ۴۴ 
 

دستورالعمل شماره 75821 مورخ 1389/04/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی

دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرایی سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

    كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/09/06 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورا و به استناد ماده (10) آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای مزبور - مصوب مورخ 1387/08/26 - دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات كمیسیون تخصصی شورای یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی كه منبعد در این دستورالعمل به اختصار"كمیسیون" نامیده می شود، به منظور بررسی كارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی،هریك از اعضاء و همچنین موارد ارجاعی از سوی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی كه در این دستورالعمل به اختصار"شورا" نامیده خواهد شد، با رعایت موارد زیر تشكیل می‌گردد.

ماده 1- تركیب اعضای كمیسیون :

1-1- هریك از اعضای حقوقی شورا یك نفر از معاونان و یا نماینده مطلع خود را به عنوان عضو كمیسیون برای شركت در جلسات به دبیرخانه شورا معرفی می‌نماید. رؤسای سازمان‌ های خصوصی سازی و بورس و اوراق بهادار و اعضای حقیقی شورا موظفند شخصا" در جلسات شركت نمایند.

1-2- كلیه اعضای حقوقی و حقیقی كمیسیون دارای یك حق رای غیرقابل تفویض می‌باشند.

ماده 2- ریاست كمیسیون :

ریاست كمیسیون بر عهده رئیس كل سازمان خصوصی سازی است. (1)

ماده 3- وظایف رییس كمیسیون:

وظایف رییس كمیسیون عبارت از ارسال دعوتنامه، طرح موضوعات دستور كار، هدایت مسیر و تقسیم‌بندی زمان مباحث، جمع بندی نهایی، رأی‌گیری و نظارت بر انعكاس نتایج در صورتجلسات كمیسیون است. رییس كمیسیون نتایج و تصمیمات را به اعضای كمیسیون و دبیر شورا منعكس می‌نماید.

ماده4- دبیر كمیسیون:

مدیركل دفتر برنامه­ریزی و تحلیل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر كمیسیون در جلسات حضور می‌یابد.(2)

ماده 5- وظایف دبیرخانه:

دبیرخانه مكلف به ارسال مدارك و مستندات لازم جهت بررسی در جلسات، برگزاری جلسات و تهیه خلاصه مذاكرات و صورتجلسات مربوط و درج تصمیمات در دستور كار جلسات شورا می‌باشد.

ماده 6- محل و زمان برگزاری جلسات:

جلسات عادی كمیسیون حداقل هر ماه یكبار، در محل سازمان خصوصی سازی برگزار می‌شود.(3)

تبصره: در صورت نیاز، بنا به تصمیم اعضاء، علاوه بر جلسات معمول، برگزاری جلسات فوق العاده با دعوت قبلی مجاز است.

ماده 7- نحوه رسمیت یافتن جلسات و تصویب پیشنهادها:

جلسات كمیسیون با حضور اكثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصویب موضوعات منوط به كسب رای اكثریت حاضرین دارای حق رأی در جلسه می‌باشد.

تبصره: در صورت سه بار غیبت متوالی یا چهار بار غیبت متناوب هریك از اعضاء كمیسیون در یك سال، دبیرخانه موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط می‌رساند.

ماده 8 - نحوه طرح موضوعات در كمیسیون:

ابتدا دستگاه درخواست كننده و یا هریك از اعضای كمیسیون شرح مختصری در مورد پیشنهاد مطروحه ارائه می‌نماید و چنانچه دبیرخانه نظر خاصی در مورد پیشنهاد مزبور داشته باشد مراتب را اعلام خواهد نمود.سپس اعضای كمیسیون نظرات و سوالات خود را طرح می‌نمایند و در نهایت جمع‌بندی مباحث توسط رییس جلسه صورت می‌پذیرد و اعضای حاضر دارای حق رأی نسبت به موضوع اعمال رأی می‌نمایند. علاوه بر این كمیسیون تخصصی موظف است گزارش پیشرفت عملیات موضوع ماده 85 قانون را بررسی و جمع بندی نموده و نتایج آن را به شورا ارایه نماید.

ماده 9- درج موضوعات در دستور كار:

رییس كمیسیون موظف است در صورت تكمیل و ارائه اطلاعات لازم از سوی دستگاه‌های ذیربط و اعضای شورا، به ترتیب زمان ورود یا اولویت موضوع، نسبت به تهیه گزارش و درج موضوع در دستور كار كمیسیون اقدام نماید.تشخیص اولویت بر عهده رییس جلسه خواهد بود. فهرست دستوراتی كه طی یك مدت دو ماهه مورد تصمیم قرار نگیرد از سوی رییس كمیسیون به جلسه اعلام و با اولویت موضوعات ارجاعی از سوی شورا نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد. درخواست درج موضوع در دستور كار كمیسیون با امضای مقام عالی دستگاه ذیربط و عضو كمیسیون صورت می‌گیرد.

ماده 10- نحوه انعكاس نظرات كمیسیون به شورا:

مصوبات در مورد هریك از موضوعات مندرج در دستور كار كمیسیون بلافاصله طی صورتجلسه‌ای تدوین و پس از تایید اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه برای اتخاذ تصمیم توسط دبیر شورا در دستور كار شورا قرارخواهد گرفت.

ماده 11- موارد متفرقه:

11-1- كمیسیون می‌تواند در موارد لزوم از طریق دبیر شورا برگزاری جلسات فوق‌العاده شورا را درخواست نماید.

11-2- اشخاص صاحب‌نظر و یا كارشناسان خارج از كمیسیون بنا به پیشنهاد هر یك از اعضاء و با هماهنگی و موافقت رییس كمیسیون می‌توانند بدون حق رای در جلسه شركت نمایند.

11-3- كمیسیون در مواقع ضروری در جهت تسهیل و تسریع در امر كارشناسی می تواند نسبت به تشكیل كارگروه‌های خاص اقدام نماید.

11-4- هرگونه تغییر و اصلاح این دستورالعمل بر اساس ماده (8) آن صورت خواهد گرفت.

 

 

 

1. اصلاحی به موجب نشست مورخ 1396/10/10 كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی: ریاست کمیسیون بر عهده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت­های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت غیبت ایشان یا ترک جلسه، رییس سازمان خصوصی­سازی وظایف اداره جلسه را برعهده خواهد گرفت.

2. اصلاحی به موجب نشست مورخ 1396/10/10 كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

 متن قبلی: مدیر کل دبیرخانه شورا به عنوان دبیر کمیسیون در جلسات حضور می­یابد.

3. اصلاحی به موجب نشست مورخ 1396/10/10 كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

 متن قبلی: جلسات عادی كمیسیون هر دو هفته یكبار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

/*انتهای پیام*/